หน้าแรก

แผนป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 

ลำดับที่ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
2 การแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
ลว.22พ.ค.60 ดาวน์โหลดประกาศดาวน์โหลดเอกสาร
1 คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 85/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ลว.20เม.ย.60 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

 

ลำดับที่ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2563 ประกาศเรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของอบต.บ้านฉาง ไปสู่การปฏิบัติ ในรอบ 6 เดือน
ลว.13เม.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2562 ประกาศเรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของอบต.บ้านฉาง ไปสู่การปฏิบัติ ในรอบ 6 เดือน ลว.22เม.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2561 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ลำดับที่ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2562 บันทึกข้อความ ที่ 389/2562 เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี พ.ศ. 2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของอบต.บ้านฉาง ไปสู่การปฏิบัติ ในรอบ 12 เดือน
ลว.13เม.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2561 รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2561 บันทึกข้อความ ที่ 390/2561 เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี พ.ศ. 2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของอบต.บ้านฉาง ไปสู่การปฏิบัติ ในรอบ 12 เดือน ลว.17ต.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ลำดับที่ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
15/2563  มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน
ลว.26มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
14/2563 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
13/2563 บันทึกข้อความ ที่ 041/2563 เรื่อง รายงานผลมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ. 2563 ของอบต.บ้านฉาง ลว.11ก.พ.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
12/2563 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ลว.24ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
11/2563 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ลว.24ธ.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
10/2563 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ลว.24ธ.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
9/2563 หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ของอบต.บ้านฉาง ลว.24ธ.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2563 มาตรการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และประพฤติมิชอบ ลว.24ธ.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2563 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ลว.24ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2563 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ลว.24ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2563 มาตรฐานการปฏิบัติงานของสำนักปลัด ลว.24ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2563 มาตรฐานการปฏิบัติงานของกองคลัง ลว.24ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2563 มาตรฐานการปฏิบัติงานของกองช่าง ลว.24ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2563 มาตรฐานการปฏิบัติงานของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ลว.24ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2563 เจตจำนงในการบริหารงาน ลว.15ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2562 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ลว.28ธ.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2562 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ลว.28ธ.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2562 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ลว.28ธ.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2562 หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ของอบต.บ้านฉาง ลว.28ธ.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2562 มาตรการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และประพฤติมิชอบ ลว.28ธ.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2562 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ลว.28ธ.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2562 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ลว.28ธ.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2561 ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ลว.21มิ.ย.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2561 มาตรฐานการปฏิบัติงานของสำนักปลัด ลว.30ต.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2561 มาตรฐานการปฏิบัติงานของกองคลัง ลว.30ต.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2561 มาตรฐานการปฏิบัติงานของกองช่าง ลว.30ต.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2561 มาตรฐานการปฏิบัติงานของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ลว.30ต.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ลำดับที่ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2563 ประกาศอบต.บ้านฉาง เรื่อง แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ กระบวนงานบริการตามภารกิจของอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2563 
ลว.1มิ.ย.63 ดาวน์โหลดประกาศดาวน์โหลดเอกสาร
5/2563 บันทึกข้อความ ที่ 196/2563 เรื่อง ขออนุมัติดำเนินกิจกรรมและแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ลว.27พ.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2563 คู่มือการใช้ทรัพย์สินของราชการของอบต.บ้านฉาง ลว.3มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2563 ข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการ ลว.3มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2563 นโยบาย/มาตรการไม่นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว ลว.3มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2563 เจตจำนงในการบริหารงาน ลว.15ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2562 เจตจำนงในการบริหารงาน  ลว.19ต.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2561 เจตจำนงในการบริหารงาน ลว.18ต.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ

รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ลำดับที่/ปีงบประมาณ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
 2/2562 บันทึกข้อความ ที่ 453/2562 เรื่อง รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ลว.25ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
 1/2562 ประกาศสำนักงานป.ป.ช. เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ลว.17ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
 2/2561  บันทึกข้อความ ที่ 238/2562 เรื่อง รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ลว.28มิ.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
 1/2561  ประกาศสำนักงานป.ป.ช. เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ลว.15พ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร

ผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะของอปท.

ผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะของอปท.

ลำดับที่ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะของอปท. ประจำปี พ.ศ. 2562  ดาวน์โหลดเอกสาร
2 ผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะของอปท. ประจำปี พ.ศ. 2563  ดาวน์โหลดเอกสาร1ดาวน์โหลดเอกสาร2

งานประกวดราคา/สอบราคาอิเล็กทรอนิกส์

งานประกวดราคา/สอบราคาอิเล็กทรอนิกส์

ลำดับที่ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2563 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นพร้อมก่อสร้างเวที คสล. หน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง (อาคารเรียน1) หมู่ที่ 3 ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว.14ก.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2563 เรื่อง ประกวดราคารถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว.14ก.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2563 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยกิตติจิตต์ (ขนส่ง) ช่วงต่อจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ปทุมธานี ถึงสำนักงานอุตสาหกรรม จ.ปทุมธานี หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ลว.10ม.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2563 ขอบเขตการดำเนิน (TOR) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยกิตติจิตต์ (ขนส่ง) ช่วงต่อจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี ถึงสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี หมู่ที่ 1 ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี   ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.ริมคลองคอวัง หมู่ที่ 2 ช่วงหมู่บ้านทรัพย์หมื่นแสน 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ลว.25มี.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2562 ขอบเขตการดำเนิน (TOR) โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งบริเวณหมู่บ้านพนาสนธิ์ หมู่ที่ 2 และหมู่บ้านเพชรปทุม หมู่ที่ 2 ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี,ขอบเขตการดำเนิน (TOR) โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งบริเวณซอยใจเกื้อ หมู่ที่ 2 และถนนเลียบคลองบางโพธิ์เหนือ หมู่ที่ 1 ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี, ขอบเขตการดำเนิน (TOR) โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งบริเวณทางเข้า-ออก และที่ทำการอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี    ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2562 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งภายในพื้นที่ตำบลบ้านฉาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ลว.20ก.พ.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2561 ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก ซอยทองหล่อ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ลว.20เม.ย.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2561 ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยกิตติจิตต์ (ขนส่ง) หมู่ที่ 2 ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ลว.22ก.พ.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2560 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำคสล.ซอยกร่ำแสง หมู่ที่ 1 ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี  ลว.20มิ.ย.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2559 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางเดินเท้า ซอยใจเกื้อ หมู่ที่ 2 ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี (ครั้งที่2)  ลว.30ส.ค.59 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2559 โครงการก่อสร้างหลังคาโค้งคลุมสนามเด็กเล่นด้านหน้าหมู่บ้านพนาสนธิ์ หมู่ที่ 2 ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี  ลว.24มิ.ย.59 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2559 โครงการก่อสร้างเขื่อนคสล.บริเวณที่ดินอบต.(ริมคลองคอวัง) หมู่ที่ 2 ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี  ลว.24มิ.ย.59 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2558 การสอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล.ซอยที่ดินอบต.(ปานย้อย) หมู่ที่ 3 ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี  ลว.14ก.ค.58 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2558 การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาโครงการก่อสร้างเขื่อนคสล.ริมคลองทางหลวงหมู่ที่ 1 พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  ลว.17ก.พ.58 ดาวน์โหลดเอกสาร

ITA

ITAปี2561-2563

ta

กระทู้ถามตอบ

bord

Facebook

fb

อบต.บ้านฉาง รับเรื่องร้องเรียน

qrcode

คำสั่ง