มาตรา9(5)สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างถึงในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา9(5)สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างถึงในราชกิจจานุเบกษา

 

ลำดับที่  รายการ  วันที่ลงประกาศ   ดาวน์โหลดเอกสาร
6

ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

 ลว.26เม.ย.62 ดาวน์โหลดประกาศ/ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562  ลว.26เม.ย.62 ดาวน์โหลดประกาศ/ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง เรื่องการลดหย่อนและการยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2562  ลว.26เม.ย.62 ดาวน์โหลดประกาศ/ดาวน์โหลดเอกสาร
3 ข้อบัญญัติตำบล เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 ลว.30ก.ย.59 ดาวน์โหลดเอกสาร
2 ข้อบัญญัติตำบล เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558 ลว.30ก.ย.59
ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ข้อบัญญัติตำบล เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร ลว.30ก.ย.59
ดาวน์โหลดเอกสาร

ITA

ITAปี2561-2563

ta

กระทู้ถามตอบ

bord

Facebook

fb

อบต.บ้านฉาง รับเรื่องร้องเรียน

qrcode

คำสั่ง