ITAปี2561-2564

ITA ปี 2564

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

000002398
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
355
944
2349
49
2349
8
2398

Your IP: 3.227.235.183
Server Time: 2021-04-10 19:05:20

อบต.บ้านฉาง รับเรื่องร้องเรียน

qrcode

คำสั่ง

ระบบสารสนเทศ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร้องเรียนการทุจริต

คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน

ลำดับที่ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2564 ประกาศอบต.บ้านฉาง เรื่องคู่มืองานบริการสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลว.29ม.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2564 ประกาศอบต.บ้านฉาง เรื่องคู่มือการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลว.29ม.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2564 คู่มือการให้บริการประชาชนของสำนักงานปลัด ประจำปี พ.ศ. 2564 ลว.29ม.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2564 คู่มือการให้บริการประชาชนของกองคลัง ประจำปี พ.ศ. 2564 ลว.29ม.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2564 คู่มือการให้บริการประชาชนของกองช่าง ประจำปี พ.ศ. 2564 ลว.29ม.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2564 คู่มือการให้บริการประชาชนของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2564 ลว.29ม.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2563 คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลว.20ส.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2563 คู่มือสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลว.20ส.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2563 คู่มือการให้บริการประชาชนของสำนักงานปลัด ประจำปี พ.ศ. 2563   ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2563 คู่มือการให้บริการประชาชนของกองคลัง ประจำปี พ.ศ. 2563   ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2563 คู่มือการให้บริการประชาชนของกองช่าง ประจำปี พ.ศ. 2563   ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2563 คู่มือการให้บริการประชาชนของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2563   ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2563 ประกาศอบต.บ้านฉาง เรื่องแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการกระบวนงานบริการตามภารกิจของอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2563  ลว.1มิ.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2563 ประกาศอบต.บ้านฉาง เรื่องมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน  ลว.6มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2562 ประกาศอบต.บ้านฉาง เรื่องมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน  ลว.6มิ.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2562 คู่มือการให้บริการประชาชนของสำนักงานปลัด ประจำปี พ.ศ. 2562   ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2562 คู่มือการให้บริการประชาชนของกองคลัง ประจำปี พ.ศ. 2562   ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2562 คู่มือการให้บริการประชาชนของกองช่าง ประจำปี พ.ศ. 2562   ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2562 คู่มือการให้บริการประชาชนของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2562   ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2562 ประกาศอบต.บ้านฉาง เรื่องแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการกระบวนงานบริการตามภารกิจของอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2562 ลว.11เม.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2561 คู่มือการให้บริการประชาชนของสำนักงานปลัด ประจำปี พ.ศ. 2561   ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2561 คู่มือการให้บริการประชาชนของกองคลัง ประจำปี พ.ศ. 2561   ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2561 คู่มือการให้บริการประชาชนของกองช่าง ประจำปี พ.ศ. 2561   ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2561 คู่มือการให้บริการประชาชนของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2561   ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2561 ประกาศอบต.บ้านฉาง เรื่องแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการกระบวนงานบริการตามภารกิจของอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2561 ลว.4ก.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2560 ประกาศอบต.บ้านฉาง เรื่องคู่มืองานบริการสำหรับประชาชน (เพิ่มเติมฉบับที่ 2) ลว.16พ.ย.59 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2559 ประกาศอบต.บ้านฉาง เรื่องคู่มืองานบริการสำหรับประชาชน (เพิ่มเติมฉบับที่ 1) ลว.25เม.ย.59 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2558 ประกาศอบต.บ้านฉาง เรื่องคู่มืองานบริการสำหรับประชาชน ลว.20ก.ค.58 ดาวน์โหลดเอกสาร
17 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   ดาวน์โหลดเอกสาร
16 การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   ดาวน์โหลดเอกสาร
15 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 20 ตารางเมตร   ดาวน์โหลดเอกสาร
14 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร   ดาวน์โหลดเอกสาร
13 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร   ดาวน์โหลดเอกสาร
12 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล   ดาวน์โหลดเอกสาร
11 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล   ดาวน์โหลดเอกสาร
10 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   ดาวน์โหลดเอกสาร
9 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ   ดาวน์โหลดเอกสาร
8 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   ดาวน์โหลดเอกสาร
7  การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   ดาวน์โหลดเอกสาร
6 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 21   ดาวน์โหลดเอกสาร
5 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22   ดาวน์โหลดเอกสาร
4 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21   ดาวน์โหลดเอกสาร
3 การแจ้งขุดดิน    ดาวน์โหลดเอกสาร
2 การแจ้งถมดิน   ดาวน์โหลดเอกสาร
1 การขออนุญาต/ต่อใบอนุญาตสร้างถนนหรือสิ่งอื่นใดในเขตทงหลวง เพื่อใช้ใน เป็นทางเข้า-ออก (ทำทางเชื่อม, ต่ออายุใบอนุญาต) มาตรา 37 วรรค 1   ดาวน์โหลดเอกสาร