แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็น

แบบฟอร์มเเสดงความคิดเห็น

แบบฟอร์มเเสดงความคิดเห็น

วัตถุประสงค์ เพื่อขอความคิดเห็น/ข้อเสนอเเนะจากท่านที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี
เพื่อใช้เป็นการประกอบข้อมูลพัฒนาและปรับปรุงองค์กรให็มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
คำชี้แจง โปรดกาครื่องหาย ✓ ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน

 
หัวข้อดีมากดีพอใช้ปรับปรุง
๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ถนน ไฟฟ้า ประปา การสื่อสาร)
๒.ด้านส่งเสริมการศึกษา การกีฬาและการเเก้ไข้ปัญหายาเสพติด
๓.ด้าคุณภาพชีวิตและงานสาธารณสุข
๔.ด้านเศรษฐกิจทรัพยาการธรรมชาติ สิ่งเเวดล้อม ศิลปวัฒนะรรม ประเพณีและศาสนา
๕.ด้านการบริหารจัดการ

ข้อเสนอแนะ...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

ITAปี2561-2563

ta

กระทู้ถามตอบ

bord

Facebook

fb

อบต.บ้านฉาง รับเรื่องร้องเรียน

qrcode