งานเปิดเผยราคากลางและประเมินราคา

งานเปิดเผยราคาและประมาณราคา

 

ลำดับ/ปีงบประมาณ

รายการ

วันที่ลงประกาศ

ดาวน์โหลดเอกสาร

12/2563

โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินระหว่างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง หมู่ที่ 3 กับอาคารห้องสมุดและอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่

ลว.21ก.ย.63

ดาวน์โหลดเอกสาร

11/2563

เปิดเผยราคากลางและเงื่อนไขการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน

ลว.8ก.ย.63

ดาวน์โหลดเอกสาร 

10/2563

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ดินอบต.บ้านฉาง หมู่ที่ 3

ลว.1ก.ย.63

ดาวน์โหลดเอกสาร 

9/2563

โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยจำปี หมู่ที่ 3 โครงการปรับปรุงพื้นพร้อมก่อสร้างเวที คสล. หน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง (อาคารเรียน) หมู่ที่ 3

ลว.28ส.ค.63

ดาวน์โหลดเอกสาร 

8/2563

โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยจำปี หมู่ที่

ลว.20ก.ค.63

ดาวน์โหลดเอกสาร

7/2563

โครงการซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง (อาคารเรียน 1) หมู่ที่ 3

ลว.1ก.ค.63

ดาวน์โหลดเอกสาร

6/2563

โครงการปรับปรุงอาคารปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3

ลว.16มิ.ย.63

ดาวน์โหลดเอกสาร

5/2563 

โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการอบต.บ้านฉาง หมู่ที่ 2

 ลว.23มี.ค.63

 ดาวน์โหลดเอกสาร

4/2563

คาเช่ารถบัสปรับอากาศพร้อมน้ำมันซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง

ลว.17ก.พ.63

ดาวน์โหลดเอกสาร

3/2563 

จัดซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด ซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง

ลว.17ก.พ.63

 ดาวน์โหลดเอกสาร

2/2563

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการกำจัดวัชพืชในลำคลอง ภายในตำบลบ้านฉาง ประจำปี 2563 (โครงการจ้างเหมากำจัดวัชพืชในลำคลองทางหลวง หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2)

ลว.7พ.ย.62

 ดาวน์โหลดเอกสาร

1/2563 

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนและไหล่ทางถนนเลียบคลองบางโพธิ์เหนือ ม.1

ลว.4พ.ย.62

 ดาวน์โหลดเอกสาร

15/2562 

เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง

ลว.30ก.ย.62

 ดาวน์โหลดเอกสาร

14/2562 

เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง

ลว.3ก.ย.62

 ดาวน์โหลดเอกสาร

13/2562 

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง

ลว.29ส.ค.62

 ดาวน์โหลดเอกสาร

12/2562

 
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนและไหล่ทาง ซอยตานาค หมู่ที่ 2

ลว.27ส.ค.62

 ดาวน์โหลดเอกสาร

11/2562 

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง

ลว.20ส.ค.62

 ดาวน์โหลดเอกสาร

10/2562 

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก รพสต.บ้านฉาง หมู่ที่ 1

ลว.13ส.ค.62

 ดาวน์โหลดเอกสาร

9/2562 

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนและไหล่ทาง ซอยโบสถ์คริสต์ หมู่ที่ 3

 ลว.7พ.ค.62

 ดาวน์โหลดเอกสาร

8/2562 

เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนคสล. ริมคลองคอวัง หมู่ที่ 2 ช่วงหมู่บ้านทรัพย์หมื่นแสน 1

ลว.26ก.พ.62

 ดาวน์โหลดเอกสาร

7/2562 

เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง

ลว.12ก.พ.62

 ดาวน์โหลดเอกสาร

6/2562 

เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง

ลว.12ก.พ.62

 ดาวน์โหลดเอกสาร

5/2562 

เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง

ลว.12ก.พ.62

 ดาวน์โหลดเอกสาร

4/2562 

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.ริมคลองคอวัง หมู่ที่ 2 ช่วงหมู่บ้านทรัพย์หมื่นแสน 1

ลว.31ม.ค.62

 ดาวน์โหลดเอกสาร

3/2562 

เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง การจัดซื้อหมึกคอมพิวเตอร์สำนักปลัด ซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง

ลว.22ม.ค.62

 ดาวน์โหลดเอกสาร

2/2562 

เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง

ลว.21ม.ค.62

 ดาวน์โหลดเอกสาร

1/2562 

เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง

ลว.11ม.ค.62

 ดาวน์โหลดเอกสาร

10/2561 

ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.ริมคลองคอวัง หมู่ที่ 2 ช่วงหมู่บ้านทรัพย์หมื่นแสน 1

ลว.17ก.ย.61

 ดาวน์โหลดเอกสาร

9/2561

ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคาเพื่อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 29 รายการ

ลว.23พ.ค.61

 ดาวน์โหลดเอกสาร

8/2561

ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคาเพื่อจัดซื้อตามโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนจำนวน 87 รายการ

ลว.22พ.ค.61

 ดาวน์โหลดเอกสาร

7/2561

ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติก ซอยทองหล่อ หมู่ที่ 2

ลว.15มี.ค.61

ดาวน์โหลดเอกสาร

6/2561

ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารป้อมยาม หมู่ที่ 2

ลว.29ม.ค.61

ดาวน์โหลดเอกสาร

5/2561

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคารโครงการปรับปรุงป้อมยาม แบบปร.4-6

 ลว.26ม.ค.61

 ดาวน์โหลดเอกสาร

4/2561 

ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยกิตติจิตต์ (ขนส่ง) หมู่ที่ 2 (ต่อจากโครงการเดิม)

ลว.23ม.ค.61

ดาวน์โหลดเอกสาร

3/2561 

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมโครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยกิตติจิตต์ (ขนส่ง) หมู่ที่ 2 (ต่อจากโครงการเดิม) แบบเลขที่006/2561

 ลว.23ม.ค61

 ดาวน์โหลดเอกสาร

2/2561 

ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำคสล.ซอยกร่ำแสง หมู่ที่ 1

ลว.15พ.ย.60

ดาวน์โหลดเอกสาร

1/2561 

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยมโครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำคสล.ซอยกร่ำแสง หมู่ที่ 1แบบเลขที่005/2560

ลว.13พ.ย.60

 ดาวน์โหลดเอกสาร

8/2560

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเดินเท้าพร้อมหลังคาคลุมทางเดินด้านข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง หมู่ที่ 3

ลว.17ส.ค.60

 ดาวน์โหลดเอกสาร

7/2560 

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคาเพื่อจัดซื้อตามโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน จำนวน 133 รายการ

 ลว.9พ.ค.60

 ดาวน์โหลดเอกสาร

6/2560 

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำคสล.ซอยกร่ำแสง หมู่ที่ 1

ลว.30พ.ค.60

 ดาวน์โหลดเอกสาร

5/2560 

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาเครื่องจักรกลกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลในคลองทางหลวง หมู่ที่ 1และหมู่ที่ 2

ลว.20มี.ค.60

 ดาวน์โหลดเอกสาร

4/2560 

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 33 รายการ

ลว.20มี.ค.60

 ดาวน์โหลดเอกสาร

3/2560 

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเดินเท้าพร้อมหลังคาคลุมทางเดินด้านข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง หมู่ที่ 3

ลว.9มี.ค.60

 ดาวน์โหลดเอกสาร

2/2560

การเปิดเผยราคาดลางและการคำนวนราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเท้าถนนภายในหมู่บ้านเพชรปทุม หมู่ที่ 2

ลว.20ม.ค.60

 ดาวน์โหลดเอกสาร

1/2560 

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพักน้ำคสล.ซอยทองหล่อ หมู่ที่ 2

ลว.14ต.ค.59

 ดาวน์โหลดเอกสาร

8/2559 

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมหลอดไฟ LED ครบชุด บริเวณสนามเด็กเล่น หมู่บ้านพนาสนธิ์ หมู่ที่ 2

ลว.26ก.ย.59

 ดาวน์โหลดเอกสาร

7/2559 

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเดินเท้า ซอยใจเกื้อ หมู่ที่ 2

ลว.22ส.ค.59

 ดาวน์โหลดเอกสาร

6/2559 

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเดินเท้า ซอยใจเกื้อ หมู่ที่ 2

ลว.10ก.ค.59

 ดาวน์โหลดเอกสาร

5/2559

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ 3

ลว.30 มิ.ย.59

 ดาวน์โหลดเอกสาร

4/2559

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาโค้งคลุมสนามเด็กเล่นด้านหน้าหมู่บ้านพนาสนธิ์ หมู่ที่ 2

ลว.1 มิ.ย. 59

 ดาวน์โหลดเอกสาร

3/2559

เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนคสล.บริเวณที่ดินอบต.(ริมคลองคอวัง) หมู่ที่ 2

ลว.9มิ.ย.59

 ดาวน์โหลดเอกสาร

2/2559 

เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทางถนนเลียบคลองบางโพธิ์เหนือ หมู่ที่ 1

ลว.9มิ.ย.59

 ดาวน์โหลดเอกสาร

1/2559 

เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้างตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

ลว.10พ.ค.59

 ดาวน์โหลดเอกสาร

4/2558 

เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้างตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูลสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ ครั้งที่ 2/2558

ลว.8ก.ย.58

 ดาวน์โหลดเอกสาร

3/2558

เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้างตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)โครงการจัดซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูลสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ

ลว.3ก.ค.58

 ดาวน์โหลดเอกสาร

2/2558

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล.ซอยที่ดินอบต. (ปานย้อย) หมู่ที่ 3

 ลว.19มิ.ย.58

ดาวน์โหลดเอกสาร

1/2558

การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างทางเชื่อมทางหลวงหมายเลข 346 หมู่ที่ 2 

ลว.19มิ.ย.58

 ดาวน์โหลดเอกสาร

ITAปี2561-2563

ta

กระทู้ถามตอบ

bord

Facebook

fb

อบต.บ้านฉาง รับเรื่องร้องเรียน

qrcode