การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
User Rating:  / 0
PoorBest 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ลว.19ต.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ลว.19ต.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ข้อบังคับอบต.บ้านฉางว่าด้วยจรรยาข้าราชการอบต.บ้านฉาง ลว.19ต.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ลว.19ต.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ลว.19ต.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ลว.19ต.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

แผนเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลว.19ต.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร


การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ลว.22เม.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ลว.22เม.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 ลว.28ก.ย.60 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ดาวน์โหลดเอกสาร