การจัดการขยะมูลฝอย

 ลำดับที่ รายการ  ดาวน์โหลดเอกสาร 
1 แผนปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร 
มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร 
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
4 แบบรายงานผลขยะมูลฝอยชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
5 รายงานผลสัปดาห์รักษาความสะอาด ดาวน์โหลดเอกสาร
6 ชุมชน/ตำบลบ้านฉางน่าอยู่ ดาวน์โหลดเอกสาร
7 ชุมชนต้นแบบ ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

 

"รับเรื่องร้องเรียน"

QRcode