Copy Link ITA

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา9

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

ภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย

 ลำดับที่ รายการ  ดาวน์โหลดเอกสาร 
มาตรา 9(1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว -ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง- 
มาตรา 9(2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7(4)

นโยบายNo Gift Policy  

บันทึกรายงานการประชุมสภา

คำแถลงนโยบาย

วิสัยทัศน์อบต.บ้านฉาง

3 มาตรา 9(3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ ดาวน์โหลดเอกสาร 
4 มาตรา 9(4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน ดาวน์โหลดเอกสาร 
5 มาตรา 9(5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง ข้อมูลตามมาตรา7(5) ข้อมูลข่าวสารอื่น (สิ่งพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา)
6 มาตรา 9(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการ สาธารณะ -ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง-
7 มาตรา 9(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ให้ระบุรายชื่อ รายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย ดาวน์โหลดเอกสาร 
8 มาตรา 9(8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

-การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

-ประกวดราคาสอบราคาทางอิเล็กทรอนิกส์

 

 

มาตรา 7(5) ข้อมูลข่าวสารอื่น (สิ่งพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา)

ลำดับที่

เรื่อง

ราชกิจจานุเบกษา

ดาวน์โหลดเอกสาร

1

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558

หน้า 118 เล่ม 133 ตอนพิเศษ 201 ง ลงวันที่ 9 กันยายน 2559

ดาวน์โหลดประกาศ/ดาวน์โหลดเอกสาร

2

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2558

หน้า 128 เล่ม 133 ตอนพิเศษ 201 ง ลงวันที่ 9 กันยายน 2559

ดาวน์โหลดประกาศ/ดาวน์โหลดเอกสาร

3

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558

หน้า 136 เล่ม 133 ตอนพิเศษ 201 ง ลงวันที่ 9 กันยายน 2559

ดาวน์โหลดประกาศ/ดาวน์โหลดเอกสาร

4

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562

หน้า 211 เล่ม 136 ตอนพิเศษ 73 ง ลงวันที่ 22 มีนาคม 2562

ดาวน์โหลดประกาศ/ดาวน์โหลดเอกสาร

5

 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

หน้า 214 เล่ม 136 ตอนพิเศษ 73 ง ลงวันที่ 22 มีนาคม 2562 

ดาวน์โหลดประกาศ/ดาวน์โหลดเอกสาร

6

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง เรื่อง การลดหย่อนและการยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2562

หน้า 219 เล่ม 136 ตอนพิเศษ 73 ง ลงวันที่ 22 มีนาคม 2562 

ดาวน์โหลดประกาศ/ดาวน์โหลดเอกสาร