มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
User Rating:  / 0
PoorBest 

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ดาวน์โหลดเอกสาร


มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

ดาวน์โหลดเอกสาร


มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ดาวน์โหลดเอกสาร


มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ดาวน์โหลดเอกสาร


มาตรการป้องกันการรับสินบน

ดาวน์โหลดเอกสาร


มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลดเอกสาร


มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

ดาวน์โหลดเอกสาร