ข้อมูลพื้นฐาน

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
User Rating:  / 0
PoorBest 

โครงสร้างหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร

 

คำสั่งมอบหมายการงานในหน้าที่ ของสำนักปลัด (แก้ไขเพิ่มเติม) คำสั่งอบต.ที่ 276/2560 ลว.29ธ.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

คำสั่งมอบหมายการงานในหน้าที่ ของกองคลัง คำสั่งอบต.ที่ 227/2560 ลว.17.ต.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

คำสั่งมอบหมายการงานในหน้าที่ ของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คำสั่งอบต.ที่ 226/2560 ลว.17ต.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

คำสั่งมอบหมายการงานในหน้าที่ ของกองช่าง คำสั่งอบต.ที่ 225/2560 ลว.17ต.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

คำสั่งมอบหมายการงานในหน้าที่ ของสำนักงานปลัด คำสั่งอบต.ที่ 224/2560 ลว.17.ต.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

โครงสร้างการบริหารงานของอบต.บ้านฉาง ดาวน์โหลดเอกสาร


โครงสร้างสำนักงานปลัด ดาวน์โหลดเอกสาร


โครงสร้างกองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร


โครงสร้างกองช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร


โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร


ข้อมูลผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร


อำนาจหน้าที่ ดาวน์โหลดเอกสาร


แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน  ดาวน์โหลดเอกสาร

แผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2558-2562) ฉบับทบทวน ดาวน์โหลดเอกสาร

แผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2558-2562) ดาวน์โหลดเอกสาร

 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลว.5เม.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลว.13ธ.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลว.2พ.ย.61 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลว.18เม.ย.61  ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ดาวน์โหลดเอกสาร

 

แผนพัฒนาสามปี

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อบัญญัติตำบล เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อบัญญัติตำบล เรื่องการจำกัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อบัญญัติตำบล เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร