การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

pt1

 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

 

หมายเลขภายในองค์กร

 

ลำดับที่ ชื่อส่วนราชการ หมายเลข ต่อ แฟกซ์
1 สำนักงานปลัด 02-581-6754 207-213  02-581-6754 ต่อ 207
2 กองคลัง 02-581-6754 203-205  02-581-6756
3 กองช่าง 02-581-6754 216-218  
4 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 02-581-6754  202  

 

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Facebook : อบต.บ้านฉาง จ.ปทุมธานี

 

Line@Official :

 

qrcode

 

ดูแผนที่อบต.บ้านฉาง คลิ๊กที่นี่

 

 

 ⌲การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ลำดับที่ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2563  บันทึกข้อความ เรื่องการรายงานผลการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมเดอะไพน์ รีสอร์ท ตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ลว.3เม.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2563  คำสั่ง อบต.บ้านฉาง ที่ 51/2563 เรื่องจัดตั้งศูนย์ประสานงานการควบคุมและป้องกันแก้ไขไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19) อบต.บ้านฉาง  ลว.23มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2563 ประกาศเจตนารมณ์ ของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลบ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี สู่ "วัด บ้าน สราญใจ" ด้วย 3 พันธกิจ  ลว.18มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2563  คำสั่ง อบต.บ้านฉาง ที่ 74/2563 เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ลว.9มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร 
3/2562  บันทึกรายงานการประชุม ประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลอบต.บ้านฉางเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ลว.28พ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2562  บันทึกการทำความตกลง ร่วมมือกันในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของอบต.บ้านฉาง  ลว.18มี.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร 
1/2562 บันทึกความร่วมมือ ทางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง  ลว.28ม.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2561  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดำเนินงานส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในด้านการเรียนการสอน  ลว.19มิ.ย.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2561

บันทึกรายงานการประชุม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.บ้านฉาง ครั้งที่1/2562 (รอบเดือนตุลาคม 2560-มีนาคม 2561)

 ลว.29มี.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร 
1/2561  บันทึกรายงานการประชุม การจัดทำประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง (เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1  ลว.23มี.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร 

 

วันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563 คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง จัดการประชุม ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

S__7413789.jpgS__7413791.jpgS__7413793.jpgS__7413786.jpgS__7413788.jpgS__7413790.jpg

 

วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.บ้านฉาง ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

S__7397459.jpgS__7397457.jpgS__7397446.jpgS__7397447.jpgS__7397455.jpgS__7397444.jpg

 

วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2562 อบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาอบต.บ้านฉาง ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉางอ.เมือง จ.ปทุมธานี

S__7397407.jpgS__7397409.jpgS__7397405.jpgS__7397403.jpgS__7397401.jpgS__7397404.jpg

 

วันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 พระอัครเดช ญาณเตโช รักษาการเจ้าอาวาสวัดฉาง ประชุมMOU ร่วมกับนายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง),นายสมพล ประสพผล (ประธานสภาอบต.บ้านฉาง,นายสิทธิเกตุ เข็มคง (รองนายกอบต.บ้านฉาง), นายศักดิ์ชาย ธนะรัชต์ (ผอ.รพ.สต.บ้านฉาง),นายพิมล กระจับเงิน (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2) , น.ส.สิริรัตน์ วรรณพราหมณ์ (รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง) ประชุมเรื่องเจตนารมณ์ร่วมมือดำเนินงานของหน่วยอบรมประชาชน ประจำตำบลบ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี สู่ " วัด บ้าน สราญใจ" ด้วย 3 พันธกิจ ดังนี้ 1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีทัศนคติที่ถูกต้อง ร่วมกันปกครองบ้านเมืองและพระพุทธศาสนา ให้เกิดความมั่นคง (พุทธศาสน์มั่นคง)
2. ส่งเสริมประชาชนให้มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม ธำรงรักษาไว้ซึ่งวัดวาอารามและชุมชนให้มีความยั่งยืนตามวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธ (ดำรงศีลธรรม)
3. ส่งเสริมประชาชนให้ทำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี มีน้ำใจ จิตอาสา ร่วมนำสันติสุขสู่สังคมร่มเย็นเป็นสุขทุกภาคส่วน (นำสันติสุขสู่สังคม)

90170086_1611338509031922_2301990505153560576_n.jpg90155954_1611338045698635_7884484813472661504_n.jpg90356504_1611338219031951_7424100362707009536_n.jpg90199789_1611338019031971_2047689176639340544_n.jpg

 

วันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉาง ร่วมกับอำเภอเมืองปทุมธานีเทศบาล และอบต.ในเขตอำเภอเมืองปทุมธานี จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมเดอะไพน์ รีสอร์ท ตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

 

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 อบต.บ้านฉาง จัดประชาคมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

61099649_1340919172740525_1020904741187616768_n.jpg61193072_1340918869407222_8632689720121360384_n.jpg61219670_1340918176073958_247913522439127040_n.jpg61330534_1340918989407210_5923105787785248768_n.jpg61596707_1340918876073888_822421469077176320_n.jpg61116324_1340918936073882_1454726176437174272_n.jpg61379817_1340919232740519_3232953004755779584_n.jpg61113716_1340919162740526_2715002213968642048_n.jpg

 

วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562 อบต.บ้านฉาง จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

54728995_1293450350820741_1771080835961716736_n.jpg54524992_1293450290820747_8280272698408435712_n.jpg55553862_1293450294154080_2876229226061627392_n.jpg54727872_1293450224154087_4251525660306046976_n.jpg55764192_1293450470820729_8835507778169602048_n.jpg55564486_1293450454154064_7172116409567150080_n.jpg55560389_1293450427487400_5100811978021011456_n.jpg

 

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562 ผู้บริหาร ข้าราชการ ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมพนักงาน และลูกจ้างอบต.บ้านฉาง ร่วมประชุมการทำความตกลงร่วมมือกันในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นของอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ที่ทำการอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

S__1540296.jpg101143.jpgS__1540293.jpgS__1540292.jpgS__1540290.jpgS__1540286.jpg

 

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.บ้านฉาง ครั้งที่ 1/2561 (รอบเดือนตุลาคม 2560-มีนาคม 2561) ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

34740.jpg34739.jpg34741.jpg34742.jpg34745.jpg34744.jpg34743.jpg

 

วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561 อบต.บ้านฉาง จัดกิจกรรมโครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ หมู่บ้านพนาสนธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

32199_resize.jpg32210_resize.jpg32246_resize.jpg32203_resize.jpg32207_resize.jpg32220_resize.jpg32200_resize.jpg32208_resize.jpg

 

วันพุธที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561 อบต.บ้านฉาง จัดกิจกรรมโครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฉาง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

32031_resize.jpg32044_resize.jpg32006.jpg32013_resize.jpg32011_resize.jpg32043_resize.jpg32022_resize.jpg32046_resize.jpg

 

วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561 อบต.บ้านฉาง จัดกิจกรรมโครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

32126_resize.jpg32099_resize.jpg32142_resize.jpg32106_resize.jpg32112_resize.jpg32101_resize.jpg32100_resize.jpg32123_resize.jpg

 

ITAปี2561-2563

ta

กระทู้ถามตอบ

bord

Facebook

fb

อบต.บ้านฉาง รับเรื่องร้องเรียน

qrcode