รายงานผลกิจกรรม/โครงการ

รายงานผลกิจกรรม/โครงการ

เลขที่บันทึกข้อความ   รายการ ลงวันที่ประกาศ  ดาวน์โหลดเอกสาร
สถฉ.101/2566 รายงานผลตามดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลว.30ก.ย.66 ดาวน์โหลดเอกสาร 
609/2566 รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 "กรณีภัยจากวาตภัยหรือพายุ" ลว.29ก.ย.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
606/2566 สรุปผลโครงการหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลว.29ก.ย.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
582/2566 รายงานผลการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2566 (กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์) ณ บริษัทออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด ลว.28ก.ย.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
521/2566 รายงานผลการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี พ.ศ. 2566 (กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์) ณ ซอยใจเกื้อและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ลว.11ก.ย.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
497/2566 รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ ลว.5ก.ย.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
491/2566 รายงานผลการประเมินผลโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลว.30ส.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
486/2566 สรุปผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2566 ลว.30ส.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
473/2566 รายงานสรุปผลโครงการฝึกอบรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลว.28ส.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
สถฉ.96/2566 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง (ค่าหนังสือเรียน) ประจำปี พ.ศ. 2566 ลว.22ส.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
451/2566 รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมการให้บริการประชาชนเพื่อสร้างความพึงพอใจต่อการให้บริการของ อบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2566 ลว.18ส.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
447/2566 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในเขตพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 4) ลว.18ส.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
สถฉ.90/2566 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง (ค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลว.16ส.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
กศว.50/2566 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลว.16ส.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
กศว.49/2566 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการจัดกิจกรรมบำรุงพระพุทธศาสนา วันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลว.11ส.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
กศว.48/2566 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการอบรมเกี่ยวกับการส่งเสริมครอบครัวอบอุ่น ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ลว.11ส.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
417/2566 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ลว.8ส.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
407/2566 รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ประจำปี พ.ศ. 2566 ลว.7ส.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
379/2566 รายงานผลการประเมินผลโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลว.25ก.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
365/2566 รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุข โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลว.20ก.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
356/2566 รายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย ประจำปี พ.ศ. 2566 วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) ลว.20ก.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
สถฉ.75/2566 รายงานผลการกำหนดขอบเขตคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลว.20ก.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
351/2566 รายงานผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมกลุ่มผู้ประกอบการในงานสุขาภิบาลอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลว.18ก.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
สถฉ.70/2566 รายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง ประจำปีการศึกษา 2566
ลว.17ก.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
340/2566 สรุปผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหารในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลว.13ก.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
328/2566 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพชุมชน ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ. 2566 ลว.7ก.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
323/2566 รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมโครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน ประจำปี พ.ศ. 2566 ลว.7ก.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
 321/2566 รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับตำบล ประจำปี พ.ศ. 2566 ลว.7ก.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
 300/2566 รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและลูกจ้าง อบต.บ้านฉาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลว.29มิ.ย.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
296/2566 รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2566 ลว.26มิ.ย.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
294/2566 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในเขตพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 3) ลว.26มิ.ย.66 าวน์โหลดเอกสาร
285/2566 รายงานผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลว.20มิ.ย.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
281/2566 รายงานผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมส่งเสริมเกษตรกรเพื่อพัฒนาความรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ลว.16มิ.ย.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
245/2566 รายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลว.6มิ.ย.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
117/2566 รายงานผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลว.28มี.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
092/2566 สรุปผลการดำเนินงานโครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมการลดขยะโดยการจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลว.10มี.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
076/2566 สรุปผลการดำเนินงานโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยจากต้นทางตามหลัก 3Rs ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลว.24ก.พ.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
068/2566 รายงานผลการดำเนินงานจัดทำโครงการจัดประชุมประชาคมตำบล/หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลว.23ก.พ.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
058/2566 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในเขตพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 2) ลว.20ก.พ.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
025/2566 รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ลว.24ม.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
809/2565 รายงานผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ลว.15ธ.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
372/2565 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในเขตพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 1) ลว.30พ.ย.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
244/2565 รายงานผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลว.17พ.ย.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
632/2565 รายงานสรุปผลการดำเนินงานการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ลว.30ก.ย.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
544/2565 รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมโครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน ประจำปี พ.ศ. 2565  ลว.14ก.ย.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
543/2565 รายงานผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมส่งเสริมเกษตรกรเพื่อพัฒนาความรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2565 ลว.13ก.ย.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
514/2565 สรุปผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหารในครัวเรือนและการคัดแยกขยะอันตราย (ขยะพิษ) ประจำปี พ.ศ. 2565 ลว.5ก.ย.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
สถฉ.74/2565 รายงานสรุปผลกิจกรรมโครงการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กิจกรรมทัศนศึกษา) ลว.5ก.ย.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
510/2565 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในเขตพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 3) ลว.31ส.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
กศว.47/2565 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2565 ลว.17ส.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
473/2565 สรุปผลการดำเนินงานโครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมการลดขยะโดยการจัดทำถัวขยะอินทรีย์ หรือถังขยะเปียกในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลว.17ส.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
470/2565 รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปริมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ด้านการส่งเสริมอาชีพ ประจำปี พ.ศ. 2565 ลว.15ส.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
433/2565 รายงานผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลว.4ส.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
431/2565 สรุปผลการดำเนินงานโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลัก 3Rs ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลว.3ส.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
382/25 รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 ลว.12ก.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
369/2565 รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำตำบล ประจำปี พ.ศ. 2565 ลว.8ก.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
337/2565 รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมการให้บริการประชาชนเพื่อสร้างความพึงพอใจต่อการให้บริการของอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2565 ลว.29มิ.ย.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
317/2565 รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565 ลว.22มิ.ย.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
296/2565 รายงานผลการดำเนินงานจัดทำโครงการจัดทำประชุมประชาคม/หมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ. 2565 ลว.16มิ.ย.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
275/2565 รายงานผลการดำเนินงานโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในเขตพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 2) ลว.8มิ.ย.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
สถฉ.32/2565 รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมตามโครงการประชุมผู้ปกครองในการดูแลและส่งเสริมพัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี พ.ศ. 2565 ลว.2มิ.ย.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
176/2565 รายงานผลการดำเนินงานโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในเขตพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1) ลว.23มี.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
สถฉ.31/2565 รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมพัฒนาขีดความสามารถ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ในการดูแลส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก ประจำปี พ.ศ. 2565 ลว.31พ.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
239/2565 รายงานผลการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อักรราชกุมารีฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ลว.10พ.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร

"รับเรื่องร้องเรียน"

QRcode