โครงสร้าง

L287_merged_page-0003.jpgL287_merged_page-0004.jpgL287_merged_page-0001.jpgL287_merged_page-0006.jpgL287_merged_page-0002.jpgL287_merged_page-0005.jpgL287_merged_page-0007.jpg

ลำดับที่  รายการ  ดาวน์โหลดเอกสาร 
 1 โครงสร้างอบต.บ้านฉาง ดาวน์โหลดเอกสาร 
 2 แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569 ดาวน์โหลดเอกสาร 
 3 รูปผังโครงสร้างสำนักปลัด ดาวน์โหลดเอกสาร 
4 รูปผังโครงสร้างกองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
5 รูปผังโครงสร้างกองช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
6 รูปผังโครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
7 รูปผัง (รวมทุกกกอง) โครงสร้างอบต.บ้านฉาง ดาวน์โหลดเอกสาร
8 รูปผังโครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน ดาวน์โหลดเอกสาร
9 ข้อมูลผู้บริหารอบต.บ้านฉาง ฝ่ายบริหาร / ฝ่ายนิติบัญญัติ
10 พนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร