หน้าแรก

การปฏิบัติงาน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ลำดับที่/ปีงบประมาณ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2563 มาตรฐานการปฏิบัติงานสำนักงานปลัด ลว.24ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2563 มาตรฐานการปฏิบัติงานกองคลัง ลว.24ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2563 มาตรฐานการปฏิบัติงานกองช่าง ลว.24ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2563 มาตรฐานการปฏิบัติงานกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ลว.24ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2562 มาตรฐานการปฏิบัติงานสำนักงานปลัด ลว.30ต.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2562 มาตรฐานการปฏิบัติงานกองคลัง ลว.30ต.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2562 มาตรฐานการปฏิบัติงานกองช่าง ลว.30ต.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2562 มาตรฐานการปฏิบัติงานกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ลว.30ต.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2561 มาตรฐานการปฏิบัติงานสำนักงานปลัด ลว.30ต.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2561 มาตรฐานการปฏิบัติงานกองคลัง ลว.30ต.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2561 มาตรฐานการปฏิบัติงานกองช่าง ลว.30ต.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2561 มาตรฐานการปฏิบัติงานกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ลว.30ต.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร

การให้บริการ

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

ลำดับที่ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2563 คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลว.20ส.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2563 คู่มือสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลว.20ส.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2563 คู่มือการให้บริการประชาชนของสำนักงานปลัด ประจำปี พ.ศ. 2563   ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2563 คู่มือการให้บริการประชาชนของกองคลัง ประจำปี พ.ศ. 2563   ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2563 คู่มือการให้บริการประชาชนของกองช่าง ประจำปี พ.ศ. 2563   ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2563 คู่มือการให้บริการประชาชนของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2563   ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2563 ประกาศอบต.บ้านฉาง เรื่องแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการกระบวนงานบริการตามภารกิจของอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2563  ลว.1มิ.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2563 ประกาศอบต.บ้านฉาง เรื่องมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน  ลว.6มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2562 ประกาศอบต.บ้านฉาง เรื่องมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน  ลว.6มิ.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2562 คู่มือการให้บริการประชาชนของสำนักงานปลัด ประจำปี พ.ศ. 2562   ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2562 คู่มือการให้บริการประชาชนของกองคลัง ประจำปี พ.ศ. 2562   ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2562 คู่มือการให้บริการประชาชนของกองช่าง ประจำปี พ.ศ. 2562   ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2562 คู่มือการให้บริการประชาชนของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2562   ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2562 ประกาศอบต.บ้านฉาง เรื่องแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการกระบวนงานบริการตามภารกิจของอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2562 ลว.11เม.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2561 คู่มือการให้บริการประชาชนของสำนักงานปลัด ประจำปี พ.ศ. 2561   ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2561 คู่มือการให้บริการประชาชนของกองคลัง ประจำปี พ.ศ. 2561   ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2561 คู่มือการให้บริการประชาชนของกองช่าง ประจำปี พ.ศ. 2561   ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2561 คู่มือการให้บริการประชาชนของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2561   ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2561 ประกาศอบต.บ้านฉาง เรื่องแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการกระบวนงานบริการตามภารกิจของอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2561 ลว.4ก.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2560 ประกาศอบต.บ้านฉาง เรื่องคู่มืองานบริการสำหรับประชาชน (เพิ่มเติมฉบับที่ 2) ลว.16พ.ย.59 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2559 ประกาศอบต.บ้านฉาง เรื่องคู่มืองานบริการสำหรับประชาชน (เพิ่มเติมฉบับที่ 1) ลว.25เม.ย.59 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2558 ประกาศอบต.บ้านฉาง เรื่องคู่มืองานบริการสำหรับประชาชน ลว.20ก.ค.58 ดาวน์โหลดเอกสาร
17 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   ดาวน์โหลดเอกสาร
16 การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   ดาวน์โหลดเอกสาร
15 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 20 ตารางเมตร   ดาวน์โหลดเอกสาร
14 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร   ดาวน์โหลดเอกสาร
13 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร   ดาวน์โหลดเอกสาร
12 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล   ดาวน์โหลดเอกสาร
11 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล   ดาวน์โหลดเอกสาร
10 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   ดาวน์โหลดเอกสาร
9 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ   ดาวน์โหลดเอกสาร
8 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   ดาวน์โหลดเอกสาร
7  การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   ดาวน์โหลดเอกสาร
6 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 21   ดาวน์โหลดเอกสาร
5 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22   ดาวน์โหลดเอกสาร
4 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21   ดาวน์โหลดเอกสาร
3 การแจ้งขุดดิน    ดาวน์โหลดเอกสาร
2 การแจ้งถมดิน   ดาวน์โหลดเอกสาร
1 การขออนุญาต/ต่อใบอนุญาตสร้างถนนหรือสิ่งอื่นใดในเขตทงหลวง เพื่อใช้ใน เป็นทางเข้า-ออก (ทำทางเชื่อม, ต่ออายุใบอนุญาต) มาตรา 37 วรรค 1   ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

เลขที่บันทึกข้อความ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
009/2564 บันทึกข้อความ เรื่อง สรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. 2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคมพ.ศ. 2563 ลว.8ม.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
543/2563 บันทึกข้อความ เรื่อง สรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. 2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ลว.17ธ.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
467/2563 บันทึกข้อความ เรื่อง สรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. 2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายนและตุลาคม พ.ศ. 2563 ลว.30ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
370/2563 บันทึกข้อความ เรื่อง สรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. 2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม พ.ศ. 2563 ลว.21ก.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
278/2563 บันทึกข้อความ เรื่อง สรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. 2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 ลว.23ก.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
215/2563 บันทึกข้อความ เรื่อง สรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. 2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 ลว.11มิ.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
184/2563 บันทึกข้อความ เรื่อง สรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. 2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ลว.15พ.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
141/2563 บันทึกข้อความ เรื่อง สรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. 2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม พ.ศ. 2563 ลว.13เม.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
038/2563 บันทึกข้อความ เรื่อง สรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. 2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ลว.3ก.พ.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
001/2563 บันทึกข้อความ เรื่อง สรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. 2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ลว.3ม.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
498/2562 บันทึกข้อความ เรื่อง สรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. 2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ลว.29พ.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
466/2562 บันทึกข้อความ เรื่อง สรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. 2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ลว.4พ.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
388/2562 บันทึกข้อความ เรื่อง สรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. 2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 ลว.25ก.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
331/2562 บันทึกข้อความ เรื่อง สรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. 2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม พ.ศ. 2562 ลว.29ส.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
206/2562 บันทึกข้อความ เรื่อง สรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. 2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 ลว.11มิ.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
143/2562 บันทึกข้อความ เรื่อง สรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. 2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ลว.30เม.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
106/2561 บันทึกข้อความ เรื่อง สรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. 2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 ลว.29มี.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
062/2561 บันทึกข้อความ เรื่อง สรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. 2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ลว.28ก.พ.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
028/2561 บันทึกข้อความ เรื่อง สรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. 2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ลว.29ม.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
504/2561 บันทึกข้อความ เรื่อง สรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. 2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 ลว.27ธ.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
461/2561 บันทึกข้อความ เรื่อง สรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. 2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ลว.30พ.ย.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
404/2561 บันทึกข้อความ เรื่อง สรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. 2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ลว.31ต.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ

รายงานการวิจัย ปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

รายงานการวิจัย ปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

รายงานการวิจัย ปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

รายงานการวิจัย ปี พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

รายงานการวิจัย ปี พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

รายงานการวิจัย ปี พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

รายงานการวิจัย ปี พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

รายงานการวิจัย ปี พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

รายงานการวิจัย ปี พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

รายงานการวิจัย ปี พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

รายงานการวิจัย ปี พ.ศ. 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

⌲E-Service

การให้บริการประชาชนของอบต.บ้านฉางด้วย E-Service

⌲ระบบเพจเฟสบุ๊คอบต.บ้านฉาง คลิ๊กที่นี่

⌲ระบบตรวจสอบสิทธิสวัสดิการ โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง คลิ๊กที่นี่

⌲ระบบรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ อบต.บ้านฉาง คลิ๊กที่นี่

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Line@Official :

qrcode

 

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

 

eit2563

 

*************************************

iit2563

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ลำดับที่ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
4 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ลว.3ก.ย.62 ดาวน์โหลดประกาศดาวน์โหลดเอกสาร
3 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ลว.20ส.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
2 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ลว.28ส.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 ลว.29ส.ค.59 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

 

ลำดับที่/ปีงบประมาณ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2563 รายงานผลการปฏิบัติงานอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2563 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562-มีนาคม 2563 ลว.23มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2562 รายงานผลการปฏิบัติงานอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2562 เดือนเมษายนพ.ศ. 2562-กันยายน 2562 ลว.27ก.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดประกาศ
1/2562 รายงานผลการปฏิบัติงานอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2562 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561-มีนาคม 2562 ลว.22เม.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2561 รายงานผลการปฏิบัติงานอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2561 เดือนเมษายนพ.ศ. 2561-กันยายน 2561 ลว.31ต.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2561 รายงานผลการปฏิบัติงานอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2561 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560-มีนาคม 2561 ลว.25เม.ย.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2560 รายงานผลการปฏิบัติงานอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2560 เดือนเมษายน-กันยายน 2560 ลว.19ก.ย.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2560 รายงานผลการปฏิบัติงานอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2560 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559-มีนาคม 2560 ลว.31มี.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดประกาศ

 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ลำดับที่/ปีงบประมาณ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2562 การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลว.2ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2561 การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลว.26เม.ย.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2561 การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลว.18เม.ย.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2560 การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ลว.12ต.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2560 การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ลว.12เม.ย.60 ดาวน์โหลดเอกสาร

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ลำดับที่ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3) ลว.23เม.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2563  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลว.23เม.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2563 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลว.15เม.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2563  เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกันควบคุมหรือรักษาโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 (Corona Virus Disease 2019 COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.31มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2563  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) ลว.9มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2563  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) ลว.4พ.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2563  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ลว.24ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2562 ผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3) ลว.22ก.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2562 ผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)  ลว.30เม.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2562 ผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) ลว.13ก.พ.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2562 ผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ลว.1ต.ค.61 ดาวน์โหลดประกาศ/ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2561 ผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลว.2ต.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ลำดับที่ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
9/2563 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม ในปีงบประมาณ 2563 (สขร.) ลว.4มิ.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2563 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน ในปีงบประมาณ 2563 (สขร.) ลว.5พ.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2563 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ในปีงบประมาณ 2563 (สขร.) ลว.6เม.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2563 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ในปีงบประมาณ 2563 (สขร.) ลว.9มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2563 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม ในปีงบประมาณ 2563 (สขร.) ลว.5ก.พ.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2563 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม ในปีงบประมาณ 2563 (สขร.) ลว.8ม.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2563 ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562-เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562) อบต.บ้านฉาง ลว.31ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2563 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน ในปีงบประมาณ 2563 (สขร.) ลว.12ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2563 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม ในปีงบประมาณ 2563 (สขร.) ลว.7พ.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
13/2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน ในปีงบประมาณ 2562 (สขร.) ลว.30ก.ย.62 ดาวน์โหลดประกาศ/ ดาวน์โหลดตาราง
12/2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม ในปีงบประมาณ 2562 (สขร.) ลว.2ก.ย.62 ดาวน์โหลดประกาศ/ ดาวน์โหลดตาราง
11/2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม ในปีงบประมาณ 2562 (สขร.) ลว.5ส.ค.62 ดาวน์โหลดประกาศ/ ดาวน์โหลดตาราง
10/2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน ในปีงบประมาณ 2562 (สขร.) ลว.3ก.ค.62 ดาวน์โหลดประกาศ/ ดาวน์โหลดตาราง
9/2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม ในปีงบประมาณ 2562 (สขร.) ลว.2มิ.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน ในปีงบประมาณ 2562 (สขร.) ลว.9พ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ในปีงบประมาณ 2562 (สขร.) ลว.5เม.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ในปีงบประมาณ 2562 (สขร.) ลว.8มี.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม ในปีงบประมาณ 2562 (สขร.) ลว.8ก.พ.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม ในปีงบประมาณ 2562 (สขร.) ลว.8ม.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน ในปีงบประมาณ 2562 (สขร.) ลว.4ธ.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม ในปีงบประมาณ 2562 (สขร.) ลว.5พ.ย.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน ในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) ลว.4ต.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
11/2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม ในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) ลว.5ก.ย.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
10/2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม ในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) ลว.9ส.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
9/2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน ในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) ลว.11ก.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม ในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) ลว.4มิ.ย.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน ในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) ลว.3พ.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) ลว.10เม.ย.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) ลว.6มี.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม ในปีงบประมาณ 2561 (สขร.)  ลว.5ก.พ.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม ในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) ลว.9ม.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน ในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) ลว.7ธ.ค.60  ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม ในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) ลว.2พ.ย.60  ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2560 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม ในปีงบประมาณ 2560 (สขร.) ลว.12มิ.ย.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2560 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน ในปีงบประมาณ 2560 (สขร.) ลว.8พ.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2560 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ในปีงบประมาณ 2560 (สขร.) ลว.10เม.ย.60  ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2560 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ในปีงบประมาณ 2560 (สขร.) ลว.7มี.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2560 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม ในปีงบประมาณ 2560 (สขร.) ลว.6ก.พ.60 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

ลำดับที่ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
9/2563 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม ในปีงบประมาณ 2563 (สขร.) ลว.4มิ.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2563 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน ในปีงบประมาณ 2563 (สขร.) ลว.5พ.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2563 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ในปีงบประมาณ 2563 (สขร.) ลว.6เม.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2563 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ในปีงบประมาณ 2563 (สขร.) ลว.9มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2563 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม ในปีงบประมาณ 2563 (สขร.) ลว.5ก.พ.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2563 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม ในปีงบประมาณ 2563 (สขร.) ลว.8ม.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2563 ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562-เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562) อบต.บ้านฉาง ลว.31ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2563 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน ในปีงบประมาณ 2563 (สขร.) ลว.12ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2563 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม ในปีงบประมาณ 2563 (สขร.) ลว.7พ.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
13/2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน ในปีงบประมาณ 2562 (สขร.) ลว.30ก.ย.62 ดาวน์โหลดประกาศดาวน์โหลดตาราง
12/2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม ในปีงบประมาณ 2562 (สขร.) ลว.2ก.ย.62 ดาวน์โหลดประกาศดาวน์โหลดตาราง
11/2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม ในปีงบประมาณ 2562 (สขร.) ลว.5ส.ค.62 ดาวน์โหลดประกาศดาวน์โหลดตาราง
10/2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน ในปีงบประมาณ 2562 (สขร.) ลว.3ก.ค.62 ดาวน์โหลดประกาศดาวน์โหลดตาราง
9/2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม ในปีงบประมาณ 2562 (สขร.) ลว.2มิ.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน ในปีงบประมาณ 2562 (สขร.) ลว.9พ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ในปีงบประมาณ 2562 (สขร.) ลว.5เม.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ในปีงบประมาณ 2562 (สขร.) ลว.8มี.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม ในปีงบประมาณ 2562 (สขร.) ลว.8ก.พ.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม ในปีงบประมาณ 2562 (สขร.) ลว.8ม.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน ในปีงบประมาณ 2562 (สขร.) ลว.4ธ.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม ในปีงบประมาณ 2562 (สขร.) ลว.5พ.ย.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน ในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) ลว.4ต.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
11/2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม ในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) ลว.5ก.ย.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
10/2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม ในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) ลว.9ส.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
9/2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน ในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) ลว.11ก.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม ในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) ลว.4มิ.ย.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน ในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) ลว.3พ.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) ลว.10เม.ย.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) ลว.6มี.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม ในปีงบประมาณ 2561 (สขร.)  ลว.5ก.พ.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม ในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) ลว.9ม.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน ในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) ลว.7ธ.ค.60  ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม ในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) ลว.2พ.ย.60  ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2560 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม ในปีงบประมาณ 2560 (สขร.) ลว.12มิ.ย.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2560 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน ในปีงบประมาณ 2560 (สขร.) ลว.8พ.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2560 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ในปีงบประมาณ 2560 (สขร.) ลว.10เม.ย.60  ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2560 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ในปีงบประมาณ 2560 (สขร.) ลว.7มี.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2560 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม ในปีงบประมาณ 2560 (สขร.) ลว.6ก.พ.60 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2563   แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 ลว.15ต.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2563 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ลว.15ต.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2563

เจตจำนงในการบริหารงาน

ลว.15ต.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2563  นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ลว.15ต.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2563  นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ลว.15ต.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2563  ข้อบังคับอบต.บ้านฉางว่าด้วยจรรยาข้าราชการอบต.บ้านฉาง ลว.15ต.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2563  เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ลว.15ต.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2563  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ลว.15ต.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร 
7/2562  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ลว.19ต.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร 
6/2562  ข้อบังคับอบต.บ้านฉางว่าด้วยจรรยาข้าราชการอบต.บ้านฉาง ลว.19ต.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2562  เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ลว.19ต.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร 
4/2562  นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ลว.19ต.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร 
3/2562  นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ลว.19ต.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร 
2/2562  แผนเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลว.19ต.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร 
1/2562  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ลว.15ต.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร 

 

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

ลำดับที่ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
11/2563   แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2561-2563   ดาวน์โหลดเอกสาร
10/2563 

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563

  ดาวน์โหลดเอกสาร
9/2563

บันทึกข้อความ ที่ 216 /2563 เรื่อง สรุปการลงเวลาปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลพนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563

ลว.11มิ.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2563

บันทึกข้อความ ที่ 166 /2563 เรื่อง สรุปการลงเวลาปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลพนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างประจำเดือน เมษายน 2563

ลว.5พ.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2563

บันทึกข้อความ ที่ 129 /2563 เรื่อง สรุปการลงเวลาปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลพนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563

ลว.3เม.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2563

บันทึกข้อความ ที่ 75 /2563 เรื่อง สรุปการลงเวลาปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลพนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

ลว.4เม.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2563

บันทึกข้อความ ที่ 36 /2563 เรื่อง สรุปการลงเวลาปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลพนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างประจำเดือน มกราคม 2563

ลว.3ก.พ.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2563

บันทึกข้อความ ที่ 2 /2563 เรื่อง สรุปการลงเวลาปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลพนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562

ลว.7ม.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2563

บันทึกข้อความ ที่ 518 /2563 เรื่อง สรุปการลงเวลาปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลพนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

ลว.12ธ.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2563

บันทึกข้อความ ที่ 477/2563 เรื่อง สรุปการลงเวลาปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลพนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562

ลว.11พ.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2563

กำหนดเวลาการมาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งมาสาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลว.15ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2562 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ลว.22เม.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2562 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ลว.22เม.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

ลำดับที่ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
9/2563   ผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 ลว.22ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2563 

บันทึกข้อความที่ 451/2562 เรื่อง ขอส่งสำเนาแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานอบต.บ้านฉางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ประกาศใช้แล้ว

ลว.18ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2563

บันทึกข้อความที่ 451/2562 เรื่อง ขอส่งสำเนาแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานอบต.บ้านฉางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ประกาศใช้แล้ว

ลว.17ต.ค.62 ประกาศดาวน์โหลดเอกสาร
6/2563

บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานอบต.บ้านฉาง ครั้งที่1/2562

ลว.17ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2563

บันทึกข้อความที่ 448/2562 เรื่อง ขออนุมัติประกาศใช้แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานอบต.บ้านฉาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลว.15ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2563

ประกาศอบต.บ้านฉาง เรื่อง ประกาศกำหนดการประชุมประจำเดือนคณะผู้บริหาร ปลัดอบต. ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของอบต.บ้านฉาง

ลว.15ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2563  คำสั่งอบต.บ้านฉางที่ 229/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานอบต.บ้านฉาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

ลว.15ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2563 บันทึกข้อความที่ 439/2562 เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการฯและแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานอบต.บ้านฉาง ลว.15ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2563 นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ลว.15ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2562 นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ลว.19ต.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2561 นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ลว.11ต.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2560 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 ลว.28ก.ย.60 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 

ลำดับที่ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2563  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2563  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2563  ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2562  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2562  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2562  สรุปผลการประเมินผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง อบต.บ้านฉาง ลว.18ต.ค.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

ITA

ITAปี2561-2563

ta

กระทู้ถามตอบ

bord

Facebook

fb

อบต.บ้านฉาง รับเรื่องร้องเรียน

qrcode

คำสั่ง