การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ลำดับที่ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2563  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2563 บันทึกข้อความ ที่ 537/2563 เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interests : COI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลว.25ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
12/2562 หนังสือส่ง ที่ ปท 71001/043 เรื่องขอส่งรายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ลว.23ม.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
11/2562 คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 254/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน สำนักงานปลัด ลว.16พ.ย.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
10/2562 คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 255/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน กองคลัง  ลว.16พ.ย.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
9/2562 คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 256/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน กองช่าง  ลว.16พ.ย.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2562 คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 257/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ลว.16พ.ย.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2562  บันทึกข้อความ ที่ 418/2561 เรื่องการรายงานติดตามประเมินการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ลว.5พ.ย.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2562  คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 241/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของอบต.บ้านฉาง  ลว.1พ.ย.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2562 รายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 สำนักปลัด  ลว.30ต.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2562 รายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 กองคลัง  ลว.30ต.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2562  รายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 กองช่าง  ลว.30ต.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2562 รายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ลว.30ต.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2562 รายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ระดับองค์กร  ลว.30ต.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 

ลำดับที่ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
10/2563  มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติตามคู่มิือสำหรับประชาชน
ลว.6มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
9/2563  ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  ลว.25ธ.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2563  บันทึกข้อความ ที่ 537/2563 เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interests : COI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ลว.25ธ.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2563  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  ลว.24ธ.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2563  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน  ลว.24ธ.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2563  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  ลว.24ธ.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2563  มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและประพฤติมิชอบ  ลว.24ธ.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2563  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  ลว.24ธ.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2563  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ  ลว.24ธ.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2563 หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของอบต.บ้านฉาง ลว.24ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2562  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ลว.28ธ.ค.61   ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2562  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ลว.28ธ.ค.61   ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2562  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ลว.28ธ.ค.61   ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2562  หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของอบต.บ้านฉาง ลว.28ธ.ค.61   ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2562  มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และประพฤติมิชอบ ลว.28ธ.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2562 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ลว.28ธ.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2562 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ลว.28ธ.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2561 ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ลว.21มิ.ย.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2561 มาตรฐานการปฏิบัติงาน ลว.30ต.ค.60  ดาวน์โหลดเอกสาร

ITAปี2561-2563

ta

กระทู้ถามตอบ

bord

Facebook

fb

อบต.บ้านฉาง รับเรื่องร้องเรียน

qrcode