Copy Link ITA

กิจกรรมลดขั้นตอน

กิจกรรมลดขั้นตอน

 ลำดับที่ รายการ  ดาวน์โหลดเอกสาร 
1 กิจกรรมลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร 
คำสั่งคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนฯ ดาวน์โหลดเอกสาร 
บันทึกรายงานการประชุมคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนฯ ดาวน์โหลดเอกสาร 
4 แผนภูมิ กระบวนงาน ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
5 ประกาศแผนภูมิ ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ ดาวน์โหลดเอกสาร
6 รายงานกิจกรรมลดขั้นตอน ดาวน์โหลดเอกสาร
7 ดัชนีกระบวนงานขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ ดาวน์โหลดเอกสาร
8 ดัชนีแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
9 ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มต่างๆ ดาวน์โหลดเอกสาร