ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 

 ลำดับที่ รายการ  วันที่ลงประกาศ  ดาวน์โหลดเอกสาร 
5 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2564 ลว.30พ.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
4 ขยายเวลาการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตอบต.บ้านฉาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลว.1ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร 
3 ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตอบต.บ้านฉาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลว.1ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ลว.27ส.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
ขยายเวลาการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตอบต.บ้านฉาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลว.31มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

แบบฟอร์มภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 

 ลำดับที่ รายการ  ดาวน์โหลดเอกสาร 
7 ใบเสร็จรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ร.ด.11) ดาวน์โหลดเอกสาร
6 คำร้องคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามมาตรา 73 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 (ภ.ร.ด.10) ดาวน์โหลดเอกสาร
5 คำร้องขอรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคืน ตามมาตรา 54 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (ภ.ร.ด.9) ดาวน์โหลดเอกสาร
4 แบบแสดงรายการคำนวณภาษีอาคารชุด/ห้องชุด (ภ.ร.ด.8) ดาวน์โหลดเอกสาร
3 แบบแสดงรายการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ร.ด.7) ดาวน์โหลดเอกสาร
2 หนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ............. (ภ.ร.ด.6) ดาวน์โหลดเอกสาร
1 แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ร.ด.5) ดาวน์โหลดเอกสาร

ITAปี2561-2563

ta

กระทู้ถามตอบ

bord

Facebook

fb

อบต.บ้านฉาง รับเรื่องร้องเรียน

qrcode