การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

ลำดับที่ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
12/2563 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน ลว.6มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
11/2563 ประกาศอบต.บ้านฉาง เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ลว.7ม.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
10/2563 คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 005/2563 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ลว.7ม.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
9/2563 คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 298/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ลว.27ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2563 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ลว.24ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2563 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ลว.24ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2563 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  ลว.24ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2563 มาตรการหลักเกณฑ์ มาตรกรและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของอบต.บ้านฉาง  ลว.24ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2563 มาตรการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และประพฤติมิชอบ ลว.24ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2563 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ลว.24ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2563 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ลว.24ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2563 ประกาศอบต.บ้านฉาง เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ลว.24ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
9/2562   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ลว.28ธ.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2562   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ลว.28ธ.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2562   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ลว.28ธ.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2562  มาหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง ลว.28ธ.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2562   มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และประพฤติมิชอบ ลว.28ธ.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2562   มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ลว.28ธ.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2562   มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ลว.28ธ.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2562   คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 293/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ลว.28ธ.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2562  ประกาศอบต.บ้านฉาง เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ลว.28ธ.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2561 ประกาศอบต.บ้านฉางเรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ลว.21ธ.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร


ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

pt1

 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมือง จังหวัปทุมธานี

หมายเลขภายในองค์กร

ลำดับที่ ชื่อส่วนราชการ หมายเลข ต่อ แฟกซ์
1 สำนักงานปลัด 02-581-6754 207-213  02-581-6754 ต่อ 207
2 กองคลัง 02-581-6754 203-205  02-581-6756
3 กองช่าง 02-581-6754 216-218  
4 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 02-581-6754  202  

 

 

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook : อบต.บ้านฉาง จ.ปทุมธานี

Line@Official :

qrcode

 

ดูแผนที่อบต.บ้านฉาง คลิ๊กที่นี่

 

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

 

ลำดับที่ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
2563 ไม่มีเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการทุจริตของหน้าที่ของหน่วยงานในรอบ 8 เดือน ลว.12มิ.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
2562 ไม่มีเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการทุจริตของหน้าที่ของหน่วยงานในรอบ 12 เดือน ลว.13ก.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
2561 ไม่มีเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการทุจริตของหน้าที่ของหน่วยงานในรอบ 12 เดือน ลว.20ก.ย.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
2560 ไม่มีเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการทุจริตของหน้าที่ของหน่วยงานในรอบ 12 เดือน ลว.27ก.ย.60 ดาวน์โหลดเอกสาร

ITAปี2561-2563

ta

กระทู้ถามตอบ

bord

Facebook

fb

อบต.บ้านฉาง รับเรื่องร้องเรียน

qrcode