ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 

SPDSPD2

f1 resize

 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง

เลขที่ 46 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 

โทร.02-581-3372 ต่อ 202

 

        ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง ได้ประกาศจัดตั้งเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจ้าคุณ (ชื่อเดิม) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2544 ตามพระราชบัญญัติกำหนดและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จำนวน 1 ศูนย์ และเปลี่ยนชื่อเป็น "ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง" ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

        ปรัชญา

        "เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ พัฒนาอย่างสมวัย พัฒนาจิตใจอย่างมีคุณธรรม

       

        วิสัยทัศน์

        "มุ่งจัดการศึกษาเพื่อให้เด็กทุกคนในตำบลได้มีโอกาศพัฒนาตนตามศักยภาพและสอดคล้องกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข"

       

        อัตลักษณ์

        อ่อนน้อม ไหว้สวย มารยาทงาม ตามวัยเด็ก

 

        ภารกิจ

1. การอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ

2. พัฒนาเด็กโดยองค์รวมด้านการเล่น และกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย

3. จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดการแก้ปัญหา

4. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

5. พัฒนาครูและบุคลากรที่จัดการศึกษาปฐมวัย

6. พัฒนาสื่อ/แหล่งเรียนรู้ให้เหมาะสม/ปลอดภัย

 

       การรับสมัครเด็กนักเรียน 

คุณสมบัติของเด็ก

1. ตั้งแต่อายุ 2.6 ปี ถึง 4 ปี

2. ต้องมีภูมิลำเนาหรืออาศัยอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง

3. ควรช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง เช่น สามารถบอกคุณครูเวลาที่ปวดปัสสาวะ หรืออื่นๆ

 

หลักฐานการรับสมัคร

1. ผู้สมัคร (ตัวเด็ก)

2. สำเนาสูติบัตรของเด็ก

3. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

4. ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) ของเด็ก

5. บัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) (บิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง)

6. รูปถ่ายของเด็กขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 6 ใบ

7. สมุดบันทึกสุขภาพ

8. สำเนาใบรับรองการฉีดวัคซีนของผู้ปกครองทุกคนในครอบครัว จำนวน 1 ชุด

9. คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)

 

f7_resize.jpgf9_resize.jpgf2_resize.jpgf3_resize.jpgf11_resize.jpgf10_resize.jpgf4_resize.jpgf8_resize.jpgf6_resize.jpgf5_resize.jpg

 

 

        

        

 

 

 

"รับเรื่องร้องเรียน"

QRcode