หน้าแรก

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

ลำดับที่ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
12/2563 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน ลว.6มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
11/2563 ประกาศอบต.บ้านฉาง เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ลว.7ม.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
10/2563 คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 005/2563 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ลว.7ม.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
9/2563 คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 298/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ลว.27ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2563 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ลว.24ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2563 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ลว.24ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2563 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  ลว.24ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2563 มาตรการหลักเกณฑ์ มาตรกรและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของอบต.บ้านฉาง  ลว.24ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2563 มาตรการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และประพฤติมิชอบ ลว.24ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2563 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ลว.24ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2563 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ลว.24ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2563 ประกาศอบต.บ้านฉาง เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ลว.24ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
9/2562   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ลว.28ธ.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2562   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ลว.28ธ.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2562   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ลว.28ธ.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2562  มาหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง ลว.28ธ.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2562   มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และประพฤติมิชอบ ลว.28ธ.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2562   มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ลว.28ธ.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2562   มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ลว.28ธ.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2562   คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 293/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ลว.28ธ.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2562  ประกาศอบต.บ้านฉาง เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ลว.28ธ.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2561 ประกาศอบต.บ้านฉางเรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ลว.21ธ.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร


ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

pt1

 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมือง จังหวัปทุมธานี

หมายเลขภายในองค์กร

ลำดับที่ ชื่อส่วนราชการ หมายเลข ต่อ แฟกซ์
1 สำนักงานปลัด 02-581-6754 207-213  02-581-6754 ต่อ 207
2 กองคลัง 02-581-6754 203-205  02-581-6756
3 กองช่าง 02-581-6754 216-218  
4 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 02-581-6754  202  

 

 

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook : อบต.บ้านฉาง จ.ปทุมธานี

Line@Official :

qrcode

 

ดูแผนที่อบต.บ้านฉาง คลิ๊กที่นี่

 

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

 

ลำดับที่ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
2563 ไม่มีเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการทุจริตของหน้าที่ของหน่วยงานในรอบ 8 เดือน ลว.12มิ.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
2562 ไม่มีเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการทุจริตของหน้าที่ของหน่วยงานในรอบ 12 เดือน ลว.13ก.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
2561 ไม่มีเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการทุจริตของหน้าที่ของหน่วยงานในรอบ 12 เดือน ลว.20ก.ย.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
2560 ไม่มีเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการทุจริตของหน้าที่ของหน่วยงานในรอบ 12 เดือน ลว.27ก.ย.60 ดาวน์โหลดเอกสาร

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

pt1

 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

 

หมายเลขภายในองค์กร

 

ลำดับที่ ชื่อส่วนราชการ หมายเลข ต่อ แฟกซ์
1 สำนักงานปลัด 02-581-6754 207-213  02-581-6754 ต่อ 207
2 กองคลัง 02-581-6754 203-205  02-581-6756
3 กองช่าง 02-581-6754 216-218  
4 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 02-581-6754  202  

 

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Facebook : อบต.บ้านฉาง จ.ปทุมธานี

 

Line@Official :

 

qrcode

 

ดูแผนที่อบต.บ้านฉาง คลิ๊กที่นี่

 

 

 ⌲การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ลำดับที่ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2563  บันทึกข้อความ เรื่องการรายงานผลการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมเดอะไพน์ รีสอร์ท ตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ลว.3เม.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2563  คำสั่ง อบต.บ้านฉาง ที่ 51/2563 เรื่องจัดตั้งศูนย์ประสานงานการควบคุมและป้องกันแก้ไขไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19) อบต.บ้านฉาง  ลว.23มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2563 ประกาศเจตนารมณ์ ของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลบ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี สู่ "วัด บ้าน สราญใจ" ด้วย 3 พันธกิจ  ลว.18มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2563  คำสั่ง อบต.บ้านฉาง ที่ 74/2563 เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ลว.9มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร 
3/2562  บันทึกรายงานการประชุม ประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลอบต.บ้านฉางเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ลว.28พ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2562  บันทึกการทำความตกลง ร่วมมือกันในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของอบต.บ้านฉาง  ลว.18มี.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร 
1/2562 บันทึกความร่วมมือ ทางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง  ลว.28ม.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2561  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดำเนินงานส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในด้านการเรียนการสอน  ลว.19มิ.ย.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2561

บันทึกรายงานการประชุม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.บ้านฉาง ครั้งที่1/2562 (รอบเดือนตุลาคม 2560-มีนาคม 2561)

 ลว.29มี.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร 
1/2561  บันทึกรายงานการประชุม การจัดทำประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง (เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1  ลว.23มี.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร 

 

วันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563 คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง จัดการประชุม ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

S__7413789.jpgS__7413791.jpgS__7413793.jpgS__7413786.jpgS__7413788.jpgS__7413790.jpg

 

วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.บ้านฉาง ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

S__7397459.jpgS__7397457.jpgS__7397446.jpgS__7397447.jpgS__7397455.jpgS__7397444.jpg

 

วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2562 อบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาอบต.บ้านฉาง ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉางอ.เมือง จ.ปทุมธานี

S__7397407.jpgS__7397409.jpgS__7397405.jpgS__7397403.jpgS__7397401.jpgS__7397404.jpg

 

วันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 พระอัครเดช ญาณเตโช รักษาการเจ้าอาวาสวัดฉาง ประชุมMOU ร่วมกับนายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง),นายสมพล ประสพผล (ประธานสภาอบต.บ้านฉาง,นายสิทธิเกตุ เข็มคง (รองนายกอบต.บ้านฉาง), นายศักดิ์ชาย ธนะรัชต์ (ผอ.รพ.สต.บ้านฉาง),นายพิมล กระจับเงิน (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2) , น.ส.สิริรัตน์ วรรณพราหมณ์ (รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง) ประชุมเรื่องเจตนารมณ์ร่วมมือดำเนินงานของหน่วยอบรมประชาชน ประจำตำบลบ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี สู่ " วัด บ้าน สราญใจ" ด้วย 3 พันธกิจ ดังนี้ 1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีทัศนคติที่ถูกต้อง ร่วมกันปกครองบ้านเมืองและพระพุทธศาสนา ให้เกิดความมั่นคง (พุทธศาสน์มั่นคง)
2. ส่งเสริมประชาชนให้มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม ธำรงรักษาไว้ซึ่งวัดวาอารามและชุมชนให้มีความยั่งยืนตามวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธ (ดำรงศีลธรรม)
3. ส่งเสริมประชาชนให้ทำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี มีน้ำใจ จิตอาสา ร่วมนำสันติสุขสู่สังคมร่มเย็นเป็นสุขทุกภาคส่วน (นำสันติสุขสู่สังคม)

90170086_1611338509031922_2301990505153560576_n.jpg90155954_1611338045698635_7884484813472661504_n.jpg90356504_1611338219031951_7424100362707009536_n.jpg90199789_1611338019031971_2047689176639340544_n.jpg

 

วันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉาง ร่วมกับอำเภอเมืองปทุมธานีเทศบาล และอบต.ในเขตอำเภอเมืองปทุมธานี จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมเดอะไพน์ รีสอร์ท ตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

 

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 อบต.บ้านฉาง จัดประชาคมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

61099649_1340919172740525_1020904741187616768_n.jpg61193072_1340918869407222_8632689720121360384_n.jpg61219670_1340918176073958_247913522439127040_n.jpg61330534_1340918989407210_5923105787785248768_n.jpg61596707_1340918876073888_822421469077176320_n.jpg61116324_1340918936073882_1454726176437174272_n.jpg61379817_1340919232740519_3232953004755779584_n.jpg61113716_1340919162740526_2715002213968642048_n.jpg

 

วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562 อบต.บ้านฉาง จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

54728995_1293450350820741_1771080835961716736_n.jpg54524992_1293450290820747_8280272698408435712_n.jpg55553862_1293450294154080_2876229226061627392_n.jpg54727872_1293450224154087_4251525660306046976_n.jpg55764192_1293450470820729_8835507778169602048_n.jpg55564486_1293450454154064_7172116409567150080_n.jpg55560389_1293450427487400_5100811978021011456_n.jpg

 

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562 ผู้บริหาร ข้าราชการ ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมพนักงาน และลูกจ้างอบต.บ้านฉาง ร่วมประชุมการทำความตกลงร่วมมือกันในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นของอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ที่ทำการอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

S__1540296.jpg101143.jpgS__1540293.jpgS__1540292.jpgS__1540290.jpgS__1540286.jpg

 

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.บ้านฉาง ครั้งที่ 1/2561 (รอบเดือนตุลาคม 2560-มีนาคม 2561) ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

34740.jpg34739.jpg34741.jpg34742.jpg34745.jpg34744.jpg34743.jpg

 

วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561 อบต.บ้านฉาง จัดกิจกรรมโครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ หมู่บ้านพนาสนธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

32199_resize.jpg32210_resize.jpg32246_resize.jpg32203_resize.jpg32207_resize.jpg32220_resize.jpg32200_resize.jpg32208_resize.jpg

 

วันพุธที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561 อบต.บ้านฉาง จัดกิจกรรมโครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฉาง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

32031_resize.jpg32044_resize.jpg32006.jpg32013_resize.jpg32011_resize.jpg32043_resize.jpg32022_resize.jpg32046_resize.jpg

 

วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561 อบต.บ้านฉาง จัดกิจกรรมโครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

32126_resize.jpg32099_resize.jpg32142_resize.jpg32106_resize.jpg32112_resize.jpg32101_resize.jpg32100_resize.jpg32123_resize.jpg

 

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ลำดับที่ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2563 เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน  ลว.15ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2562  เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน  ลว.19ต.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2561  เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน  ลว.18ต.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร 

 

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ลำดับที่ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2563 ประกาศเจตนารมณ์ของหน่วยอบรมประชาชน ประจำตำบลบ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี สู่ "วัด บ้าน สราญใจ" ด้วย 3 พันธกิจ  ลว.18มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2563 บันทึกข้อความ เรื่องการรายงานผลการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม พ.ศ. 2563 สถานที่ฝึกอบรม ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท ต.ท้ายเกาะ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
 ลว.3เม.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2562  บันทึกการทำความตกลงร่วมมือกันในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นของอบต.บ้านฉาง
 ลว.18มี.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

วันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 พระอัครเดช ญาณเตโช รักษาการเจ้าอาวาสวัดฉาง ประชุมMOU ร่วมกับนายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง),นายสมพล ประสพผล (ประธานสภาอบต.บ้านฉาง,นายสิทธิเกตุ เข็มคง (รองนายกอบต.บ้านฉาง), นายศักดิ์ชาย ธนะรัชต์ (ผอ.รพ.สต.บ้านฉาง),นายพิมล กระจับเงิน (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2) , น.ส.สิริรัตน์ วรรณพราหมณ์ (รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง) ประชุมเรื่องเจตนารมณ์ร่วมมือดำเนินงานของหน่วยอบรมประชาชน ประจำตำบลบ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี สู่ " วัด บ้าน สราญใจ" ด้วย 3 พันธกิจ ดังนี้ 1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีทัศนคติที่ถูกต้อง ร่วมกันปกครองบ้านเมืองและพระพุทธศาสนา ให้เกิดความมั่นคง (พุทธศาสน์มั่นคง)
2. ส่งเสริมประชาชนให้มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม ธำรงรักษาไว้ซึ่งวัดวาอารามและชุมชนให้มีความยั่งยืนตามวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธ (ดำรงศีลธรรม)
3. ส่งเสริมประชาชนให้ทำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี มีน้ำใจ จิตอาสา ร่วมนำสันติสุขสู่สังคมร่มเย็นเป็นสุขทุกภาคส่วน (นำสันติสุขสู่สังคม)

90170086_1611338509031922_2301990505153560576_n.jpg90155954_1611338045698635_7884484813472661504_n.jpg90356504_1611338219031951_7424100362707009536_n.jpg90199789_1611338019031971_2047689176639340544_n.jpg

 

วันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉาง ร่วมกับอำเภอเมืองปทุมธานีเทศบาล และอบต.ในเขตอำเภอเมืองปทุมธานี จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมเดอะไพน์ รีสอร์ท ตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

 

วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นายเกรียงศักดิ์  เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) เข้าร่วมกิจกรรมการรับมอบเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระดับดี (A) ณ หอประชุมโรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี

 

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562 ผู้บริหาร ข้าราชการ ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมพนักงาน และลูกจ้างอบต.บ้านฉาง ร่วมประชุมการทำความตกลงร่วมมือกันในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นของอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ที่ทำการอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

S__1540296.jpg101143.jpgS__1540293.jpgS__1540292.jpgS__1540290.jpgS__1540286.jpg

 

วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561 นายเกรียงศักดิ์  เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) และพนักงานอบต.บ้านฉาง ร่วมประชุมชี้แจงผ่านระบบการถ่ายทอดสดออนไลน์ You Tube Live Streaming เพื่อชี้แจงกรอบการประเมินและวิธีการใช้งานระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน บรรยายถ่ายทอดสดโดย นายอุทิศ  บัวศรี (ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป.ป.ช.)

132332_resize.jpg132334_resize.jpg132335_resize.jpg132333_resize.jpg132331_resize.jpg

 

วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561 อบต.บ้านฉาง จัดโครงการอบรมเชิงวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

42478945_1164053647093746_7390080583885389824_o.jpg42486083_1164053277093783_4920209453627736064_o.jpg42465697_1164059183759859_5032977316087595008_o.jpg42532607_1164053403760437_2406268888011505664_o.jpg42516513_1164053470427097_6601068784935501824_o.jpg42518877_1164059390426505_7181045023805276160_o.jpg42581094_1164053227093788_4382793664896696320_o.jpg

 

โครงการอบรมเชิงวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร

 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ลำดับที่ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2563  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2563 บันทึกข้อความ ที่ 537/2563 เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interests : COI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลว.25ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
12/2562 หนังสือส่ง ที่ ปท 71001/043 เรื่องขอส่งรายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ลว.23ม.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
11/2562 คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 254/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน สำนักงานปลัด ลว.16พ.ย.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
10/2562 คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 255/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน กองคลัง  ลว.16พ.ย.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
9/2562 คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 256/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน กองช่าง  ลว.16พ.ย.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2562 คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 257/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ลว.16พ.ย.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2562  บันทึกข้อความ ที่ 418/2561 เรื่องการรายงานติดตามประเมินการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ลว.5พ.ย.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2562  คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 241/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของอบต.บ้านฉาง  ลว.1พ.ย.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2562 รายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 สำนักปลัด  ลว.30ต.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2562 รายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 กองคลัง  ลว.30ต.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2562  รายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 กองช่าง  ลว.30ต.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2562 รายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ลว.30ต.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2562 รายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ระดับองค์กร  ลว.30ต.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 

ลำดับที่ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
10/2563  มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติตามคู่มิือสำหรับประชาชน
ลว.6มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
9/2563  ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  ลว.25ธ.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2563  บันทึกข้อความ ที่ 537/2563 เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interests : COI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ลว.25ธ.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2563  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  ลว.24ธ.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2563  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน  ลว.24ธ.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2563  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  ลว.24ธ.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2563  มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและประพฤติมิชอบ  ลว.24ธ.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2563  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  ลว.24ธ.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2563  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ  ลว.24ธ.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2563 หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของอบต.บ้านฉาง ลว.24ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2562  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ลว.28ธ.ค.61   ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2562  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ลว.28ธ.ค.61   ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2562  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ลว.28ธ.ค.61   ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2562  หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของอบต.บ้านฉาง ลว.28ธ.ค.61   ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2562  มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และประพฤติมิชอบ ลว.28ธ.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2562 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ลว.28ธ.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2562 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ลว.28ธ.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2561 ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ลว.21มิ.ย.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2561 มาตรฐานการปฏิบัติงาน ลว.30ต.ค.60  ดาวน์โหลดเอกสาร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 

ลำดับที่ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
12/2563 บันทึกข้อความ ที่ 129/2563 เรื่องการรายงานผลการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม พ.ศ. 2563 สถานที่ฝึกอบรม ณ โรงแรมเดอะไพน์ รีสอร์ท ต.ท้ายเกาะ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ลว.3เม.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
11/2563 ประกาศเจตนารมณ์ของหน่วยอบรมประชาชน ประจำตำบลบ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี สู่ "วัด บ้าน สราญใจ" ด้วย 3 พันธกิจ ลว.18มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
10/2563  มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติตามคู่มิือสำหรับประชาชน
ลว.6มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
9/2563  ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  ลว.25ธ.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2563  บันทึกข้อความ ที่ 537/2563 เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interests : COI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ลว.25ธ.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2563  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  ลว.25ธ.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2563  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน  ลว.25ธ.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2563  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  ลว.25ธ.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2563  มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและประพฤติมิชอบ  ลว.25ธ.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2563  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  ลว.25ธ.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2563  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ  ลว.25ธ.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2563 หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของอบต.บ้านฉาง ลว.24ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2562  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ลว.28ธ.ค.61   ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2562  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ลว.28ธ.ค.61   ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2562  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ลว.28ธ.ค.61   ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2562  หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของอบต.บ้านฉาง ลว.28ธ.ค.61   ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2562  มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และประพฤติมิชอบ ลว.28ธ.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2562 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ลว.28ธ.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2562 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ลว.28ธ.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2561 ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ลว.21มิ.ย.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2561 มาตรฐานการปฏิบัติงาน ลว.30ต.ค.60  ดาวน์โหลดเอกสาร

 

วันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉาง ร่วมกับอำเภอเมืองปทุมธานีเทศบาล และอบต.ในเขตอำเภอเมืองปทุมธานี จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมเดอะไพน์ รีสอร์ท ตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

 

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562 ผู้บริหาร ข้าราชการ ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมพนักงาน และลูกจ้างอบต.บ้านฉาง ร่วมประชุมการทำความตกลงร่วมมือกันในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นของอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ที่ทำการอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

S__1540296.jpg101143.jpgS__1540293.jpgS__1540292.jpgS__1540290.jpgS__1540286.jpg

 

บันทึกการทำความตกลงร่วมมือกันในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นของอบต.บ้านฉาง ดาวน์โหลดเอกสาร

 

วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561 นายเกรียงศักดิ์  เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) และพนักงานอบต.บ้านฉาง ร่วมประชุมชี้แจงผ่านระบบการถ่ายทอดสดออนไลน์ You Tube Live Streaming เพื่อชี้แจงกรอบการประเมินและวิธีการใช้งานระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน บรรยายถ่ายทอดสดโดย นายอุทิศ  บัวศรี (ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป.ป.ช.)

132332_resize.jpg132334_resize.jpg132335_resize.jpg132333_resize.jpg132331_resize.jpg

 

วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561 อบต.บ้านฉาง จัดกิจกรรมโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ณ ที่ทำการอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

057_resize.jpg062_resize.jpg043_resize.jpg030_resize.jpg053_resize.jpg035_resize.jpg032_resize.jpg058_resize.jpg

 

โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

เอกสารประกอบการฝึกอบรมโครงการอบรมเชิงวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร

ITA

ITAปี2561-2563

ta

กระทู้ถามตอบ

bord

Facebook

fb

อบต.บ้านฉาง รับเรื่องร้องเรียน

qrcode

คำสั่ง