ITAปี2561-2564

ITA ปี 2564

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

000002347
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
304
944
2298
49
2298
8
2347

Your IP: 3.227.235.183
Server Time: 2021-04-10 18:27:21

อบต.บ้านฉาง รับเรื่องร้องเรียน

qrcode

คำสั่ง

ระบบสารสนเทศ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร้องเรียนการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 

ลำดับที่ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2564 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ลว.29ธ.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2564 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ลว.29ธ.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2564 หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของอบต.บ้านฉาง ลว.29ธ.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2564 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ลว.29ธ.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2564 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ลว.29ธ.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2564 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติตามคู่มิือสำหรับประชาชน ลว.29ธ.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2564 มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและประพฤติมิชอบ ลว.29ธ.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2564 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ลว.29ธ.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
12/2563 บันทึกข้อความ ที่ 129/2563 เรื่องการรายงานผลการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม พ.ศ. 2563 สถานที่ฝึกอบรม ณ โรงแรมเดอะไพน์ รีสอร์ท ต.ท้ายเกาะ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ลว.3เม.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
11/2563 ประกาศเจตนารมณ์ของหน่วยอบรมประชาชน ประจำตำบลบ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี สู่ "วัด บ้าน สราญใจ" ด้วย 3 พันธกิจ ลว.18มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
10/2563  มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติตามคู่มิือสำหรับประชาชน
ลว.6มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
9/2563  ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  ลว.25ธ.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2563  บันทึกข้อความ ที่ 537/2563 เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interests : COI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ลว.25ธ.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2563  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  ลว.25ธ.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2563  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน  ลว.25ธ.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2563  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  ลว.25ธ.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2563  มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและประพฤติมิชอบ  ลว.25ธ.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2563  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  ลว.25ธ.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2563 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ  ลว.25ธ.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2563 หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของอบต.บ้านฉาง ลว.24ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2562  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ลว.28ธ.ค.61   ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2562  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ลว.28ธ.ค.61   ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2562  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ลว.28ธ.ค.61   ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2562  หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของอบต.บ้านฉาง ลว.28ธ.ค.61   ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2562  มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และประพฤติมิชอบ ลว.28ธ.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2562 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ลว.28ธ.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2562 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ลว.28ธ.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2561 ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ลว.21มิ.ย.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2561 มาตรฐานการปฏิบัติงาน ลว.30ต.ค.60  ดาวน์โหลดเอกสาร

 

วันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉาง ร่วมกับอำเภอเมืองปทุมธานีเทศบาล และอบต.ในเขตอำเภอเมืองปทุมธานี จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมเดอะไพน์ รีสอร์ท ตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

 

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562 ผู้บริหาร ข้าราชการ ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมพนักงาน และลูกจ้างอบต.บ้านฉาง ร่วมประชุมการทำความตกลงร่วมมือกันในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นของอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ที่ทำการอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

S__1540296.jpg101143.jpgS__1540293.jpgS__1540292.jpgS__1540290.jpgS__1540286.jpg

 

บันทึกการทำความตกลงร่วมมือกันในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นของอบต.บ้านฉาง ดาวน์โหลดเอกสาร

 

วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561 นายเกรียงศักดิ์  เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) และพนักงานอบต.บ้านฉาง ร่วมประชุมชี้แจงผ่านระบบการถ่ายทอดสดออนไลน์ You Tube Live Streaming เพื่อชี้แจงกรอบการประเมินและวิธีการใช้งานระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน บรรยายถ่ายทอดสดโดย นายอุทิศ  บัวศรี (ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป.ป.ช.)

132332_resize.jpg132334_resize.jpg132335_resize.jpg132333_resize.jpg132331_resize.jpg

 

วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561 อบต.บ้านฉาง จัดกิจกรรมโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ณ ที่ทำการอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

057_resize.jpg062_resize.jpg043_resize.jpg030_resize.jpg053_resize.jpg035_resize.jpg032_resize.jpg058_resize.jpg

 

โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

เอกสารประกอบการฝึกอบรมโครงการอบรมเชิงวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร