หน้าแรก

งานบริหารงานทั่วไป

ประกาศอบต.บ้านฉาง เรื่อง...

ลำดับ  รายการ วันที่ลงประกาศ  ดาวน์โหลดเอกสาร 
35 ห้ามทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยลงแม่น้ำ คูคลอง สถานที่หรือทางสาธารณะ หรือปล่อยปละละเลยให้มีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่ดินของตนเอง ลว.22ม.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
34 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ ลว.7ม.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
33 จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ลว.7ม.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
32 แผนปฏิบัติการประหยัดน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลว.12พ.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
31 การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ลว.5พ.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
30 ให้มีการเลือกตั้งนายกอบจ.ปทุมธานี ลว.29ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
29 ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาอบจ.ปทุมธานี ลว.29ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
28  เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ลว.27ส.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
27 เรื่อง มาตรการผ่อนคลายการป้องกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโรคโควิด 19 Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ลว.30ก.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
26 เรื่อง มาตรการป้องกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ลว.29พ.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
25 ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อติดต่อราชการในอบต.บ้านฉาง ลว.23เม.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
24 ขยายเวลาการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตอบต.บ้านฉาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลว.31มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร

งานเปิดเผยราคากลางและประเมินราคา

งานเปิดเผยราคาและประมาณราคา

 

ลำดับ/ปีงบประมาณ

รายการ

วันที่ลงประกาศ

ดาวน์โหลดเอกสาร

13/2563

เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและไหล่ทางซอยที่ดิน อบต. (ปานย้อย) หมู่ที่ 3

ลว.18ธ.ค.63

ดาวน์โหลดเอกสาร

12/2563

โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินระหว่างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง หมู่ที่ 3 กับอาคารห้องสมุดและอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่

ลว.21ก.ย.63

ดาวน์โหลดเอกสาร

11/2563

เปิดเผยราคากลางและเงื่อนไขการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน

ลว.8ก.ย.63

ดาวน์โหลดเอกสาร 

10/2563

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ดินอบต.บ้านฉาง หมู่ที่ 3

ลว.1ก.ย.63

ดาวน์โหลดเอกสาร 

9/2563

โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยจำปี หมู่ที่ 3 โครงการปรับปรุงพื้นพร้อมก่อสร้างเวที คสล. หน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง (อาคารเรียน) หมู่ที่ 3

ลว.28ส.ค.63

ดาวน์โหลดเอกสาร 

8/2563

โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยจำปี หมู่ที่

ลว.20ก.ค.63

ดาวน์โหลดเอกสาร

7/2563

โครงการซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง (อาคารเรียน 1) หมู่ที่ 3

ลว.1ก.ค.63

ดาวน์โหลดเอกสาร

6/2563

โครงการปรับปรุงอาคารปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3

ลว.16มิ.ย.63

ดาวน์โหลดเอกสาร

5/2563 

โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการอบต.บ้านฉาง หมู่ที่ 2

 ลว.23มี.ค.63

 ดาวน์โหลดเอกสาร

4/2563

คาเช่ารถบัสปรับอากาศพร้อมน้ำมันซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง

ลว.17ก.พ.63

ดาวน์โหลดเอกสาร

3/2563 

จัดซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด ซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง

ลว.17ก.พ.63

 ดาวน์โหลดเอกสาร

2/2563

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการกำจัดวัชพืชในลำคลอง ภายในตำบลบ้านฉาง ประจำปี 2563 (โครงการจ้างเหมากำจัดวัชพืชในลำคลองทางหลวง หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2)

ลว.7พ.ย.62

 ดาวน์โหลดเอกสาร

1/2563 

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนและไหล่ทางถนนเลียบคลองบางโพธิ์เหนือ ม.1

ลว.4พ.ย.62

 ดาวน์โหลดเอกสาร

15/2562 

เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง

ลว.30ก.ย.62

 ดาวน์โหลดเอกสาร

14/2562 

เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง

ลว.3ก.ย.62

 ดาวน์โหลดเอกสาร

13/2562 

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง

ลว.29ส.ค.62

 ดาวน์โหลดเอกสาร

12/2562

 
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนและไหล่ทาง ซอยตานาค หมู่ที่ 2

ลว.27ส.ค.62

 ดาวน์โหลดเอกสาร

11/2562 

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง

ลว.20ส.ค.62

 ดาวน์โหลดเอกสาร

10/2562 

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก รพสต.บ้านฉาง หมู่ที่ 1

ลว.13ส.ค.62

 ดาวน์โหลดเอกสาร

9/2562 

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนและไหล่ทาง ซอยโบสถ์คริสต์ หมู่ที่ 3

 ลว.7พ.ค.62

 ดาวน์โหลดเอกสาร

8/2562 

เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนคสล. ริมคลองคอวัง หมู่ที่ 2 ช่วงหมู่บ้านทรัพย์หมื่นแสน 1

ลว.26ก.พ.62

 ดาวน์โหลดเอกสาร

7/2562 

เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง

ลว.12ก.พ.62

 ดาวน์โหลดเอกสาร

6/2562 

เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง

ลว.12ก.พ.62

 ดาวน์โหลดเอกสาร

5/2562 

เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง

ลว.12ก.พ.62

 ดาวน์โหลดเอกสาร

4/2562 

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.ริมคลองคอวัง หมู่ที่ 2 ช่วงหมู่บ้านทรัพย์หมื่นแสน 1

ลว.31ม.ค.62

 ดาวน์โหลดเอกสาร

3/2562 

เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง การจัดซื้อหมึกคอมพิวเตอร์สำนักปลัด ซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง

ลว.22ม.ค.62

 ดาวน์โหลดเอกสาร

2/2562 

เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง

ลว.21ม.ค.62

 ดาวน์โหลดเอกสาร

1/2562 

เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง

ลว.11ม.ค.62

 ดาวน์โหลดเอกสาร

10/2561 

ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.ริมคลองคอวัง หมู่ที่ 2 ช่วงหมู่บ้านทรัพย์หมื่นแสน 1

ลว.17ก.ย.61

 ดาวน์โหลดเอกสาร

9/2561

ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคาเพื่อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 29 รายการ

ลว.23พ.ค.61

 ดาวน์โหลดเอกสาร

8/2561

ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคาเพื่อจัดซื้อตามโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนจำนวน 87 รายการ

ลว.22พ.ค.61

 ดาวน์โหลดเอกสาร

7/2561

ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติก ซอยทองหล่อ หมู่ที่ 2

ลว.15มี.ค.61

ดาวน์โหลดเอกสาร

6/2561

ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารป้อมยาม หมู่ที่ 2

ลว.29ม.ค.61

ดาวน์โหลดเอกสาร

5/2561

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคารโครงการปรับปรุงป้อมยาม แบบปร.4-6

 ลว.26ม.ค.61

 ดาวน์โหลดเอกสาร

4/2561 

ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยกิตติจิตต์ (ขนส่ง) หมู่ที่ 2 (ต่อจากโครงการเดิม)

ลว.23ม.ค.61

ดาวน์โหลดเอกสาร

3/2561 

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมโครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยกิตติจิตต์ (ขนส่ง) หมู่ที่ 2 (ต่อจากโครงการเดิม) แบบเลขที่006/2561

 ลว.23ม.ค61

 ดาวน์โหลดเอกสาร

2/2561 

ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำคสล.ซอยกร่ำแสง หมู่ที่ 1

ลว.15พ.ย.60

ดาวน์โหลดเอกสาร

1/2561 

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยมโครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำคสล.ซอยกร่ำแสง หมู่ที่ 1แบบเลขที่005/2560

ลว.13พ.ย.60

 ดาวน์โหลดเอกสาร

8/2560

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเดินเท้าพร้อมหลังคาคลุมทางเดินด้านข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง หมู่ที่ 3

ลว.17ส.ค.60

 ดาวน์โหลดเอกสาร

7/2560 

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคาเพื่อจัดซื้อตามโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน จำนวน 133 รายการ

 ลว.9พ.ค.60

 ดาวน์โหลดเอกสาร

6/2560 

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำคสล.ซอยกร่ำแสง หมู่ที่ 1

ลว.30พ.ค.60

 ดาวน์โหลดเอกสาร

5/2560 

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาเครื่องจักรกลกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลในคลองทางหลวง หมู่ที่ 1และหมู่ที่ 2

ลว.20มี.ค.60

 ดาวน์โหลดเอกสาร

4/2560 

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 33 รายการ

ลว.20มี.ค.60

 ดาวน์โหลดเอกสาร

3/2560 

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเดินเท้าพร้อมหลังคาคลุมทางเดินด้านข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง หมู่ที่ 3

ลว.9มี.ค.60

 ดาวน์โหลดเอกสาร

2/2560

การเปิดเผยราคาดลางและการคำนวนราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเท้าถนนภายในหมู่บ้านเพชรปทุม หมู่ที่ 2

ลว.20ม.ค.60

 ดาวน์โหลดเอกสาร

1/2560 

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพักน้ำคสล.ซอยทองหล่อ หมู่ที่ 2

ลว.14ต.ค.59

 ดาวน์โหลดเอกสาร

8/2559 

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมหลอดไฟ LED ครบชุด บริเวณสนามเด็กเล่น หมู่บ้านพนาสนธิ์ หมู่ที่ 2

ลว.26ก.ย.59

 ดาวน์โหลดเอกสาร

7/2559 

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเดินเท้า ซอยใจเกื้อ หมู่ที่ 2

ลว.22ส.ค.59

 ดาวน์โหลดเอกสาร

6/2559 

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเดินเท้า ซอยใจเกื้อ หมู่ที่ 2

ลว.10ก.ค.59

 ดาวน์โหลดเอกสาร

5/2559

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ 3

ลว.30 มิ.ย.59

 ดาวน์โหลดเอกสาร

4/2559

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาโค้งคลุมสนามเด็กเล่นด้านหน้าหมู่บ้านพนาสนธิ์ หมู่ที่ 2

ลว.1 มิ.ย. 59

 ดาวน์โหลดเอกสาร

3/2559

เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนคสล.บริเวณที่ดินอบต.(ริมคลองคอวัง) หมู่ที่ 2

ลว.9มิ.ย.59

 ดาวน์โหลดเอกสาร

2/2559 

เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทางถนนเลียบคลองบางโพธิ์เหนือ หมู่ที่ 1

ลว.9มิ.ย.59

 ดาวน์โหลดเอกสาร

1/2559 

เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้างตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

ลว.10พ.ค.59

 ดาวน์โหลดเอกสาร

4/2558 

เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้างตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูลสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ ครั้งที่ 2/2558

ลว.8ก.ย.58

 ดาวน์โหลดเอกสาร

3/2558

เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้างตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)โครงการจัดซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูลสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ

ลว.3ก.ค.58

 ดาวน์โหลดเอกสาร

2/2558

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล.ซอยที่ดินอบต. (ปานย้อย) หมู่ที่ 3

 ลว.19มิ.ย.58

ดาวน์โหลดเอกสาร

1/2558

การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างทางเชื่อมทางหลวงหมายเลข 346 หมู่ที่ 2 

ลว.19มิ.ย.58

 ดาวน์โหลดเอกสาร

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง,สขร.

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

 

ลำดับที่ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
14/2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม ครั้งที่1)เงินกันค้างจ่าย ปี 2562 ลว.21ธ.ค.63 บันทึกข้อความ/ดาวน์โหลดเอกสาร
13/2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลว.6พ.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
12/2563 บันทึกข้อความที่71002/006 เรื่องรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2563 ลว.6พ.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
11/2563 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลว.30ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
10/2563 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลว.30ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
9/2563 บันทึกข้อความที่71002/005 เรื่องรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2564 ลว.30ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3) ลว.11ก.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3) ลว.23เม.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2563  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลว.23เม.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2563 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลว.15เม.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2563  เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกันควบคุมหรือรักษาโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 (Corona Virus Disease 2019 COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.31มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2563  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) ลว.9มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2563  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) ลว.4พ.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2563  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ลว.24ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2562 ผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3) ลว.22ก.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2562 ผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)  ลว.30เม.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2562 ผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) ลว.13ก.พ.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2562 ผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ลว.1ต.ค.61 ดาวน์โหลดประกาศ/ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2561 ผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลว.2ต.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

 

ลำดับที่ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
13/2563 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน ในปีงบประมาณ 2563 (สขร.) ลว.30ก.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
12/2563 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม ในปีงบประมาณ 2563 (สขร.) ลว.7ก.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
11/2563 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม ในปีงบประมาณ 2563 (สขร.) ลว.4ส.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
10/2563 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน ในปีงบประมาณ 2563 (สขร.) ลว.8ก.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
9/2563 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม ในปีงบประมาณ 2563 (สขร.) ลว.4มิ.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2563 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน ในปีงบประมาณ 2563 (สขร.) ลว.5พ.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2563 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ในปีงบประมาณ 2563 (สขร.) ลว.6เม.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2563 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ในปีงบประมาณ 2563 (สขร.) ลว.9มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2563 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม ในปีงบประมาณ 2563 (สขร.) ลว.5ก.พ.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2563 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม ในปีงบประมาณ 2563 (สขร.) ลว.8ม.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2563 ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562-เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562) อบต.บ้านฉาง ลว.31ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2563 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน ในปีงบประมาณ 2563 (สขร.) ลว.12ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2563 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม ในปีงบประมาณ 2563 (สขร.) ลว.7พ.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
13/2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน ในปีงบประมาณ 2562 (สขร.) ลว.30ก.ย.62 ดาวน์โหลดประกาศดาวน์โหลดตาราง
12/2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม ในปีงบประมาณ 2562 (สขร.) ลว.2ก.ย.62 ดาวน์โหลดประกาศดาวน์โหลดตาราง
11/2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม ในปีงบประมาณ 2562 (สขร.) ลว.5ส.ค.62 ดาวน์โหลดประกาศดาวน์โหลดตาราง
10/2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน ในปีงบประมาณ 2562 (สขร.) ลว.3ก.ค.62 ดาวน์โหลดประกาศดาวน์โหลดตาราง
9/2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม ในปีงบประมาณ 2562 (สขร.) ลว.2มิ.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน ในปีงบประมาณ 2562 (สขร.) ลว.9พ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ในปีงบประมาณ 2562 (สขร.) ลว.5เม.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ในปีงบประมาณ 2562 (สขร.) ลว.8มี.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม ในปีงบประมาณ 2562 (สขร.) ลว.8ก.พ.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม ในปีงบประมาณ 2562 (สขร.) ลว.8ม.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน ในปีงบประมาณ 2562 (สขร.) ลว.4ธ.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม ในปีงบประมาณ 2562 (สขร.) ลว.5พ.ย.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน ในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) ลว.4ต.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
11/2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม ในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) ลว.5ก.ย.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
10/2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม ในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) ลว.9ส.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
9/2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน ในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) ลว.11ก.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม ในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) ลว.4มิ.ย.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน ในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) ลว.3พ.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) ลว.10เม.ย.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) ลว.6มี.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม ในปีงบประมาณ 2561 (สขร.)  ลว.5ก.พ.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม ในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) ลว.9ม.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน ในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) ลว.7ธ.ค.60  ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม ในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) ลว.2พ.ย.60  ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2560 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม ในปีงบประมาณ 2560 (สขร.) ลว.12มิ.ย.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2560 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน ในปีงบประมาณ 2560 (สขร.) ลว.8พ.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2560 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ในปีงบประมาณ 2560 (สขร.) ลว.10เม.ย.60  ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2560 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ในปีงบประมาณ 2560 (สขร.) ลว.7มี.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2560 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม ในปีงบประมาณ 2560 (สขร.) ลว.6ก.พ.60 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 

ลำดับที่ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
13/2563 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน ในปีงบประมาณ 2563 (สขร.) ลว.30ก.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
12/2563 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม ในปีงบประมาณ 2563 (สขร.) ลว.7ก.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
11/2563 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม ในปีงบประมาณ 2563 (สขร.) ลว.4ส.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
10/2563 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน ในปีงบประมาณ 2563 (สขร.) ลว.8ก.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
9/2563 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม ในปีงบประมาณ 2563 (สขร.) ลว.4มิ.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2563 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน ในปีงบประมาณ 2563 (สขร.) ลว.5พ.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2563 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ในปีงบประมาณ 2563 (สขร.) ลว.6เม.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2563 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ในปีงบประมาณ 2563 (สขร.) ลว.9มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2563 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม ในปีงบประมาณ 2563 (สขร.) ลว.5ก.พ.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2563 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม ในปีงบประมาณ 2563 (สขร.) ลว.8ม.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2563 ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562-เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562) อบต.บ้านฉาง ลว.31ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2563 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน ในปีงบประมาณ 2563 (สขร.) ลว.12ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2563 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม ในปีงบประมาณ 2563 (สขร.) ลว.7พ.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
13/2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน ในปีงบประมาณ 2562 (สขร.) ลว.30ก.ย.62 ดาวน์โหลดประกาศดาวน์โหลดตาราง
12/2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม ในปีงบประมาณ 2562 (สขร.) ลว.2ก.ย.62 ดาวน์โหลดประกาศดาวน์โหลดตาราง
11/2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม ในปีงบประมาณ 2562 (สขร.) ลว.5ส.ค.62 ดาวน์โหลดประกาศดาวน์โหลดตาราง
10/2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน ในปีงบประมาณ 2562 (สขร.) ลว.3ก.ค.62 ดาวน์โหลดประกาศดาวน์โหลดตาราง
9/2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม ในปีงบประมาณ 2562 (สขร.) ลว.2มิ.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน ในปีงบประมาณ 2562 (สขร.) ลว.9พ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ในปีงบประมาณ 2562 (สขร.) ลว.5เม.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ในปีงบประมาณ 2562 (สขร.) ลว.8มี.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม ในปีงบประมาณ 2562 (สขร.) ลว.8ก.พ.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม ในปีงบประมาณ 2562 (สขร.) ลว.8ม.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน ในปีงบประมาณ 2562 (สขร.) ลว.4ธ.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม ในปีงบประมาณ 2562 (สขร.) ลว.5พ.ย.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน ในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) ลว.4ต.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
11/2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม ในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) ลว.5ก.ย.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
10/2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม ในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) ลว.9ส.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
9/2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน ในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) ลว.11ก.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม ในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) ลว.4มิ.ย.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน ในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) ลว.3พ.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) ลว.10เม.ย.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) ลว.6มี.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม ในปีงบประมาณ 2561 (สขร.)  ลว.5ก.พ.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม ในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) ลว.9ม.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน ในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) ลว.7ธ.ค.60  ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม ในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) ลว.2พ.ย.60  ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2560 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม ในปีงบประมาณ 2560 (สขร.) ลว.12มิ.ย.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2560 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน ในปีงบประมาณ 2560 (สขร.) ลว.8พ.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2560 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ในปีงบประมาณ 2560 (สขร.) ลว.10เม.ย.60  ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2560 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ในปีงบประมาณ 2560 (สขร.) ลว.7มี.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2560 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม ในปีงบประมาณ 2560 (สขร.) ลว.6ก.พ.60 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

รายชื่อผู้ชะ การซื้อ/จ้าง

งานรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ลำดับที่ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
       136/2563  

     จ้างซ่อมแซมทรัพย์สินระบบโทรศัพท์ NEO SL1000 ของสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลว.24ก.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
135/2563   

     จ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ดิน อบต.บ้านฉาง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลว.15ก.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
134/2563   

     จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยจำปี หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ลว.15ก.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
133/2563   

     ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้ง เครื่องพิมพ์อิงเจ็ทขนาดเอ3 เครื่องคอมพิวเตอร์ชุดลิขสิทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ลว.14ก.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
132/2563   

      ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศพด.) จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ลว.11ก.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
131/2563   

     ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลว.11ก.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
130/2563    จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-8666 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.11ก.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
129/2563    ซื้อกระจกโค้งจราจร จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ลว.11ก.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร 
128/2563    ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร SHARP AR-6120 NVโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.10ก.ย.63  ดาวน์โหลดเอกสาร 
127/2563    จ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อมน้ำมัน โครงการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง ประจำปีพ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.8ก.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
126/2563    จ้างทำอาหารปรุงสำเร็จ เป็นอาหารกลางวันให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง ประจำเดือนกันยายน 2563  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.28ส.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
125/2563   

      จ้างเหมาทำสติ๊กเกอร์ การชำระค่าธรรมเนียมขยะ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลว.28ส.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
124/2563   

     ซื้ออาหารเสริม(ขนมและผลไม้) ประจำเดือน กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลว.28ส.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
123/2563    ถังต้มน้ำไฟฟ้าดิจิตอลขนาด 21 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.28ส.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
122/2563    จ้างเหมาจัดหาสถานที่รองรับขยะมูลฝอยและจัดหาที่ทิ้งสิ่งปฏิกูลพร้อมฝังกลบประจำเดือน กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.28ส.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
121/2563    ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 1 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.21ส.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
120/2563    ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.14ส.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
119/2563    จ้างเหมาเติมน้ำยาถังดับเพลิง จำนวน 40 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.14ส.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
118/2563    ซื้อโพเดี่ยมไม้ จำนวน 1 แท่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.14ส.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
117/2563    ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.14ส.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
116/2563    ซื้อชุดสัญญาณไฟฉุกเฉิน LED จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.14ส.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
115/2563    จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กง 6476 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.14ส.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
114/2563    จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ 81-8666  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.14ส.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
113/2563    ซื้อตู้เย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.13ส.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
112/2563    จ้างโครงการซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง (อาคารเรียน 1) หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.10ส.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
111/2563    จ้างเหมาบริการติดตั้งไฟประดับพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.3ส.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
110/2563    ซื้ออาหารสดสำหรับทำอาหารกลางวันให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง ประจำเดือนสิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.31ก.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
109/2563    จ้างเหมาจัดหาสถานที่รองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลพร้อมฝังกลบประจำเดือน สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.31ก.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
108/2563             

     ซื้ออาหารเสริม (ขนมและผลไม้) ประจำเดือน สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ลว.31ก.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
107/2563    ซื้ออาหารกลางวันและอาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนจมน้ำปี พ.ศ.2562  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ลว.31ก.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร 
106/2563    ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการฝึกอบรมในการอบรมตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดำริฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ลว.29ก.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
105/2563   

     จ้างเหมาซ่อมแซมบอร์ดประชาสัมพันธ์ในตำบลบ้านฉางและบอร์ดกำมะหยี่ห้องประชุม พร้อมค่าบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลว.24ก.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
104/2563   

     ซื้ออาหารสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลว.23ก.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
103/2563    

     จ้างเหมาติดตั้งไฟประดับพร้อมอุปกรณ์ บริเวณทางเข้าอบต.และซุ้มเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีตกลงราคา

ลว.22ก.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
102/2563 

      จ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศของศพด.พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลว.17ก.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
101/2563 

     ซื้อแบตเตอร์รี่รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-9921 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ลว.17ก.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
100/2563 

     จ้างจ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-9921 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ลว.17ก.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
99/2563 

      ซื้อวัสดุสำนักงาน 8 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ลว.16ก.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
98/2563  

      จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ พร้อมน้ำมัน โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลว.16ก.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
97/2563  ซื้อเครื่องแบบชุดฝึกหรือชุดปฏิบัติของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.16ก.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
96/2563  จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 82-2130 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.9ก.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
95/2563  จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนอุปกรณ์ของรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-8666 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.9ก.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
94/2563 

     ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ Kyocera หมึกรุ่น Tk-479 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลว.3ก.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
93/2563  ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.2ก.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
92/2563  จ้างก่อสร้างลานคสล.ด้านข้างที่ทำการอบต.บ้านฉาง ด้านทิศเหนือ ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.2ก.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
91/2563  จ้างเหมาปรับปรุงอาคารห้องสมุดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.1ก.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
90/2563  ซื้อวัสดุสำหรับดำเนินการปรับพื้นสนามเด็กเล่น บริเวณด้านหน้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฉาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.30มิ.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
89/2563  จ้างเหมาซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์ 1 ชุดพร้อมอัดเสียงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.29มิ.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
88/2563  

     ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับใช้กับรถของทางราชการ ทะเบียน 82-9921 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ลว.29มิ.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
87/2563  จ้างเหมาจัดหาสถานที่รองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลพร้อมฝังกลบประจำเดือนกรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.29มิ.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
86/2563 ซื้อนมพาสเจอร์ไรด์ ชนิดถุง ของศพด.บ้านฉาง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 - กันยายน 2563โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.29มิ.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
85/2563  จ้างจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานอบต.บ้านฉางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.29มิ.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
84/2563  ซื้ออาหารเสริม(ขนมและผลไม้) ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.26มิ.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
83/2563  ซื้อวัสดุสำหรับอาหารกลางวัน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.26มิ.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
82/2563   

     ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน ตามโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการดูแลเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน แก่บิดา มารดา ผู้ปกครอง ครูและผู้ดูแลเด็กปี พ.ศ.2563 จำนวน 4 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลว.19มิ.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
81/2563  ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการดุแลเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน แก่ บิดา มารดา ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็กปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.18มิ.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
80/2563   

        จ้างเหมาซ่อมระบบน้ำมันรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กข 814 พร้อมค่าบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลว.18มิ.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
79/2563 

       ซื้อวัสดุก่อสร้าง 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ลว.17มิ.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
78/2563 

       ซื้อวัสดุสำนักงาน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ลว.11มิ.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
77/2563 

        จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำทะเบียน บท-5313 ปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลว.11มิ.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
76/2563 

       ซื้อแบตเตอร์รี่ของรถทะเบียน บท 5313 จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลว.8มิ.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
75/2563 

       จ้างเหมาจัดหาสถานที่รองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลพร้อมฝังกลบประจำเดือน มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ลว.29พ.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
74/2563 ซื้อหน้ากากผ้าตามโครงการบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของประชาชนในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของอบต.บ้านฉาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ลว.24เม.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร 
73/2563  จ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการอบต.บ้านฉาง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.21เม.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
72/2563  ซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.17เม.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
71/2563 ซื้อสื่อการเรียนการสอน ได้แก่ หมึกสำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.16เม.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
70/2563 ซื้อถังสแตนเลส ขนาดบรรจุ 1,00 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.13เม.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
69/2563  ซื้อเครื่องแต่งกาย ได้แก่ ถุงมือหนังสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานด้านจัดเก็บขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.13เม.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
68/2563 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์สำหรับใช้กับเครื่อง print Hp cartridge สีฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.13เม.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
67/2563 ซื้อชุดไฟอรามพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.9เม.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
66/2563 ซื้อตู้ลำโพงขยายเสียงเคลื่อนที่ล้อลาก 15 นิ้ว พร้อมไมค์ลอย USB/SD จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.9เม.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
65/2563 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.8เม.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
64/2563 จ้างเหมาจัดหาสถานที่รองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลพร้อมฝังกลบ ประจำเดือนเมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.31มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
63/2563 ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส แบคทีเรีย ขนาด 1 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.25มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
62/2563 ซื้อเจลแอลกอฮอล์ 70% สำหรับล้างมือ แบบไม่ต้องล้างออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.23มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
61/2563 จ้างเหมาซ่อมหลังคาอาคารที่ทำการอบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.16มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
60/2563 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-3083 พร้อมค่าบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.16มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
59/2563 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้นพร้อมน้ำมัน ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.13มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
58/2563 ซื้อวัสดุเตรียมสนามแข่งขัน และถ้วยรางวัลตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาสามัคคีตำบลบ้านฉาง ต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.12มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
57/2563 จ้างค่าเช่าเหมายานพาหนะรถปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อมน้ำมัน จำนวน 8 คัน ไป/กลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.9มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
56/2563 จ้างเหมาค่าน้ำยาถังดับเพลิง ซีโอทู เคมีแห้ง และค่าแก๊สหุงต้ม (LPG) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.9มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
55/2563 ซื้อวัสดุตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำอปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.9มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
54/2563 ซื้อนมพาสเจอร์ไรด์ ชนิดกล่อง ของสถานศึกษศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง ประจำเดือนเมษายน และ 1-5 พฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.6มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
53/2563 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร SHARP AR 6120N โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.2มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
52/2563 ซื้อวัสดุสำหรับประกอบอาหารกลางวันตามโครงการรับเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือนมีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.2มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
51/2563 จ้างเหมาจัดหาสถานที่รองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลพร้อมฝังกลบ ประจำเดือนมีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.2มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
50/2563 ซื้ออาหารเสริม (ขนมและผลไม้) ตามโครงการ (สมทบอาหารกลางวัน) สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนและโครงการรับเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือนมีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.2มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
49/2563 จ้างเหมา ปรับปรุง และซ่อมแซม ป้ายชื่อซอยภายในตำบลบ้านฉาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.28ก.พ.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
48/2563 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อมน้ำมันตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเด็กเล็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉางเกี่ยวกับวิถีของคนไทย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.25ก.พ.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
47/2563 ซื้ออาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน ตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนสมานฉันท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.21ก.พ.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
46/2563 ซื้อโล่รางวัล เหรียญรางวัล พร้อมสายคล้องตามโครงการส่งเสริมทักษะด้านกีฬาสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.21ก.พ.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
45/2563 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-9921 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.21ก.พ.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
44/2563 จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.19ก.พ.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
43/2563 จ้างเหมาซ่อมตู้เย็น 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.19ก.พ.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
42/2563 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยกิตติจิตต์ (ขนส่ง) ช่วงต่อจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี ถึงสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว.19ก.พ.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
41/2563 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.17ก.พ.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
40/2563 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.17ก.พ.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
39/2563 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ ยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.13ก.พ.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
38/2563 ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.7ก.พ.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
37/2563 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ พร้อมน้ำมัน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.7ก.พ.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
36/2563 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ-1446 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.3ก.พ.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
35/2563 ซื้อวัสดุสำหรับประกอบอาหารกลางวัน เดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.31ม.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
34/2563 จ้างเหมาจัดหาสถานที่รองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลพร้อมฝังกลบ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.31ม.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
33/2563 ซื้ออาหารเสริม (ขนมและผลไม้) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.31ม.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
32/2563 จ้างเหมาซ่อมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บท 5313 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.17ม.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
31/2563 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะทะเบียน 82-3083 และ 81-8666 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.10ม.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
30/2563 จ้างเหมาจัดหาสถานที่รองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลพร้อมฝังกลบ ประจำเดือนมกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.24ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
29/2563 จ้างเหมาซ่อมเครื่องยนต์ส่วนกลางทะเบียน กจ 1446 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.24ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
28/2563 จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัส 416-52-021 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.24ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
27/2563 ซื้ออาหารเสริมขนมและผลไม้โครงการอาหารเสริม (สมทบอาหารกลางวัน) ประจำเดือนมกราคม 2563 ตามโครงการรับเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.24ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
26/2563 ซื้อวัสดุสำหรับอาหารกลางงวัน ประจำเดือนมกราคม 2563 ตามโครงการรับเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.24ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
25/2563

จ้างเหมาออกแบบงานก่อสร้าง 5 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลว.20ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
24/2563  ซ่อมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.19ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
23/2563 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น ตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.16ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
22/2563 จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถกระเช้าสำหรับซ่อมไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 82-2130 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.6ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
21/2563 จ้างเหมาผูกผ้าและจัดดอกไม้ประดับเวที พร้อมอุปกรณ์โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และวันรัฐพิธีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.2ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
20/2563 ซื้อวัสดุสำหรับทำอาหารกฃางวัน ประจำเดือนธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.29พ.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
19/2563  จ้างเหมาจัดหาสถานที่รองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลพร้อมฝังกลบ ประจำเดือนธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.29พ.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
18/2563  ซื้ออาหารเสริม ขนมและผลไม้ตามโครงการอาหารเสริม (สมทบอาหารกลางวัน) สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน และโครงการรับเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือนธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.26พ.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
17/2563  โครงการซ่อมแซมถนนและไหล่ทางถนนเลียบคลองบางโพธิ์เหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.20พ.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
16/2563  จ้างเหมากำจัดวัชพืชในลำคลองทางหลวง หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.12พ.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร 
15/2563  จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบีบนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.12พ.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
14/2563  จ้างเหมาจัดหาสถานที่รองรับขยะมูลฝอยเพิ่มเติม 3 วัน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.8พ.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
13/2563  จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-9921 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.8พ.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
12/2563  จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 4 ประตู สีเทา หมายเลขทะเบียน กง 6476 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.5พ.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
11/2563  ซื้อวัสดุสำหรับทำอาหารกลางวันพร้อมปรุงสำเร็จเดือน พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.1พ.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
10/2563 จ้างเหมาจัดหาสถานที่สำหรับทิ้งขยะพร้อมฝังกลบ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.1พ.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
9/2563 ซื้อนมพาสเจอร์ไรด์ ชนิดถุงและ ชนิดกล่อง ของสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ถึงมีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.1พ.ย.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2563 ซื้ออาหารประเภทผลไม้และขนม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.1พ.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2563 จ้างเหมากำจัดวัชพืชในลำคลองทางหลวง หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.12พ.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2563 จ้างเหมากำจัดวัชพืชในลำคลองทางหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.12พ.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2563 จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 82-2130 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.11พ.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2563 ซื้อวัสดุสำหรับทำอาหารกลางวัน ประจำเดือนตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.1ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2563 จ้างเหมาจัดหาสถานที่รองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลพร้อมถังกลบ ประจำเดือนตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.1ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2563  ซื้อนมพาสเจอร์ไรด์ ประจำเดือนตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.1ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2563  ซื้ออาหารเสริม (ขนมและผลไม้) ตามโครงการอาหารเสริมนม (สมทบอาหารกลางวัน) สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน ประจำเดือนตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.1ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร

งานการเงินและบัญชี

งานการเงินและบัญชี

ลำดับที่ รายการ วันทีลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
45/2563 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่ายและผลการดำเนินงาน ลว.4ม.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
44/2563 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่ายและผลการดำเนินงาน ลว.3ธ.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
43/2563 รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน ดาวน์โหลดเอกสาร
42/2563 รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ประจำเดือนพฤศจิกายน ดาวน์โหลดเอกสาร
41/2563 งบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ลว.30พ.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
40/2563 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่ายและผลการดำเนินงาน ลว.5พ.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
39/2563 รายละเอียดประกอบงบทดลอง ลว.31ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
38/2563 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน ลว.31ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
37/2563 รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ประจำเดือนตุลาคม ดาวน์โหลดเอกสาร
36/2563 งบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ลว.31ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
35/2563 งบแสดงฐานะและงบอื่นๆ ลว.30ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
34/2563 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่ายและผลการดำเนินงาน ลว.7ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
33/2563 งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ลว.30ก.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
32/2563 รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนกันยายน ดาวน์โหลดเอกสาร
31/2563 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่ายและผลการดำเนินงาน
 ลว.8ก.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
30/2563 งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563  ลว.31ส.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
29/2563 รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563
 ประจำเดือนสิงหาคม ดาวน์โหลดเอกสาร
28/2563 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่ายและผลการดำเนินงาน (ประจำเดือนกรกฎาคม)  ลว.3ส.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
27/2563 งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563  ลว.31ก.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
26/2563 รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนกรกฎาคม ดาวน์โหลดเอกสาร
25/2563 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน ลว.2ก.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
24/2563 งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ลว.30มิ.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
23/2563 รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนมิถุนายน ดาวน์โหลดเอกสาร
22/2563 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน ลว.2มิ.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
21/2563 งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ลว.2มิ.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
20/2563 รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนพฤษภาคม ดาวน์โหลดเอกสาร
19/2563 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน ลว.8พ.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
18/2563 งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563  ลว.30เม.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
17/2563 รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนเมษายน ดาวน์โหลดเอกสาร
16/2563 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน ลว.3เม.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
15/2563 งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563  ลว.3มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
14/2563 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน ลว.6มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
13/2563 รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนมีนาคม ดาวน์โหลดเอกสาร
12/2563 งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ลว.29ก.พ.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
11/2563 รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
10/2563 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน ลว.4ก.พ.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
9/2563 งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ลว.31ม.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2563 รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนมกราคม ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2563 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน ลว.6ม.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2563 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน ลว.3ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2563 รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2563 งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ลว.31ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2563 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน ลว.4พ.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2563 งบฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลว.31ต.ค.62 ดาวน์โหลดประกาศ/ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2563 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน ลว.7ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
11/2562 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน ลว.6ก.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
10/2562 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน  ลว.7ส.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
9/2562 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน  ลว.8ก.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2562 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน  ลว.10พ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2562 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน  ลว.4เม.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2562 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน  ลว.8มี.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2562 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน  ลว.12ก.พ.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2562 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน  ลว.8ม.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2562 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน  ลว.7ธ.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2562 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน  ลว.9พ.ย.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2562 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน  ลว.10ต.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
16/2561 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน  ลว.5ก.ย.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
15/2561 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน  ลว.10ส.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
14/2561 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน  ลว.5ก.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
13/2561 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน  ลว.5มิ.ย.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
12/2561 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน  ลว.4พ.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
11/2561 รายงาน รับ-จ่าย เงินสด งบทดสอบ ลว.30เม.ย.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
10/2561 งบทดลอง ลว.30เม.ย.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
9/2561 รายงาน รับ-จ่าย เงินสด ลว.30มี.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2561 งบทดลอง ลว.30มี.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2561 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน ลว.5เม.ย.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2561 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน ลว.5มี.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2561 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน ลว.5ก.พ.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2561 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน ลว.6ธ.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2561 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน ลว.6ธ.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2561 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน ลว.28พ.ย.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2561 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน ลว.12ต.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2560 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน ลว.7ส.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2560 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน ลว.8มิ.ย.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2560 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน ลว.10พ.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2560 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน ลว.10ก.พ.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2560 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน ลว.10ม.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2560 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน ลว.21ธ.ค.59 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2559 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน ลว.9ก.ย.59 ดาวน์โหลดเอกสาร

ITA

ITAปี2561-2563

ta

กระทู้ถามตอบ

bord

Facebook

fb

อบต.บ้านฉาง รับเรื่องร้องเรียน

qrcode

คำสั่ง