ITAปี2561-2564

ITA ปี 2564

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

000002430
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
387
944
2381
49
2381
8
2430

Your IP: 3.227.235.183
Server Time: 2021-04-10 19:33:47

อบต.บ้านฉาง รับเรื่องร้องเรียน

qrcode

คำสั่ง

ระบบสารสนเทศ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร้องเรียนการทุจริต

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 ลำดับที่/ปีงบประมาณ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2564 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4) ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2564 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2564 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องหารดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้าง   ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564 ลว.19ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบลและการเพิ่มค่าจ้างของลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2564 ลว.19ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูอบต. ลว.19ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ลว.19ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2564 ลว.19ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2563 บันทึกข้อความ ที่ 451/2562 เรื่อง ขอส่งสำเนาแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานอบต.บ้านฉางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ประกาศใช้แล้ว ลว.22ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2563 แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานอบต.บ้านฉางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ลว.18ต.ค.62 ประกาศดาวน์โหลดเอกสาร
5/2563 บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานอบต.บ้านฉาง ครั้งที่1/2562  ลว.17ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2563 บันทึกข้อความ ที่ 448/2562 เรื่อง ขออนุมัติประกาศใช้แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานอบต.บ้านฉาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ลว.15ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2563 ประกาศอบต.บ้านฉางเรื่อง ประกาศกำหนดการประชุมประจำเดือนคณะผู้บริหาร ปลัดอบต. ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของอบต.บ้านฉาง  ลว.15ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2563 คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 229/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานอบต.บ้านฉาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ลว.15ต.ค.62
ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2563 บันทึกข้อความ ที่ 439/2562 เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการฯและแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานอบต.บ้านฉาง  ลว.15ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร