โครงสร้าง

โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง

 

แผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน

 

i1692.jpg

 

i1693_page-0002.jpgi1693_page-0003.jpgi1693_page-0001.jpgi1693_page-0005.jpgi1693_page-0004.jpg

E-Service

E-Service

 

ลำดับที่ เรื่อง   ดาวน์โหลดเอกสาร
1 คำขอชำระค่าธรรมเนียมประจำปี หนังสือรับรองการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (พื้นที่ไม่เกิน 200ตรม.) ดาวน์โหลดเอกสาร
คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
คำขอต่ออายุใบอนุญาตให้รับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย  ดาวน์โหลดเอกสาร
4 คำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาาร ดาวน์โหลดเอกสาร
5 คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
6 คำขอรับใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
7 คำขอรับหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
8 คำขออนุญาตต่างๆเกี่ยวกับการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
9 คำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
10 คำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
11 คำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร

สถิติการใช้บริการประชาชน

สถิติการใช้บริการประชาชน

ลำดับที่ เรื่องที่ให้บริการ จำนวนผู้ขอใช้บริการ (คน)
1 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
2 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
3 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานยที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตรม.  
4 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตรม.  
5 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตรม.  
6 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล  
7 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอขกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล   
8 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   
9 การลงทะเบียนและยื่   
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    

คำสั่ง

คำสั่งอบต.บ้านฉาง...

 

คำสั่งที่/ปีงบประมาณ  เรื่อง ลงวันที่ประกาศ  ดาวน์โหลดเอกสาร
คำสั่งที่ 6/2564 การมอบอำนาจของนายกอบต.บ้านฉางให้ปลัดอบต.บ้านฉาง รักษาราชการแทน
ลว.7ม.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
คำสั่งที่ 5/2564 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  ลว.7ม.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
คำสั่งที่ 4/2564 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการปิดและปลดประกาศ ลว.7ม.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
คำสั่งที่ 3/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของอบต.บ้านฉาง ลว.7ม.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
คำสั่งที่ 2/2564 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.บ้านฉางและสถานที่ให้บริการ ลว.7ม.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
คำสั่งที่1/2564 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดประชาสัมพันธ์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มาติดต่อราชการช่วงเวลาพักเที่ยง ลว.7ม.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร

สถิติการให้บริการประชาชน

 

สถิติการให้บริการประชาชน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับที่ เรื่องที่ให้บริการ จำนวนผู้ขอใช้บริการ (คน)
1 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  9
2 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 45 
3 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานยที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตรม.
4 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตรม. 17 
5 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตรม. 24 
6 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล  -
7 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล  -
8 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  74
9 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ  18
10 การขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  1
 11 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา  19
 12 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 21
28
 13 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22  1
14  การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21   2
15  การแจ้งขุดดิน  1
16  การแจ้งถมดิน  2
17  การขออนุญาต/ต่อใบอนุญาตสร้างถนนหรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวง เพื่อใช้ใน เป็นทางเข้าออกทางหลวง (ทำทางเชื่อม,ต่ออายุใบอนุญาต) (มาตรา 37 วรรค1)  -

 

สถิติการให้บริการประชาชน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลำดับที่ เรื่องที่ให้บริการ จำนวนผู้ขอใช้บริการ (คน)
1 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  -
2 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 35 
3 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานยที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตรม.
4 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตรม. 14 
5 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตรม. 28 
6 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล  1
7 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล  -
8 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  125
9 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ  14
10 การขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  2
 11 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา  13
 12 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 21
 19
 13 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22  1
14  การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21   4
15  การแจ้งขุดดิน  -
16  การแจ้งถมดิน  4
17  การขออนุญาต/ต่อใบอนุญาตสร้างถนนหรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวง เพื่อใช้ใน เป็นทางเข้าออกทางหลวง (ทำทางเชื่อม,ต่ออายุใบอนุญาต) (มาตรา 37 วรรค1)  -

 

สถิติการให้บริการประชาชน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ลำดับที่ เรื่องที่ให้บริการ จำนวนผู้ขอใช้บริการ (คน)
1 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  6
2 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 39 
3 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานยที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตรม.
4 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตรม. 34 
5 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตรม.
6 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล  3
7 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล  -
8 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  102
9 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ  19
10 การขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  -
 11 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา  14
 12 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 21
 11
 13 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22  -
14  การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21   3
15  การแจ้งขุดดิน  -
16  การแจ้งถมดิน  1
17  การขออนุญาต/ต่อใบอนุญาตสร้างถนนหรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวง เพื่อใช้ใน เป็นทางเข้าออกทางหลวง (ทำทางเชื่อม,ต่ออายุใบอนุญาต) (มาตรา 37 วรรค1)  -

ITA

ITAปี2561-2563

ta

กระทู้ถามตอบ

bord

Facebook

fb

อบต.บ้านฉาง รับเรื่องร้องเรียน

qrcode

คำสั่ง