มาตรา9(2)นโยบาย

มาตรา9(2) นโยบาย

บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่1/2555 ลว.1มี.ค.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร

คำแถลงนโยบาย ลว.1มี.ค.55 ดาวน์โหลดเอกสาร

วิสัยทัศน์อบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ดาวน์โหลดเอกสาร

ITA

ITAปี2561-2563

ta

กระทู้ถามตอบ

bord

Facebook

fb

อบต.บ้านฉาง รับเรื่องร้องเรียน

qrcode

คำสั่ง