กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

KAMNAN 3

นายถิรศักดิ์  กล้าหาญ

กำนันตำบลบ้านฉาง


Somkid 2

นายสมคิด  สมประสงค์

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1


kampee

นายคัมภีร์  ผลมะเดื่อ

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1


KAMNAN 1

นางอ้อย  มงคลสระ

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1


Somkid 1

นายพิมล  กระจับเงิน

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2


KAMNAN 4

น.ส.ปริศนา  แสนเสมอ

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2


KAMNAN 2

นายบารเมษฐ์  ถิ่นนอก

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2