การจัดการสารสนเทศ

ข้อ 2.1 ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.

ลำดับที่  รายการ  ดาวน์โหลดเอกสาร 
1 มีระบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามหรือประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร ดาวน์โหลดเอกสาร
มีระบบการรายงานผล และเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมาย ดาวน์โหลดเอกสาร 
3 มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการบริหาร และจัดการความเสี่ยง ดาวน์โหลดเอกสาร
4 มีการนำระบบสารสนเทศและระบบเทคโนโบยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน ดาวน์โหลดเอกสาร
5 มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากรทุกตำแหน่งที่องค์กรต้องการและที่บุคลากรทุกคนมีอยู่ (Competency Inventory)

ดาวน์โหลดเอกสาร

- มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

- สมรรถนะประจำตำแหน่ง

- การกำหนดตัวชี้วัด (ค่าKPT)

6 มีระบบสารสนเทศที่เก็บข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากรอย่างครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ดาวน์โหลดเอกสาร
7 มีระบบสารสนเทศที่สามารถ Share ข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากรอย่างครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ดาวน์โหลดเอกสาร
8 มีระบบสารสนเทศมาตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและมีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร (เช่น การลดขั้นตอนและการอำนวยความสะดวกแก่พนักงานและผู้รับบริการภายในองค์กร หรือลดต้นทุนการผลิตหรือต้นทุนการให้บริการ) ดาวน์โหลดเอกสาร
9 มีระบบ Back Office ที่สามารถ Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กรได้ ดาวน์โหลดเอกสาร
10 มีการนำระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

ดาวน์โหลดเอกสาร

- คู่มือการปฏิบัติงาน

 

 

ข้อ 2.2 มีการจัดแผนแม่บทสารสนเทศ

ลำดับที่  รายการ  ดาวน์โหลดเอกสาร 
1 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ. 2563-2567) ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ข้อ 2.3 มีระบบฐานข้อมูลที่รวดเร็วและค้นหาข้อมูลได้โดยง่าย

ลำดับที่  รายการ  ดาวน์โหลดเอกสาร 
1 สามารถค้นหาข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ อปท. สำหรับใช้ในการทำงานได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว ดาวน์โหลดเอกสาร
2 ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นสามารถนำมาใช้สนับสนุนการทำงานได้เป็นอย่างดี (ต้องมีตัวอย่างการนำมาใช้) ดาวน์โหลดเอกสาร
3 ระบบฐานข้อมูลสามารถสนับสนุนการสื่อสารองค์ความรู้และการแลกเปลี่ยนในเรื่องของวิธีการปฏิบัติที่ดี (ต้องมีตัวอย่างการนำมาใช้ประกอบการสื่อสารองค์ความรู้จริง) ดาวน์โหลดเอกสาร
4 ระบบข้อมูลสามารถสนับสนุนต่อการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของ อปท. ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ระบบสารสนเทศ

ลำดับที่  รายการ  ดาวน์โหลดเอกสาร 
1 ระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO) ดาวน์โหลดเอกสาร
2 ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และทะเบียน อปท.(ELE) ดาวน์โหลดเอกสาร
3 ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-plan) ดาวน์โหลดเอกสาร
4 ระบบบันทึกบัญชีของ อปท. (E-LAAS) ดาวน์โหลดเอกสาร
5 ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
6 ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท. (welfare) ดาวน์โหลดเอกสาร
7 ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. (LEC) ดาวน์โหลดเอกสาร
8 ระบบข้อมูลบุคลากร (LHR) ดาวน์โหลดเอกสาร
9 ระบบบันทึกข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ของ อปท. ดาวน์โหลดเอกสาร

"รับเรื่องร้องเรียน"

QRcode