หน้าแรก

แผ่นพับ/เอกสารให้ความรู้

แผ่นพับ/เอกสารให้ความรู้

 ลำดับ รายการ  ดาวน์โหลดเอกสาร 
1 ประวัติอบต.บ้านฉาง ดาวน์โหลดแผ่นพับ
2 การจดทะเบียนพาณิชย์ ดาวน์โหลดแผ่นพับ
3 การชำระค่าน้ำประปา ดาวน์โหลดแผ่นพับ
4 การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดาวน์โหลดแผ่นพับ
5 การจัดเก็บภาษีป้าย ดาวน์โหลดแผ่นพับ
6 การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดแผ่นพับ
7 การชำระค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดแผ่นพับ
8 การชำระค่าธรรมเนียมการขออนุญาตก่อสร้าง ดาวน์โหลดแผ่นพับ
9 การให้บริการข้อมูลทางการเงิน ดาวน์โหลดแผ่นพับ
10 การรับแจ้งเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์ ดาวน์โหลดแผ่นพับ
11 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ดาวน์โหลดแผ่นพับ
12 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 ดาวน์โหลดแผ่นพับ
13 การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22  ดาวน์โหลดแผ่นพับ
14 การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 ดาวน์โหลดแผ่นพับ
15 การแจ้งขุดดิน-ถมดิน ดาวน์โหลดแผ่นพับ
16 การขออนุญาต/ต่อใบอนุญาตสร้างถนนหรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงเพื่อใช้ใน เป็นทางเข้า-ออกทางหลวง ทำทางเชื่อม,ต่ออายุใบอนุญาต (มาตรา37 วรรค1) ดาวน์โหลดแผ่นพับ
17

ความรู้ด้านการป้องกันวาตภัย

ดาวน์โหลดแผ่นพับ
18 ความรู้ด้านการป้องกันอุทกภัย ดาวน์โหลดแผ่นพับ
19 ความรู้ด้านการป้องกันอัคคีภัย ดาวน์โหลดแผ่นพับ
20 ภัยหนาว ดาวน์โหลดแผ่นพับ
21 เตรียมตัวและปฏิบัติตนเมื่อเกิดแผ่นดินไหว ดาวน์โหลดแผ่นพับ
22 แนวทางการป้องกันแผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ดาวน์โหลดแผ่นพับ
23 ภัยจากโรงงานอุตสาหกรรม ดาวน์โหลดแผ่นพับ
24 ภัยจากอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ดาวน์โหลดแผ่นพับ
25 การป้องกันภัยทางถนน ดาวน์โหลดแผ่นพับ
26 สัญลักษณ์ป้ายจราจร ดาวน์โหลดแผ่นพับ
27 การป้องกันไฟป่า ดาวน์โหลดแผ่นพับ
28 ความรู้เกี่ยวกับยาและสารเสพติด ดาวน์โหลดแผ่นพับ
29 การป้องกันยาเสพติดในชุมชน ดาวน์โหลดแผ่นพับ
30 สารเสพติดอันตราย ดาวน์โหลดแผ่นพับ
31 ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติดให้โทษ ดาวน์โหลดแผ่นพับ
32 ความรู้เกี่ยวกับเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ดาวน์โหลดแผ่นพับ
33 ความรู้เกี่ยวกับหมวกนิรภัย ดาวน์โหลดแผ่นพับ
34 มาตรการป้องกันความปลอดภัย ดาวน์โหลดแผ่นพับ
35 ตำนานสงกรานต์ ดาวน์โหลดแผ่นพับ
36 ประโยชน์และความสำคัญพื้นที่สีเขียว ดาวน์โหลดแผ่นพับ
37 มาตรการป้องกัน แก้ไข และควบคุมคุณภาพอากาศ ดาวน์โหลดแผ่นพับ
38 สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลดแผ่นพับ
39 โลกร้อนจากก๊าซเรือนกระจก ดาวน์โหลดแผ่นพับ
40 หน้าบ้านหน้ามอง เงินทองไหลมา ดาวน์โหลดแผ่นพับ
41 ชุมชนบ้านฉางน่าอยู่ ร่วมใจกันรักษาความสะอาด ดาวน์โหลดแผ่นพับ
42 3R คัดแยกขยะเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลดแผ่นพับ
43 การลดคัดแยกและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดแผ่นพับ
44 การจัดการขยะในครัวเรือน ดาวน์โหลดแผ่นพับ
45 รณรงค์สร้างจิตสำนึกลดการทิ้งของเสียและขยะลงสู่แหล่งน้ำ ดาวน์โหลดแผ่นพับ
46 ไขข้อสงสัยท้องถิ่นฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ดาวน์โหลดแผ่นพับ
47 มาตรการประหยัดพลังงาน ดาวน์โหลดแผ่นพับ
48 รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก ดาวน์โหลดแผ่นพับ
49 สถานที่ท่องเที่ยว 7 อำเภอ จังหวัดปทุมธานี ดาวน์โหลดแผ่นพับ
50 สถานที่ท่องเที่ยว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ดาวน์โหลดแผ่นพับ
51 สถานที่ท่องเที่ยว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ดาวน์โหลดแผ่นพับ
52 สถานที่ท่องเที่ยว อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ดาวน์โหลดแผ่นพับ
53 สถานที่ท่องเที่ยว อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  ดาวน์โหลดแผ่นพับ
54 แหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการและบันเทิง ดาวน์โหลดแผ่นพับ
55 แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ดาวน์โหลดแผ่นพับ
56 การรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดแผ่นพับ
57 การเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการมีวินัย ดาวน์โหลดแผ่นพับ
58 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดแผ่นพับ
59 แนวทางการให้บริการประชาชน ดาวน์โหลดแผ่นพับ
60 การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดแผ่นพับ
61 ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ดาวน์โหลดแผ่นพับ
62 โรคพิษสุนัขบ้า ดาวน์โหลดแผ่นพับ
63 ไข้เลือดออก ดาวน์โหลดแผ่นพับ
64 การป้องกันไวรัสโคโรนา ดาวน์โหลดแผ่นพับ
65 ข้อปฏิบัติสำหรับร้านจำหน่ายอาหาร การดูแลตนเอง และการป้องกนการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ดาวน์โหลดแผ่นพับ
66 การจัดการขยะในครัวเรือน ดาวน์โหลดแผ่นพับ
67 ลดการสร้างขยะด้วยแนวคิด 3R  

แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็น

แบบฟอร์มเเสดงความคิดเห็น

แบบฟอร์มเเสดงความคิดเห็น

วัตถุประสงค์ เพื่อขอความคิดเห็น/ข้อเสนอเเนะจากท่านที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี
เพื่อใช้เป็นการประกอบข้อมูลพัฒนาและปรับปรุงองค์กรให็มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
คำชี้แจง โปรดกาครื่องหาย ✓ ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน

 
หัวข้อดีมากดีพอใช้ปรับปรุง
๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ถนน ไฟฟ้า ประปา การสื่อสาร)
๒.ด้านส่งเสริมการศึกษา การกีฬาและการเเก้ไข้ปัญหายาเสพติด
๓.ด้าคุณภาพชีวิตและงานสาธารณสุข
๔.ด้านเศรษฐกิจทรัพยาการธรรมชาติ สิ่งเเวดล้อม ศิลปวัฒนะรรม ประเพณีและศาสนา
๕.ด้านการบริหารจัดการ

ข้อเสนอแนะ...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

สินค้าOTOPตำบลบ้านฉาง

สินค้าOTOPตำบลบ้านฉาง

 

otp

"เมี่ยงคำ"

 

เป็นอาหารว่างชนิดหนึ่งที่มีคุณค่าทางสมุนไพรสูง เพราะมีคุณสมบัติในการบำรุงรักษาธาตุทั้ง 4 เพื่อให้สมดุลกัน เช่น น้ำอ้อย,มะพร้าว,ถั่วลิสงหรือมะม่วงหิมพานต์และกุ้งแห้ง ใช้บำรุงรักษาธาตุดิน มะนาวและใบชะพลูใช้บำรุงรักษาธาตุน้ำ หอมและพริกใช้บำรุงรักษาธาตุลม และเปลือกของมะนาวและขิงสดบำรุงรักษาธาตุไฟ  โดยวิธีการจัดรับประทาน ให้จัดใบชะพลูหรือใบทองหลางใส่จานวางเครื่องปรุงอย่างละน้อยลงบนใบชะพลู หรือใบทองหลางที่จัดเรียงไว้ตักน้ำเมี่ยงหยอดห่อเป็นคำๆ

 

39891701_1672682159527688_770487016591720448_n.jpg75418853_167207507728431_8041453369786630144_o.jpg52786715_1930467180415850_6574667419103526912_n.jpg57244767_1998472926948608_2489956420263346176_o.jpg57247098_133063091142873_4858511539751092224_o.jpg56942449_131455254636990_2098477414022643712_n.jpg81595812_179000923215756_7785123605527920640_o.jpg53034537_1930466913749210_8788546927877685248_n.jpgotp.jpg46308018_1780507635411806_1049399856331751424_o.jpg

ส่วนผสม

 

ข่าหั่นละเอียด 1 ช้อนโต๊ะ

 

ตะไคร้หั่นฝอย 1 ช้อนโต๊ะ

 

หอมแดงซอย 1/4 ถ้วย

 

กะปิเผา 2 ช้อนชา

 

น้ำตาลปี๊บ 1 ถ้วย

 

น้ำปลาดี 1 ถ้วย

 

กุ้งแห้งโขลกละเอียด 1/2 ถ้วย (กุ้งแห้งล้างผึ่งก่อนโขลก)

 

มะพร้าวขูด คั่วให้เหลือง 1/2 ถ้วย

 

 

วิธีทำ

 

โขลกข่า ตะไคร้ และหัวหอมให้ละเอียด ใส่กะปิ โขลกให้เข้ากัน

 

ใส่น้ำตาล น้ำปลา ลงในหม้อ ตั้งไฟกลางคนให้ทั่ว

 

ใส่เครื่องที่โขลกให้เข้ากัน เคี่ยวพอเหนียว ยกลง

 

ใส่กุ้งแห้ง มะพร้าวคั่วคนให้ทั่ว ยกขึ้นตั้งไฟอ่อน เคี่ยวค่อนข้างเหนียวยกลง

 

 

เครื่องเมี่ยง

 

มะพร้าวหั่นชิ้นเล็กๆคั่ว 1 ถ้วย

 

กุ้งแห้งตัวเล็ก ชนิดจืด 1 ถ้วย

 

ถั่วลิสงคั่ว 1 ถ้วย

 

หอมแดงหั่นสี่เหลี่ยมเล็กๆ 1/2 ถ้วย

 

ขิงหั่นสี่เหลี่ยมเล็กๆ 1/2 ถ้วย

 

มะนาวหั่นสี่เหลี่ยมเล็กๆทั่งเปลือก 1/2 ถ้วย

 

ใบชะพลู ใบทองหลาง

 

 

วิธีจัดเสิร์ฟ

 

จัดวางเครื่องแต่ละอย่าง อย่างละน้อยบนใบชะพลู หรือใบทองหลาง ตักน้ำเมี่ยงหยอดห่อเป็นคำๆ

 

AoiMongkonsa2

 

"กระเป๋าสานจากผักตบชวา" 

จากวัชพืชสู่งานหัตถกรรมสร้างรายได้ กลุ่มจักรสานตำบลบ้านฉาง นำเอาวัชพืชที่พบได้ตามแหล่งน้ำทั่วไปอย่างผักตบชวา จนสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

S__3522583.jpgS__7766059.jpgS__3522588.jpgS__3522584.jpgS__3473496.jpgS__7766052.jpgS__3473479.jpgS__7766063.jpg

อุปกรณ์

ผักตบชวา

กรรไกร

เข็มหมุด

กล่องลัง/โฟม (เพื่อเป็นแม่แบบ)

สก๊อตเทป

 

รายงานการวิจัย

รายงานการวิจัย

ลำดับที่ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 รายงานการวิจัย ปี 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานการวิจัย ปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานการวิจัย ปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานการวิจัย ปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานการวิจัย ปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานการวิจัย ปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานการวิจัย ปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานการวิจัย ปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานการวิจัย ปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
10  รายงานการวิจัย ปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
11 รายงานการวิจัย ปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

ติดต่อเรา

pt1

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

แผนที่อบต.บ้านฉาง

 

ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร

 

Facebookอบต.บ้านฉาง

ITA

ITAปี2561-2563

ta

กระทู้ถามตอบ

bord

Facebook

fb

อบต.บ้านฉาง รับเรื่องร้องเรียน

qrcode

คำสั่ง