หน้าแรก

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

ลำดับที่ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสลายไม่สามารถใช้งานได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลว.16มิ.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 

 ลำดับที่ รายการ  วันที่ลงประกาศ  ดาวน์โหลดเอกสาร 
5 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2564 ลว.30พ.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
4 ขยายเวลาการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตอบต.บ้านฉาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลว.1ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร 
3 ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตอบต.บ้านฉาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลว.1ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ลว.27ส.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
ขยายเวลาการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตอบต.บ้านฉาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลว.31มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

แบบฟอร์มภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 

 ลำดับที่ รายการ  ดาวน์โหลดเอกสาร 
7 ใบเสร็จรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ร.ด.11) ดาวน์โหลดเอกสาร
6 คำร้องคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามมาตรา 73 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 (ภ.ร.ด.10) ดาวน์โหลดเอกสาร
5 คำร้องขอรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคืน ตามมาตรา 54 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (ภ.ร.ด.9) ดาวน์โหลดเอกสาร
4 แบบแสดงรายการคำนวณภาษีอาคารชุด/ห้องชุด (ภ.ร.ด.8) ดาวน์โหลดเอกสาร
3 แบบแสดงรายการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ร.ด.7) ดาวน์โหลดเอกสาร
2 หนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ............. (ภ.ร.ด.6) ดาวน์โหลดเอกสาร
1 แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ร.ด.5) ดาวน์โหลดเอกสาร

งานกิจการสภา

งานกิจการสภา

⌲กฎหมายต่างๆ

ลำดับที่ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
3 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ลว.11พ.ย.42 ดาวน์โหลดเอกสาร
2 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล เล่ม 112 ตอนพิเศษ 6 ง ราชกิจจานุเบกษา 3 มีนาคม 2538 ลว.2มี.ค.38 ดาวน์โหลดเอกสาร
1 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ลว.26พ.ย.37 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

⌲ประกาศ, บันทึกข้อความ

ลำดับที่ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
12/2563 บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 ลว.15เม.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
11/2563 ข่าวประชาสัมพันธ์กิจการสภา เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาอบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ประจำเดือนเมษายน ดาวน์โหลดเอกสาร
10/2563 คำสั่งอำเภอเมืองปทุมธานี เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง ลว.23เม.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
 9/2563 ประกาศอบต.บ้านฉาง เรื่อง เรียกประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ลว.9เม.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
 8/2563 บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 ลว.6มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
 7/2563 ข่าวประชาสัมพันธ์กิจการสภา เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาอบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ประจำเดือนมีนาคม ดาวน์โหลดเอกสาร
 6/2563 ประกาศอบต.บ้านฉาง เรื่อง เปิดประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ลว.2มี.ค.63  ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2563 ข่าวประชาสัมพันธ์กิจการสภา เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2563 ประกาศอบต.บ้านฉาง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 ลว.28ก.พ.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2563 บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 ลว.4ก.พ.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2563 ข่าวประชาสัมพันธ์กิจการสภา เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาอบต. สมัยสามัญ สมัยที่ ประจำปี พ.ศ. 2563 ประจำเดือนมกราคม ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2563 ประกาศอบต.บ้านฉาง เรื่อง เรียกประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ลว.20ม.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
21/2562 บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 ลว.2ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
20/2562 ข่าวประชาสัมพันธ์กิจการสภา เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาอบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 ประจำเดือนพฤศจิกายน ดาวน์โหลดเอกสาร
19/2562 บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2/2562 ลว.7ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
18/2562 บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 ลว.1ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
17/2562 ข่าวประชาสัมพันธ์กิจการสภา เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาอบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562  ประจำเดือนกันยายน ดาวน์โหลดเอกสาร
16/2562 บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4/2562 ลว.14ส.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
15/2562 บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3/2562 ลว.13ส.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
14/2562 บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2/2562 ลว.8ส.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
13/2562 บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 ลว.1ส.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
12/2562 ข่าวประชาสัมพันธ์กิจการสภา เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาอบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 ประจำเดือนกรกฎาคม ดาวน์โหลดเอกสาร
11/2562  บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2/2562 ลว.27มิ.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
10/2562  บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 ลว.13มิ.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
 9/2562  ข่าวประชาสัมพันธ์กิจการสภา เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาอบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ประจำเดือนมิถุนายน ดาวน์โหลดเอกสาร
 8/2562  บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562  ลว.3เม.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
 7/2562  ประกาศสภาอบต.บ้านฉาง เรื่อง เรียกประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562  ลว.22มี.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
 6/2562  ข่าวประชาสัมพันธ์กิจการสภา เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาอบต. สมัยสามัญ สมัยที่ ประจำปี พ.ศ. 2562 ประจำเดือนมีนาคม ดาวน์โหลดเอกสาร
 5/2562  ข่าวประชาสัมพันธ์กิจการสภา เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดสมัยประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
 4/2562  ข่าวประชาสัมพันธ์กิจการสภา เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาอบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562  ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
 3/2562 ประกาศสภาอบต.บ้านฉาง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 ลว.13ก.พ.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
 2/2562  บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562  ลว.11ก.พ.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
 1/2562 ประกาศสภาอบต.บ้านฉาง เรื่อง เรียกประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562  ลว.31ม.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
 3/2561 ประกาศสภาอบต.บ้านฉาง เรื่อง บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2560  ลว.9มี.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
 2/2561 ประกาศสภาอบต.บ้านฉาง เรื่อง บันทึกรายงานการประชุมคณะบริหารอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2560  ลว.9มี.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
 1/2561 ประกาศสภาอบต.บ้านฉาง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2561  ลว.19ก.พ.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2560 ประกาศสภาอบต.บ้านฉาง เรื่อง เปิดประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560  ลว.15ก.ย.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2560 ประกาศสภาอบต.บ้านฉาง เรื่อง เรียกประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 ลว.19ก.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2560 ประกาศสภาอบต.บ้านฉาง เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น อบต.บ้านฉาง พ.ศ. 2558 ลว.11พ.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2560  ประกาศสภาอบต.บ้านฉาง เรื่อง บันทึกรายงานการประชุมคณะบริหารอบต.บ้านฉาง พ.ศ. 2559  ลว.1มี.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2559 บันทึกรายงานการประชุมคณะบริหารอบต.บ้านฉาง ครั้งที่ 1/2559-5/2559 ประจำปี พ.ศ. 2559 ลว.1เม.ย.59 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2559 ประกาศอบต.บ้านฉาง เรื่อง บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.บ้านฉาง พ.ศ. 2558  ลว.14ม.ค.59 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2559  บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2559 (สมัยสามัญ สมัยที่1, สมัยสาสมัญ สมัยที่ 2,สมัยสาสมัญ สมัยที่ 3, สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1, สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2,  ลว.1ก.พ.59 ดาวน์โหลดเอกสาร

งานนโยบายและแผน

งานนโยบายและแผน

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ลำดับที่ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
4 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ลว.3ก.ย.62 ดาวน์โหลดประกาศดาวน์โหลดเอกสาร
3 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ลว.20ส.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
2 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ลว.28ส.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 ลว.29ส.ค.59 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น

ลำดับที่ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ลว.30ก.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ลว.24ก.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 ลว.4มิ.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ลว.6มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ลว.7ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ลว.3ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ลว.3ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ลว.14มิ.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

ลำดับที่ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
6 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลว.5เม.ย.62 ดาวน์โหลดประกาศ/ดาวน์โหลดเอกสาร
5 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลว.13ธ.ค.61 ดาวน์โหลดประกาศ/ดาวน์โหลดเอกสาร
4 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลว.12ธ.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
3 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลว.2พ.ย.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
2 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลว.18เม.ย.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
1 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ลว.28ต.ค.59 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

แผนพัฒนาสามปี

ลำดับที่ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
4 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 3 ลว.3ส.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
3 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2
ลว.7มี.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
2 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1
ลว.28ก.ย.59 ดาวน์โหลดเอกสาร
1 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562  ลว.28เม.ย.59 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

แผนการดำเนินงานประจำปี

ลำดับที่/ปีงบประมาณ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2563 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ลว.9มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดประกาศ
2/2563 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (งบจ่ายขาดเงินสะสม) ลว.15ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดประกาศ
1/2563 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลว.18ก.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดประกาศ
1/2562 แผนการดำเนินงาน ปี 2562 ลว.21ก.ย.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2561 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1 (งบจ่ายขาดเงินสะสม) ลว.16มี.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2561 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แก้ไข) ครั้งที่ 1 ลว.6ธ.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2561 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ลว.22ก.ย.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2560 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ลว.28ต.ค.59 ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดประกาศ
1/2559 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ลว.24ก.ย.58 ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดประกาศ

 

 

แผนยุทธศาสตร์

ลำดับที่ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
2 แผนยุทธศาตร์ พ.ศ. 2558-2562 ฉบับทบทวน ลว.28พ.ค.57 ดาวน์โหลดเอกสาร
1 แผนยุทธศาตร์ พ.ศ. 2558-2562 ลว.18เม.ย.55 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 

ลำดับที่ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
2 การแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
ลว.22พ.ค.60 ดาวน์โหลดประกาศดาวน์โหลดเอกสาร
1 คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 85/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ลว.20เม.ย.60 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

 

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

 

 

ลำดับที่ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2562 บันทึกข้อความ ที่ 389/2562 เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี พ.ศ. 2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของอบต.บ้านฉาง ไปสู่การปฏิบัติ ในรอบ 12 เดือน
ลว.13เม.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2561 รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2561 บันทึกข้อความ ที่ 390/2561 เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี พ.ศ. 2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของอบต.บ้านฉาง ไปสู่การปฏิบัติ ในรอบ 12 เดือน ลว.17ต.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

 

ลำดับที่ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2563 ประกาศเรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของอบต.บ้านฉาง ไปสู่การปฏิบัติ ในรอบ 6 เดือน
ลว.13เม.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2562 ประกาศเรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของอบต.บ้านฉาง ไปสู่การปฏิบัติ ในรอบ 6 เดือน ลว.22เม.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2561 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

รายงานผลการปฏิบัติงาน รอบ 6 เดือน

ลำดับที่/ปีงบประมาณ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2563 รายงานผลการปฏิบัติงานอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2563 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562-มีนาคม 2563 ลว.23มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2562 รายงานผลการปฏิบัติงานอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2562 เดือนเมษายนพ.ศ. 2562-กันยายน 2562 ลว.27ก.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดประกาศ
1/2562 รายงานผลการปฏิบัติงานอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2562 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561-มีนาคม 2562 ลว.22เม.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2561 รายงานผลการปฏิบัติงานอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2561 เดือนเมษายนพ.ศ. 2561-กันยายน 2561 ลว.31ต.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2561 รายงานผลการปฏิบัติงานอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2561 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560-มีนาคม 2561 ลว.25เม.ย.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2560 รายงานผลการปฏิบัติงานอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2560 เดือนเมษายน-กันยายน 2560 ลว.19ก.ย.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2560 รายงานผลการปฏิบัติงานอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2560 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559-มีนาคม 2560 ลว.31มี.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดประกาศ

 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ รอบ 12 เดือน

ลำดับที่/ปีงบประมาณ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2563 รายงานผลการติดตามและประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของอบต.บ้านฉางไปสู่การปฏิบัติในรอบ 12 เดือน  ลว.27ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2562 รายงานผลการติดตามและประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของอบต.บ้านฉางไปสู่การปฏิบัติในรอบ 12 เดือน   ลว.27ก.ย.62 ดาวน์โหลดประกาศ/ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2561

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของอบต.บ้านฉางไปสู่การปฏิบัติในรอบ 12 เดือน 

ลว.31ต.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 

ลำดับที่/ปีงบประมาณ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2563 การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลว.22ธ.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2563 รายงานผลการดำเนินการโครงการตามงบประมาณที่จ่ายจากเงินสะสมเงินเบิกตัดปีและงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563 ลว.31มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2562 การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลว.2ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2561 การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลว.26เม.ย.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2561 การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลว.18เม.ย.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2560 การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ลว.12ต.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2560 การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ลว.12เม.ย.60 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ประกาศต่างๆ

 

ลำดับที่ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
22 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ. 2563-2567) ลว.16ม.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร/ บันทึกรายงานการประชุมฯ
21 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลว.14ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
20 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลว.25ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
19 รายงานติดตามและประมเินผลโครงการหมวดเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลว.13ม.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
18 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม ประจปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลว.7ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
17 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประจำปี พ.ศ. 2562 ของอบต.บ้านฉางไปสู่การปฏิบัติ ในรอบ 12 เดือน  ลว.27ก.ย.62 ดาวน์โหลดประกาศ/ดาวน์โหลดเอกสาร
16 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 เดือนเมษายน-เดือนกันยายน 2562 ลว.27ก.ย.62 ดาวน์โหลดประกาศ/ ดาวน์โหลเอกสาร
15 ประกาศ เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคมท้องถิ่นในระดับตำบล ในการพิจารณาทบทวนร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของอบต.บ้านฉาง ลว.22พ.ค.62 ดาวน์โหลดประกาศ/ ดาวน์โหลดเอกสาร
14 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของอบต.บ้านฉางไปสู่การปฏิบัติในรอบ 6 เดือน ลว.22เม.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
13 ประกาศ เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคมตำบล ในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ลว.12มี.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
12 ประกาศใช้แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลว.8มี.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
11 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการหมวดเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลว.11ก.พ.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
10 ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลว.23พ.ย.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
9 ประกาศ เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคมตำบล ในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3  ลว.16พ.ย.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
8  ประกาศ เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3  ลว.16พ.ย.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
7 ประกาศ เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561  ลว.31ต.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
6 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประจำปี พ.ศ. 2561 ของอบต.บ้านฉางไปสู่การปฏิบัติในรอบ 12 เดือน  ลว.31ต.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
5 ประกาศ เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561 (รอบเดือนตุลาคม 2560-มีนาคม 2561  ลว.25เม.ย.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
4 ประกาศ เรื่องรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ลว.18เม.ย.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
3 ประกาศ เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคมตำบล ในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1  ลว.16มี.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
2 ประกาศใช้เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ลว.22ก.พ.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการหมวดเงินอุดหนุน ประจำปี พ.ศ. 2560   ลว.21ธ.ค.60  ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

ITA

 

ta

ข้อ O1 โครงสร้าง

ข้อ O2 ข้อมูลผู้บริหาร

ข้อ O3 อำนาจหน้าที่

ข้อ O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

ข้อ O5 ข้อมูลการติดต่อ

ข้อ O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อ O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อ O8 Q & A

ข้อ O9 Social Network

ข้อ O10 แผนดำเนินงานประจำปี

ข้อ O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน

ข้อ O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ข้อ O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ข้อ O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

ข้อ 015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อ O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ข้อ O17 E – Service

ข้อ O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อ O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน

ข้อ O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อ O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ข้อ O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

ข้อ O23 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

ข้อ O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ข้อ O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ข้อ O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ข้อ O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ข้อ O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อ O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อ O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

ข้อ O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ข้อ O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อ O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ข้อ O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ข้อ O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

ข้อ O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ข้อ O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ข้อ O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

ข้อ O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

ข้อ O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ข้อ O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ข้อ O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ITA

ITAปี2561-2563

ta

กระทู้ถามตอบ

bord

Facebook

fb

อบต.บ้านฉาง รับเรื่องร้องเรียน

qrcode

คำสั่ง