ITAปี2561-2564

ITA ปี 2564

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

000002453
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
410
944
2404
49
2404
8
2453

Your IP: 3.227.235.183
Server Time: 2021-04-10 19:47:14

อบต.บ้านฉาง รับเรื่องร้องเรียน

qrcode

คำสั่ง

ระบบสารสนเทศ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร้องเรียนการทุจริต

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
9/2564 บันทึกข้อความ ที่ 566/2563 เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interests : COI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลว.29ธ.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2564 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ลว.29ธ.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2564 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ลว.29ธ.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2564 หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของอบต.บ้านฉาง ลว.29ธ.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2564 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ลว.29ธ.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2564 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ลว.29ธ.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2564 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติตามคู่มิือสำหรับประชาชน ลว.29ธ.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2564 มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและประพฤติมิชอบ ลว.29ธ.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2564 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ลว.29ธ.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
10/2563  มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติตามคู่มิือสำหรับประชาชน
ลว.6มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
9/2563  ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  ลว.25ธ.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2563  บันทึกข้อความ ที่ 537/2563 เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interests : COI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ลว.25ธ.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2563  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  ลว.24ธ.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2563  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน  ลว.24ธ.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2563  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  ลว.24ธ.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2563  มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและประพฤติมิชอบ  ลว.24ธ.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2563  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  ลว.24ธ.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2563  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ  ลว.24ธ.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2563 หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของอบต.บ้านฉาง ลว.24ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2562  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ลว.28ธ.ค.61   ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2562  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ลว.28ธ.ค.61   ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2562  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ลว.28ธ.ค.61   ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2562  หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของอบต.บ้านฉาง ลว.28ธ.ค.61   ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2562  มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และประพฤติมิชอบ ลว.28ธ.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2562 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ลว.28ธ.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2562 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ลว.28ธ.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2561 ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ลว.21มิ.ย.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2561 มาตรฐานการปฏิบัติงาน ลว.30ต.ค.60  ดาวน์โหลดเอกสาร