ITAปี2561-2564

ITA ปี 2564

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

000002411
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
368
944
2362
49
2362
8
2411

Your IP: 3.227.235.183
Server Time: 2021-04-10 19:14:27

อบต.บ้านฉาง รับเรื่องร้องเรียน

qrcode

คำสั่ง

ระบบสารสนเทศ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร้องเรียนการทุจริต

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ลำดับที่ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
10/2564 บันทึกข้อความ ที่ 115/2564 เรื่อง รายงานผลมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2564 ของอบต.บ้านฉาง ลว.17มี.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
9/2564 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2564 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ลว.29ธ.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2564 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ลว.29ธ.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2564 หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ของอบต.บ้านฉาง ลว.29ธ.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2564 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ลว.29ธ.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2564 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ลว.29ธ.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2564 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน ลว.29ธ.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2564 มาตรการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และประพฤติมิชอบ ลว.29ธ.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2564 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ลว.29ธ.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
15/2563  มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน
ลว.26มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
14/2563 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
13/2563 บันทึกข้อความ ที่ 041/2563 เรื่อง รายงานผลมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ. 2563 ของอบต.บ้านฉาง ลว.11ก.พ.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
12/2563 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ลว.24ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
11/2563 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ลว.24ธ.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
10/2563 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ลว.24ธ.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
9/2563 หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ของอบต.บ้านฉาง ลว.24ธ.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2563 มาตรการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และประพฤติมิชอบ ลว.24ธ.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2563 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ลว.24ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2563 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ลว.24ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2563 มาตรฐานการปฏิบัติงานของสำนักปลัด ลว.24ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2563 มาตรฐานการปฏิบัติงานของกองคลัง ลว.24ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2563 มาตรฐานการปฏิบัติงานของกองช่าง ลว.24ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2563 มาตรฐานการปฏิบัติงานของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ลว.24ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2563 เจตจำนงในการบริหารงาน ลว.15ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2562 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ลว.28ธ.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2562 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ลว.28ธ.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2562 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ลว.28ธ.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2562 หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ของอบต.บ้านฉาง ลว.28ธ.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2562 มาตรการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และประพฤติมิชอบ ลว.28ธ.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2562 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ลว.28ธ.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2562 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ลว.28ธ.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2561 ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ลว.21มิ.ย.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2561 มาตรฐานการปฏิบัติงานของสำนักปลัด ลว.30ต.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2561 มาตรฐานการปฏิบัติงานของกองคลัง ลว.30ต.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2561 มาตรฐานการปฏิบัติงานของกองช่าง ลว.30ต.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2561 มาตรฐานการปฏิบัติงานของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ลว.30ต.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร