งานนโยบายและแผน

งานนโยบายและแผน

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ลำดับที่ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
4 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ลว.3ก.ย.62 ดาวน์โหลดประกาศดาวน์โหลดเอกสาร
3 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ลว.20ส.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
2 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ลว.28ส.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 ลว.29ส.ค.59 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น

ลำดับที่ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ลว.30ก.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ลว.24ก.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 ลว.4มิ.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ลว.6มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ลว.7ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ลว.3ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ลว.3ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ลว.14มิ.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

ลำดับที่ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
6 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลว.5เม.ย.62 ดาวน์โหลดประกาศ/ดาวน์โหลดเอกสาร
5 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลว.13ธ.ค.61 ดาวน์โหลดประกาศ/ดาวน์โหลดเอกสาร
4 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลว.12ธ.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
3 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลว.2พ.ย.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
2 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลว.18เม.ย.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
1 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ลว.28ต.ค.59 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

แผนพัฒนาสามปี

ลำดับที่ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
4 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 3 ลว.3ส.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
3 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2
ลว.7มี.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
2 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1
ลว.28ก.ย.59 ดาวน์โหลดเอกสาร
1 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562  ลว.28เม.ย.59 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

แผนการดำเนินงานประจำปี

ลำดับที่/ปีงบประมาณ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2563 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ลว.9มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดประกาศ
2/2563 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (งบจ่ายขาดเงินสะสม) ลว.15ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดประกาศ
1/2563 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลว.18ก.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดประกาศ
1/2562 แผนการดำเนินงาน ปี 2562 ลว.21ก.ย.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2561 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1 (งบจ่ายขาดเงินสะสม) ลว.16มี.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2561 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แก้ไข) ครั้งที่ 1 ลว.6ธ.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2561 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ลว.22ก.ย.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2560 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ลว.28ต.ค.59 ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดประกาศ
1/2559 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ลว.24ก.ย.58 ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดประกาศ

 

 

แผนยุทธศาสตร์

ลำดับที่ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
2 แผนยุทธศาตร์ พ.ศ. 2558-2562 ฉบับทบทวน ลว.28พ.ค.57 ดาวน์โหลดเอกสาร
1 แผนยุทธศาตร์ พ.ศ. 2558-2562 ลว.18เม.ย.55 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 

ลำดับที่ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
2 การแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
ลว.22พ.ค.60 ดาวน์โหลดประกาศดาวน์โหลดเอกสาร
1 คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 85/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ลว.20เม.ย.60 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

 

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

 

 

ลำดับที่ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2562 บันทึกข้อความ ที่ 389/2562 เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี พ.ศ. 2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของอบต.บ้านฉาง ไปสู่การปฏิบัติ ในรอบ 12 เดือน
ลว.13เม.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2561 รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2561 บันทึกข้อความ ที่ 390/2561 เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี พ.ศ. 2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของอบต.บ้านฉาง ไปสู่การปฏิบัติ ในรอบ 12 เดือน ลว.17ต.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

 

ลำดับที่ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2563 ประกาศเรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของอบต.บ้านฉาง ไปสู่การปฏิบัติ ในรอบ 6 เดือน
ลว.13เม.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2562 ประกาศเรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของอบต.บ้านฉาง ไปสู่การปฏิบัติ ในรอบ 6 เดือน ลว.22เม.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2561 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

รายงานผลการปฏิบัติงาน รอบ 6 เดือน

ลำดับที่/ปีงบประมาณ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2563 รายงานผลการปฏิบัติงานอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2563 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562-มีนาคม 2563 ลว.23มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2562 รายงานผลการปฏิบัติงานอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2562 เดือนเมษายนพ.ศ. 2562-กันยายน 2562 ลว.27ก.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดประกาศ
1/2562 รายงานผลการปฏิบัติงานอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2562 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561-มีนาคม 2562 ลว.22เม.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2561 รายงานผลการปฏิบัติงานอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2561 เดือนเมษายนพ.ศ. 2561-กันยายน 2561 ลว.31ต.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2561 รายงานผลการปฏิบัติงานอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2561 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560-มีนาคม 2561 ลว.25เม.ย.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2560 รายงานผลการปฏิบัติงานอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2560 เดือนเมษายน-กันยายน 2560 ลว.19ก.ย.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2560 รายงานผลการปฏิบัติงานอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2560 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559-มีนาคม 2560 ลว.31มี.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดประกาศ

 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ รอบ 12 เดือน

ลำดับที่/ปีงบประมาณ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2563 รายงานผลการติดตามและประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของอบต.บ้านฉางไปสู่การปฏิบัติในรอบ 12 เดือน  ลว.27ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2562 รายงานผลการติดตามและประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของอบต.บ้านฉางไปสู่การปฏิบัติในรอบ 12 เดือน   ลว.27ก.ย.62 ดาวน์โหลดประกาศ/ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2561

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของอบต.บ้านฉางไปสู่การปฏิบัติในรอบ 12 เดือน 

ลว.31ต.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 

ลำดับที่/ปีงบประมาณ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2562 การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลว.2ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2561 การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลว.26เม.ย.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2561 การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลว.18เม.ย.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2560 การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ลว.12ต.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2560 การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ลว.12เม.ย.60 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ประกาศต่างๆ

 

ลำดับที่ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
22 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ. 2563-2567) ลว.16ม.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร/ บันทึกรายงานการประชุมฯ
21 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลว.14ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
20 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลว.25ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
19 รายงานติดตามและประมเินผลโครงการหมวดเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลว.13ม.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
18 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม ประจปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลว.7ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
17 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประจำปี พ.ศ. 2562 ของอบต.บ้านฉางไปสู่การปฏิบัติ ในรอบ 12 เดือน  ลว.27ก.ย.62 ดาวน์โหลดประกาศ/ดาวน์โหลดเอกสาร
16 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 เดือนเมษายน-เดือนกันยายน 2562 ลว.27ก.ย.62 ดาวน์โหลดประกาศ/ ดาวน์โหลเอกสาร
15 ประกาศ เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคมท้องถิ่นในระดับตำบล ในการพิจารณาทบทวนร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของอบต.บ้านฉาง ลว.22พ.ค.62 ดาวน์โหลดประกาศ/ ดาวน์โหลดเอกสาร
14 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของอบต.บ้านฉางไปสู่การปฏิบัติในรอบ 6 เดือน ลว.22เม.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
13 ประกาศ เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคมตำบล ในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ลว.12มี.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
12 ประกาศใช้แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลว.8มี.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
11 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการหมวดเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลว.11ก.พ.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
10 ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลว.23พ.ย.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
9 ประกาศ เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคมตำบล ในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3  ลว.16พ.ย.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
8  ประกาศ เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3  ลว.16พ.ย.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
7 ประกาศ เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561  ลว.31ต.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
6 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประจำปี พ.ศ. 2561 ของอบต.บ้านฉางไปสู่การปฏิบัติในรอบ 12 เดือน  ลว.31ต.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
5 ประกาศ เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561 (รอบเดือนตุลาคม 2560-มีนาคม 2561  ลว.25เม.ย.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
4 ประกาศ เรื่องรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ลว.18เม.ย.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
3 ประกาศ เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคมตำบล ในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1  ลว.16มี.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
2 ประกาศใช้เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ลว.22ก.พ.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการหมวดเงินอุดหนุน ประจำปี พ.ศ. 2560   ลว.21ธ.ค.60  ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

ITAปี2561-2563

ta

กระทู้ถามตอบ

bord

Facebook

fb

อบต.บ้านฉาง รับเรื่องร้องเรียน

qrcode