ข้อมูลพื้นฐาน

 โครงสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับที่/ปีงบประมาณ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2563 คำสั่งมอบหมายการงานในหน้าที่ของสำนักงานปลัด คำสั่งอบต.ที่225/2562 ลว.15ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2563 คำสั่งมอบหมายการงานในหน้าที่ของกองคลัง คำสั่งอบต.ที่228/2562 ลว.15ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2563 คำสั่งมอบหมายการงานในหน้าที่ของกองช่าง คำสั่งอบต.ที่227/2562 ลว.15ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2563 คำสั่งมอบหมายการงานในหน้าที่ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คำสั่งอบต.ที่226/2562 ลว.15ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2562 คำสั่งมอบหมายการงานในหน้าที่ของสำนักงานปลัด (แก้ไขเพิ่มเติม) คำสั่งอบต.ที่031/2562 ลว.23ม.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2562 คำสั่งมอบหมายการงานในหน้าที่ของกองช่าง คำสั่งอบต.ที่233/2561 ลว.29ต.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2562 คำสั่งมอบหมายการงานในหน้าที่ของกองคลัง คำสั่งอบต.ที่232/2561 ลว.29ต.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2562 คำสั่งมอบหมายการงานในหน้าที่ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมคำสั่งอบต.ที่231/2561 ลว.29ต.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2562 คำสั่งมอบหมายการงานในหน้าที่ของสำนักงานปลัด คำสั่งอบต.ที่230/2561 ลว.29ต.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2561 คำสั่งมอบหมายการงานในหน้าที่ของสำนักงานปลัด (แก้ไขเพิ่มเติม) คำสั่งอบต.ที่276/2560 ลว.29ธ.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2561 คำสั่งมอบหมายการงานในหน้าที่ของกองคลัง คำสั่งอบต.ที่227/2560 ลว.17ต.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2561 คำสั่งมอบหมายการงานในหน้าที่ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมคำสั่งอบต.ที่226/2561 ลว.17ต.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2561 คำสั่งมอบหมายการงานในหน้าที่ของกองช่างคำสั่งอบต.ที่225/2561 ลว.17ต.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2561 คำสั่งมอบหมายการงานในหน้าที่ของสำนักงานปลัด คำสั่งอบต.ที่224/2561 ลว.17ต.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

โครงสร้างการบริหารงานของอบต.บ้านฉาง ดาวน์โหลดเอกสาร

 

โครงสร้างสำนักงานปลัด ดาวน์โหลดเอกสาร

 

โครงสร้างกองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร

 

โครงสร้างกองช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลผู้บริหาร ฝ่ายบริหาร/ฝ่ายสภา

อำนาจหน้าที่ ดาวน์โหลดเอกสาร

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ.2558-2562) ฉบับทบทวน ดาวน์โหลดเอกสาร

แผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ.2558-2562)  ดาวน์โหลดเอกสาร

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น...

ลำดับที่/ปีงบประมาณ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 1 ลว.4มิ.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ลว.6มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ลว.7ต.ค.62 ดาวน์โลดประกาศ/ดาวน์โหลดเอกสาร
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ลว.3ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ลว.3ต.ค.62 ดาวน์โหลดประกาศ/ดาวน์โหลดเอกสาร
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลว.14มิ.ย.62 ดาวน์โหลดประกาศ/ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ข้อมูลการติดต่อ ดาวน์โหลดเอกสาร

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลดเอกสาร

มาตรา9(5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างถึงในราชกิจจานุเบกษา

 

ลำดับที่/ปีงบประมาณ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
6 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ลว.26เม.ย.62 ดาวน์โหลดประกาศ/ดาวน์โหลดเอกสาร
5 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562 ลว.26เม.ย.62 ดาวน์โหลดประกาศ/ดาวน์โหลดเอกสาร
4 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง เรื่องการลดหย่อนและการยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2562 ลว.26เม.ย.62 ดาวน์โหลดประกาศ/ดาวน์โหลดเอกสาร
3 ข้อบัญญัติตำบลเรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 ลว.30ก.ย.59 ดาวน์โหลดเอกสาร
2 ข้อบัญญัติตำบลเรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558 ลว.30ก.ย.59 ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ข้อบัญญัติตำบลเรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2558 ลว.30ก.ย.59 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

ITAปี2561-2563

ta

กระทู้ถามตอบ

bord

Facebook

fb

อบต.บ้านฉาง รับเรื่องร้องเรียน

qrcode