รายงานพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ

ลำดับที่  รายการ  วันที่ลงประกาศ  ดาวน์โหลดเอกสาร 
5 หนังสือส่ง ที่ปท 71001/167  เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ท่งราชการออกให้ประชาชน) 

 

ลว.24เม.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร 
 

บันทึกข้อความ ที่ 460/2562 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ลว.30ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร 
 

บันทึกข้อความ ที่ 435/2560 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ลว.15ก.ย.60 ดาวน์โหลดเอกสาร 
2  

หนังสือส่ง ที่ปท 71001/291 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ลว.17ส.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร 
1  

หนังสือส่ง ที่ปท 71001/201 เรื่อง การปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

ลว.29พ.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร 

ITA

ITAปี2561-2563

ta

กระทู้ถามตอบ

bord

Facebook

fb

อบต.บ้านฉาง รับเรื่องร้องเรียน

qrcode

คำสั่ง