ITAปี2561-2564

ITA ปี 2564

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

000002418
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
375
944
2369
49
2369
8
2418

Your IP: 3.227.235.183
Server Time: 2021-04-10 19:22:26

อบต.บ้านฉาง รับเรื่องร้องเรียน

qrcode

คำสั่ง

ระบบสารสนเทศ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร้องเรียนการทุจริต

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2564 แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานอบต.บ้านฉาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลว.25มี.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2564 บันทึกข้อความ ที่ 115/2564 เรื่อง รายงานผลมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2564 ของอบต.บ้านฉาง ลว.17มี.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2564 บันทึกข้อความ ที่ 41/2564 เรื่อง สรุปการลงเวลาปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลพนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ลว.2มี.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2564 บันทึกข้อความ ที่ 41/2564 เรื่อง สรุปการลงเวลาปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลพนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างประจำเดือน มกราคม 2564 ลว.1ก.พ.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2564 บันทึกข้อความ ที่ 10/2564 เรื่อง สรุปการลงเวลาปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลพนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563 ลว.7ม.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2564 บันทึกข้อความ ที่ 534 /2563 เรื่อง สรุปการลงเวลาปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลพนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ลว.4ธ.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2564 บันทึกข้อความ ที่ 493 /2563 เรื่อง สรุปการลงเวลาปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลพนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563 ลว.11พ.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2564 คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่015/2564 เรื่อง จ้างและแต่งตั้งพนักงานจ้างทั่วไป ลว.1ก.พ.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
9/2563

บันทึกข้อความ ที่ 216 /2563 เรื่อง สรุปการลงเวลาปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลพนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563

ลว.11มิ.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2563

บันทึกข้อความ ที่ 166 /2563 เรื่อง สรุปการลงเวลาปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลพนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างประจำเดือน เมษายน 2563

ลว.5พ.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2563

บันทึกข้อความ ที่ 129 /2563 เรื่อง สรุปการลงเวลาปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลพนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563

ลว.3เม.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2563

บันทึกข้อความ ที่ 75 /2563 เรื่อง สรุปการลงเวลาปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลพนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

ลว.4เม.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2563

บันทึกข้อความ ที่ 36 /2563 เรื่อง สรุปการลงเวลาปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลพนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างประจำเดือน มกราคม 2563

ลว.3ก.พ.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2563

บันทึกข้อความ ที่ 2 /2563 เรื่อง สรุปการลงเวลาปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลพนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562

ลว.7ม.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2563

บันทึกข้อความ ที่ 518 /2563 เรื่อง สรุปการลงเวลาปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลพนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

ลว.12ธ.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2563

บันทึกข้อความ ที่ 477/2563 เรื่อง สรุปการลงเวลาปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลพนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562

ลว.11พ.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2563

กำหนดเวลาการมาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งมาสาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลว.15ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2562 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ลว.22เม.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2562 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ลว.22เม.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร