ITAปี2561-2564

ITA ปี 2564

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

000002417
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
374
944
2368
49
2368
8
2417

Your IP: 3.227.235.183
Server Time: 2021-04-10 19:21:50

อบต.บ้านฉาง รับเรื่องร้องเรียน

qrcode

คำสั่ง

ระบบสารสนเทศ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร้องเรียนการทุจริต

แผ่นพับ/เอกสารให้ความรู้

 ลำดับ รายการ  ดาวน์โหลดเอกสาร 
1 ประวัติอบต.บ้านฉาง ดาวน์โหลดแผ่นพับ
2 การจดทะเบียนพาณิชย์ ดาวน์โหลดแผ่นพับ
3 การชำระค่าน้ำประปา ดาวน์โหลดแผ่นพับ
4 การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดาวน์โหลดแผ่นพับ
5 การจัดเก็บภาษีป้าย ดาวน์โหลดแผ่นพับ
6 การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดแผ่นพับ
7 การชำระค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดแผ่นพับ
8 การชำระค่าธรรมเนียมการขออนุญาตก่อสร้าง ดาวน์โหลดแผ่นพับ
9 การให้บริการข้อมูลทางการเงิน ดาวน์โหลดแผ่นพับ
10 การรับแจ้งเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์ ดาวน์โหลดแผ่นพับ
11 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ดาวน์โหลดแผ่นพับ
12 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 ดาวน์โหลดแผ่นพับ
13 การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22  ดาวน์โหลดแผ่นพับ
14 การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 ดาวน์โหลดแผ่นพับ
15 การแจ้งขุดดิน-ถมดิน ดาวน์โหลดแผ่นพับ
16 การขออนุญาต/ต่อใบอนุญาตสร้างถนนหรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงเพื่อใช้ใน เป็นทางเข้า-ออกทางหลวง ทำทางเชื่อม,ต่ออายุใบอนุญาต (มาตรา37 วรรค1) ดาวน์โหลดแผ่นพับ
17

ความรู้ด้านการป้องกันวาตภัย

ดาวน์โหลดแผ่นพับ
18 ความรู้ด้านการป้องกันอุทกภัย ดาวน์โหลดแผ่นพับ
19 ความรู้ด้านการป้องกันอัคคีภัย ดาวน์โหลดแผ่นพับ
20 ภัยหนาว ดาวน์โหลดแผ่นพับ
21 เตรียมตัวและปฏิบัติตนเมื่อเกิดแผ่นดินไหว ดาวน์โหลดแผ่นพับ
22 แนวทางการป้องกันแผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ดาวน์โหลดแผ่นพับ
23 ภัยจากโรงงานอุตสาหกรรม ดาวน์โหลดแผ่นพับ
24 ภัยจากอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ดาวน์โหลดแผ่นพับ
25 การป้องกันภัยทางถนน ดาวน์โหลดแผ่นพับ
26 สัญลักษณ์ป้ายจราจร ดาวน์โหลดแผ่นพับ
27 การป้องกันไฟป่า ดาวน์โหลดแผ่นพับ
28 ความรู้เกี่ยวกับยาและสารเสพติด ดาวน์โหลดแผ่นพับ
29 การป้องกันยาเสพติดในชุมชน ดาวน์โหลดแผ่นพับ
30 สารเสพติดอันตราย ดาวน์โหลดแผ่นพับ
31 ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติดให้โทษ ดาวน์โหลดแผ่นพับ
32 ความรู้เกี่ยวกับเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ดาวน์โหลดแผ่นพับ
33 ความรู้เกี่ยวกับหมวกนิรภัย ดาวน์โหลดแผ่นพับ
34 มาตรการป้องกันความปลอดภัย ดาวน์โหลดแผ่นพับ
35 ตำนานสงกรานต์ ดาวน์โหลดแผ่นพับ
36 ประโยชน์และความสำคัญพื้นที่สีเขียว ดาวน์โหลดแผ่นพับ
37 มาตรการป้องกัน แก้ไข และควบคุมคุณภาพอากาศ ดาวน์โหลดแผ่นพับ
38 สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลดแผ่นพับ
39 โลกร้อนจากก๊าซเรือนกระจก ดาวน์โหลดแผ่นพับ
40 หน้าบ้านหน้ามอง เงินทองไหลมา ดาวน์โหลดแผ่นพับ
41 ชุมชนบ้านฉางน่าอยู่ ร่วมใจกันรักษาความสะอาด ดาวน์โหลดแผ่นพับ
42 3R คัดแยกขยะเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลดแผ่นพับ
43 การลดคัดแยกและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดแผ่นพับ
44 การจัดการขยะในครัวเรือน ดาวน์โหลดแผ่นพับ
45 รณรงค์สร้างจิตสำนึกลดการทิ้งของเสียและขยะลงสู่แหล่งน้ำ ดาวน์โหลดแผ่นพับ
46 ไขข้อสงสัยท้องถิ่นฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ดาวน์โหลดแผ่นพับ
47 มาตรการประหยัดพลังงาน ดาวน์โหลดแผ่นพับ
48 รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก ดาวน์โหลดแผ่นพับ
49 สถานที่ท่องเที่ยว 7 อำเภอ จังหวัดปทุมธานี ดาวน์โหลดแผ่นพับ
50 สถานที่ท่องเที่ยว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ดาวน์โหลดแผ่นพับ
51 สถานที่ท่องเที่ยว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ดาวน์โหลดแผ่นพับ
52 สถานที่ท่องเที่ยว อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ดาวน์โหลดแผ่นพับ
53 สถานที่ท่องเที่ยว อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  ดาวน์โหลดแผ่นพับ
54 แหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการและบันเทิง ดาวน์โหลดแผ่นพับ
55 แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ดาวน์โหลดแผ่นพับ
56 การรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดแผ่นพับ
57 การเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการมีวินัย ดาวน์โหลดแผ่นพับ
58 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดแผ่นพับ
59 แนวทางการให้บริการประชาชน ดาวน์โหลดแผ่นพับ
60 การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดแผ่นพับ
61 ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ดาวน์โหลดแผ่นพับ
62 โรคพิษสุนัขบ้า ดาวน์โหลดแผ่นพับ
63 ไข้เลือดออก ดาวน์โหลดแผ่นพับ
64 การป้องกันไวรัสโคโรนา ดาวน์โหลดแผ่นพับ
65 ข้อปฏิบัติสำหรับร้านจำหน่ายอาหาร การดูแลตนเอง และการป้องกนการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ดาวน์โหลดแผ่นพับ
66 การจัดการขยะในครัวเรือน ดาวน์โหลดแผ่นพับ
67 ลดการสร้างขยะด้วยแนวคิด 3R