การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
User Rating:  / 0
PoorBest 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของอบต.บ้านฉางที่ 241/2561 ลว.1พ.ย.61 ดาวน์โหลดเอกสาร


บันทึกข้อความ เรื่องการรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลว.5พ.ย.61 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน สำนักงานปลัด อบต.บ้านฉาง ที่ 254/2561 ลว.16พ.ย.61 ดาวน์โหลดเอกสาร


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน กองคลัง อบต.บ้านฉาง ที่ 255/2561 ลว.16พ.ย.61 ดาวน์โหลดเอกสาร


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน กองช่าง อบต.บ้านฉาง ที่ 256/2561 ลว.16พ.ย.61 ดาวน์โหลดเอกสาร

 


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบต.บ้านฉาง ที่ 257/2561 ลว.16ส.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

รายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 สำนักปลัด ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 กองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 กองช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร


รายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ระดับองค์กร ดาวน์โหลดเอกสาร

 

หนังสือส่ง เรื่อง ขอส่งรายงานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ที่ปท71001/043 ลว.23ม.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต