ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ลำดับที่  รายการ  ดาวน์โหลดเอกสาร
1 สถานที่ตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
แผนดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  ดาวน์โหลดเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
4 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
5 ตัวอย่างคำขอข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
6 คณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.บ้านฉาง ดาวน์โหลดเอกสาร
7 บันทึกการประชุมคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.บ้านฉาง ดาวน์โหลดเอกสาร
8 รายงาน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
9 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น ดาวน์โหลดเอกสาร
10 การจัดการองค์ความรู้ ดาวน์โหลดเอกสาร