กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

Copy Link ITA

ITA

 ita67

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อo1โครงสร้าง

ข้อo2ข้อมูลผู้บริหาร

ข้อo3อำนาจหน้าที่

ข้อo4ข้อมูลการติดต่อ

ข้อo5ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อo6Q&A

ข้อo7แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

ข้อo8แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อo9รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ข้อo10คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

ข้อo11คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

ข้อo12ข้อมูลสถิติการให้บริการ

ข้อo13E-Service

ข้อo14รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข้อo15ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข้อo16ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข้อo17รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ข้อo18แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อo19รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ข้อo20ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ข้อo21การขับเคลื่อนจริยธรรม

ข้อo22แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อo23ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อo24ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อo25การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อo26ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

ข้อo27การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

ข้อo28รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

ข้อo29รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

ข้อo30การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ข้อo31รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี

ข้อo32แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ข้อo33รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ข้อo34มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ข้อo35รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน