Copy Link ITA

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน

 

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน

 

ลำดับ

รายการ

วันที่ลงประกาศ

ดาวน์โหลดเอกสาร

3/2567 

แผนปฏิบัติการประหยัดน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

ลว.20ธ.ค.66

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

2/2567 

มาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ลว.20ธ.ค.66 

ดาวน์โหลดเอกสาร

1/2567

กำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการและการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ลว.9ต.ค.66 

ดาวน์โหลดเอกสาร

6/2566

รายงานผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน ประจำปี พ.ศ. 2566 

ลว.7ก.ค.66

ดาวน์โหลดเอกสาร

5/2566

กำหนดมาตรการงดใช้ถุงพลาสติกและโฟมภายในสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลว.1พ.ค.66

ดาวน์โหลดเอกสาร 

4/2566

มาตรการประหยัดพลังงานตามโครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน

ลว.1พ.ค.66 

ดาวน์โหลดเอกสาร

3/2566 

แผนปฏิบัติการประหยัดน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลว.1พ.ค.66 

ดาวน์โหลดเอกสาร 

2/2566 

กำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการและการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม ครั้งที่1)

ลว.13มี.ค.66

ดาวน์โหลดเอกสาร 

1/2566 

กำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการและการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลว.25ต.ค.65

ดาวน์โหลดเอกสาร