การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2563   แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 ลว.15ต.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2563 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ลว.15ต.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2563

เจตจำนงในการบริหารงาน

ลว.15ต.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2563  นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ลว.15ต.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2563  นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ลว.15ต.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2563  ข้อบังคับอบต.บ้านฉางว่าด้วยจรรยาข้าราชการอบต.บ้านฉาง ลว.15ต.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2563  เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ลว.15ต.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2563  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ลว.15ต.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร 
7/2562  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ลว.19ต.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร 
6/2562  ข้อบังคับอบต.บ้านฉางว่าด้วยจรรยาข้าราชการอบต.บ้านฉาง ลว.19ต.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2562  เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ลว.19ต.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร 
4/2562  นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ลว.19ต.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร 
3/2562  นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ลว.19ต.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร 
2/2562  แผนเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลว.19ต.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร 
1/2562  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ลว.15ต.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร 

 

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

ลำดับที่ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
11/2563   แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2561-2563   ดาวน์โหลดเอกสาร
10/2563 

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563

  ดาวน์โหลดเอกสาร
9/2563

บันทึกข้อความ ที่ 216 /2563 เรื่อง สรุปการลงเวลาปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลพนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563

ลว.11มิ.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2563

บันทึกข้อความ ที่ 166 /2563 เรื่อง สรุปการลงเวลาปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลพนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างประจำเดือน เมษายน 2563

ลว.5พ.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2563

บันทึกข้อความ ที่ 129 /2563 เรื่อง สรุปการลงเวลาปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลพนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563

ลว.3เม.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2563

บันทึกข้อความ ที่ 75 /2563 เรื่อง สรุปการลงเวลาปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลพนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

ลว.4เม.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2563

บันทึกข้อความ ที่ 36 /2563 เรื่อง สรุปการลงเวลาปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลพนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างประจำเดือน มกราคม 2563

ลว.3ก.พ.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2563

บันทึกข้อความ ที่ 2 /2563 เรื่อง สรุปการลงเวลาปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลพนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562

ลว.7ม.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2563

บันทึกข้อความ ที่ 518 /2563 เรื่อง สรุปการลงเวลาปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลพนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

ลว.12ธ.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2563

บันทึกข้อความ ที่ 477/2563 เรื่อง สรุปการลงเวลาปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลพนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562

ลว.11พ.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2563

กำหนดเวลาการมาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งมาสาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลว.15ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2562 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ลว.22เม.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2562 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ลว.22เม.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

ลำดับที่ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
9/2563   ผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 ลว.22ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2563 

บันทึกข้อความที่ 451/2562 เรื่อง ขอส่งสำเนาแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานอบต.บ้านฉางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ประกาศใช้แล้ว

ลว.18ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2563

บันทึกข้อความที่ 451/2562 เรื่อง ขอส่งสำเนาแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานอบต.บ้านฉางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ประกาศใช้แล้ว

ลว.17ต.ค.62 ประกาศดาวน์โหลดเอกสาร
6/2563

บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานอบต.บ้านฉาง ครั้งที่1/2562

ลว.17ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2563

บันทึกข้อความที่ 448/2562 เรื่อง ขออนุมัติประกาศใช้แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานอบต.บ้านฉาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลว.15ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2563

ประกาศอบต.บ้านฉาง เรื่อง ประกาศกำหนดการประชุมประจำเดือนคณะผู้บริหาร ปลัดอบต. ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของอบต.บ้านฉาง

ลว.15ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2563  คำสั่งอบต.บ้านฉางที่ 229/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานอบต.บ้านฉาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

ลว.15ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2563 บันทึกข้อความที่ 439/2562 เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการฯและแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานอบต.บ้านฉาง ลว.15ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2563 นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ลว.15ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2562 นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ลว.19ต.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2561 นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ลว.11ต.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2560 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 ลว.28ก.ย.60 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 

ลำดับที่ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2563  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2563  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2563  ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2562  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2562  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2562  สรุปผลการประเมินผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง อบต.บ้านฉาง ลว.18ต.ค.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

ITAปี2561-2563

ta

กระทู้ถามตอบ

bord

Facebook

fb

อบต.บ้านฉาง รับเรื่องร้องเรียน

qrcode