สถิติการให้บริการประชาชน

 

สถิติการให้บริการประชาชน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับที่ เรื่องที่ให้บริการ จำนวนผู้ขอใช้บริการ (คน)
1 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  9
2 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 45 
3 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานยที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตรม.
4 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตรม. 17 
5 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตรม. 24 
6 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล  -
7 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล  -
8 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  74
9 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ  18
10 การขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  1
 11 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา  19
 12 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 21
28
 13 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22  1
14  การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21   2
15  การแจ้งขุดดิน  1
16  การแจ้งถมดิน  2
17  การขออนุญาต/ต่อใบอนุญาตสร้างถนนหรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวง เพื่อใช้ใน เป็นทางเข้าออกทางหลวง (ทำทางเชื่อม,ต่ออายุใบอนุญาต) (มาตรา 37 วรรค1)  -

 

สถิติการให้บริการประชาชน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลำดับที่ เรื่องที่ให้บริการ จำนวนผู้ขอใช้บริการ (คน)
1 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  -
2 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 35 
3 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานยที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตรม.
4 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตรม. 14 
5 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตรม. 28 
6 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล  1
7 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล  -
8 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  125
9 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ  14
10 การขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  2
 11 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา  13
 12 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 21
 19
 13 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22  1
14  การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21   4
15  การแจ้งขุดดิน  -
16  การแจ้งถมดิน  4
17  การขออนุญาต/ต่อใบอนุญาตสร้างถนนหรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวง เพื่อใช้ใน เป็นทางเข้าออกทางหลวง (ทำทางเชื่อม,ต่ออายุใบอนุญาต) (มาตรา 37 วรรค1)  -

 

สถิติการให้บริการประชาชน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ลำดับที่ เรื่องที่ให้บริการ จำนวนผู้ขอใช้บริการ (คน)
1 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  6
2 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 39 
3 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานยที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตรม.
4 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตรม. 34 
5 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตรม.
6 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล  3
7 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล  -
8 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  102
9 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ  19
10 การขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  -
 11 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา  14
 12 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 21
 11
 13 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22  -
14  การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21   3
15  การแจ้งขุดดิน  -
16  การแจ้งถมดิน  1
17  การขออนุญาต/ต่อใบอนุญาตสร้างถนนหรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวง เพื่อใช้ใน เป็นทางเข้าออกทางหลวง (ทำทางเชื่อม,ต่ออายุใบอนุญาต) (มาตรา 37 วรรค1)  -

ITA

ITAปี2561-2563

ta

กระทู้ถามตอบ

bord

Facebook

fb

อบต.บ้านฉาง รับเรื่องร้องเรียน

qrcode

คำสั่ง