ITAปี2561-2564

ITA ปี 2564

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

000002408
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
365
944
2359
49
2359
8
2408

Your IP: 3.227.235.183
Server Time: 2021-04-10 19:11:32

อบต.บ้านฉาง รับเรื่องร้องเรียน

qrcode

คำสั่ง

ระบบสารสนเทศ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร้องเรียนการทุจริต

งานการเงินและบัญชี

ลำดับที่ รายการ วันทีลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
15/2564 ประกาศงบรายงานทางการเงินสำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 หลังจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบเรียบร้อย ลว.8มี.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
14/2564 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่ายและผลการดำเนินงาน ลว.3มี.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
13/2564 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่ายและผลการดำเนินงาน ลว.2ก.พ.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
12/2564 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่ายและผลการดำเนินงาน ลว.4ม.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
11/2564 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่ายและผลการดำเนินงาน ลว.3ธ.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
10/2564 รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน ดาวน์โหลดเอกสาร
9/2564 รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ประจำเดือนพฤศจิกายน ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2564 งบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ลว.30พ.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2564 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่ายและผลการดำเนินงาน ลว.5พ.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2564 รายละเอียดประกอบงบทดลอง ลว.31ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2564 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน ลว.31ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2564 รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ประจำเดือนตุลาคม ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2564 งบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ลว.31ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2564 งบแสดงฐานะและงบอื่นๆ ลว.30ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2564 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่ายและผลการดำเนินงาน ลว.7ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
34/2563 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563   ดาวน์โหลดเอกสาร
33/2563 งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ลว.30ก.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
32/2563 รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนกันยายน ดาวน์โหลดเอกสาร
31/2563 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่ายและผลการดำเนินงาน
 ลว.8ก.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
30/2563 งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563  ลว.31ส.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
29/2563 รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563
 ประจำเดือนสิงหาคม ดาวน์โหลดเอกสาร
28/2563 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่ายและผลการดำเนินงาน (ประจำเดือนกรกฎาคม)  ลว.3ส.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
27/2563 งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563  ลว.31ก.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
26/2563 รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนกรกฎาคม ดาวน์โหลดเอกสาร
25/2563 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน ลว.2ก.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
24/2563 งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ลว.30มิ.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
23/2563 รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนมิถุนายน ดาวน์โหลดเอกสาร
22/2563 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน ลว.2มิ.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
21/2563 งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ลว.2มิ.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
20/2563 รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนพฤษภาคม ดาวน์โหลดเอกสาร
19/2563 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน ลว.8พ.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
18/2563 งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563  ลว.30เม.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
17/2563 รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนเมษายน ดาวน์โหลดเอกสาร
16/2563 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน ลว.3เม.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
15/2563 งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563  ลว.3มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
14/2563 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน ลว.6มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
13/2563 รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนมีนาคม ดาวน์โหลดเอกสาร
12/2563 งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ลว.29ก.พ.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
11/2563 รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
10/2563 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน ลว.4ก.พ.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
9/2563 งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ลว.31ม.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2563 รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนมกราคม ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2563 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน ลว.6ม.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2563 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน ลว.3ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2563 รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2563 งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ลว.31ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2563 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน ลว.4พ.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2563 งบฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลว.31ต.ค.62 ดาวน์โหลดประกาศ/ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2563 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน ลว.7ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
11/2562 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน ลว.6ก.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
10/2562 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน  ลว.7ส.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
9/2562 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน  ลว.8ก.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2562 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน  ลว.10พ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2562 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน  ลว.4เม.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2562 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน  ลว.8มี.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2562 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน  ลว.12ก.พ.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2562 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน  ลว.8ม.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2562 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน  ลว.7ธ.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2562 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน  ลว.9พ.ย.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2562 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน  ลว.10ต.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
16/2561 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน  ลว.5ก.ย.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
15/2561 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน  ลว.10ส.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
14/2561 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน  ลว.5ก.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
13/2561 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน  ลว.5มิ.ย.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
12/2561 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน  ลว.4พ.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
11/2561 รายงาน รับ-จ่าย เงินสด งบทดสอบ ลว.30เม.ย.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
10/2561 งบทดลอง ลว.30เม.ย.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
9/2561 รายงาน รับ-จ่าย เงินสด ลว.30มี.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2561 งบทดลอง ลว.30มี.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2561 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน ลว.5เม.ย.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2561 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน ลว.5มี.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2561 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน ลว.5ก.พ.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2561 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน ลว.6ธ.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2561 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน ลว.6ธ.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2561 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน ลว.28พ.ย.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2561 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน ลว.12ต.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2560 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน ลว.7ส.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2560 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน ลว.8มิ.ย.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2560 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน ลว.10พ.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2560 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน ลว.10ก.พ.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2560 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน ลว.10ม.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2560 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน ลว.21ธ.ค.59 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2559 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน ลว.9ก.ย.59 ดาวน์โหลดเอกสาร